Troparul Sfinţilor 10 Mucenici din Creta, glasul al 3-lea:

Creta cea mult minunată să o cinstim, că a înflorit flori cin­stite, pe mărgăritarele lui Hristos, stâlpările mucenicilor. Că zece sunt la număr, ferici­ţii şi toată mulţimea demonilor au ruşinat. Pentru aceasta şi cununi au luat mucenicii lui Hristos, cei cu sufletul răbdător.

Cântarea 1, glasul al 3-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să cântăm Domnului, Cel Ce a unit pe sfinţii mu­cenici prin credinţa cea fără de prihană, i-a într-armat pe dân­şii într-o nădejde împotriva vrăjmaşului celui începător de rele şi i-a strâns pe ei toţi cu legătura dragostei.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stelele cele nerătăcitoare ale Soarelui Celui Înţelegător, ca unele ce au luminat de la Ră­sărit, au mers înainte pe calea stelei lui Hristos, Celui Ce S-a născut, aducând luminată prăznuirea lor ca pe o sărbătoare înaintea Naşterii lui Hristos.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Magii cei din Persia au adus daruri lui Hristos, Celui Ce S-a născut în Betleem; iar purtă­torii de biruinţă aduc acum Celui Născut jertfă de înainteprăznuire sângiuirile ca smirnă, credinţa ca aur şi sufletele ca tămâie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu credinţa Sfântului Teodul şi cu dragostea Mucenicului Zotic, unite cu Sfinţii cu Pompie şi Satornin, împreună s-au încununat şi Mucenicii Evpor, Agatopus, Ghelasie, Evarest şi Evnichian, şi cu ei Sfântul Vasilid cel împreună luptător.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Fiinţa Cea mai presus de în­ţelegere şi Neîmpărţită, este Lăudată în Trei Ipostasuri ose­bite şi într-O Dumnezeire Nea­mestecată şi Nedespărţită. Că Aceasta este şi se numeşte Treime şi Unime, Neamestecată şi Nedespărţită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În Betleem Se naşte şi Edenul deschide Domnul, Care S-a născut din Fecioara, în chip de netâlcuit. Ieslea şi peştera se gătesc pentru Ziditorul. Magii îşi pregătesc darurile pentru Stăpânul Dumnezeu; şi steaua mai înainte propovăduieşte Lumina.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dus-au până la capăt lup­ta lor vitejii purtători de biruinţă ai lui Hristos, biruind trufia prigonitorilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminătorii cei înţelepţi ai Bisericii, străfulgerând strălu­ciri cuvântătoare, luminează orbirea inimilor noastre.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doamne, Cel Ce ai întărit pe Sfinţi a răbda fără frică dure­rile, izbăveşte de primejdii şi de nevoi pe cei ce Te laudă pe Tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Cu Serafimii să lăudăm Preasfânta Trei­me, strigând neîncetat îm­preună cu îngerii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, Treime şi Unime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind în pântecele tău pe Unul din Treime, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, L-ai născut în chip de netâlcuit, pre­cum El Singur ştie.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea în­tru Domnul, înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu, lărgitu-s-a gura mea împotriva vrăjmaşilor mei.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am Glasul Tău…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a pomenirea muceni­cilor cea mai înainte de prăznuire, care arată mai dina­inte Sărbătoarea Naşterii Mân­tuitorului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea mucenicilor cea de peste an a arătat mai dinainte ajunul arătării Mântuitorului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinsu-s-a făclia cea cu zece lumini a purtătorilor de biru­inţe, mai înainte vestind steaua lui Hristos, Care S-a născut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai curaţi decât aurul în cuptor s-au arătat Sfinţii în cupto­rul durerilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maică Preacurată, Binecu­vântată Fecioară, păzeşte de toată nevoia pe cei ce te laudă pe tine.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pacea Ta dă-ne-o nouă…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicii cu lupta cinsti­tei lor mărturisiri, pro­povăduiesc în lume pe Hristos, Soarele Cel din Soare, Care ni S-a ivit nouă cu Trup, din Fecioară.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mlădiţe ale Sfinţilor Tit şi ale lui Carp v-aţi arătat, mucenicilor, ca cei ce aţi odrăslit din sădirea Sfântului Pavel, aducând lui Hristos, de pe buzele voastre, roade de mărturisiri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slujitori ai păcii şi vrăjmaşi ai războinicilor, sfinţilor mu­cenici, cu rugăciunile voastre cereţi să ni se dea tuturor pace şi izbăvire de răutăţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca într-un război de noapte luptându-se Biserica lui Hristos, v-aţi arătat celor de pe pământ ca nişte luminători străluciţi, alungând noaptea necunoştinţei, cu lumina minunilor voastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsărit-a în Betleem Hristos, Lumina tuturor, din Maică Fecioară, Strălucind în lume Lumina; şi ca ziua Străluceşte credincioşilor, ca şi steaua, magilor.

Cântarea a 6-a. Irmos: Pe cei ce au ajuns…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Magii Ţi-au adus Ţie da­ruri şi mucenicii sângiuirile, Celui Ce Te-ai născut pe pământ din Fecioară, în cetatea lui David; şi pătimind strigau: mântuieşte-ne Mân­tuitorule, precum ai mântuit pe Proorocul Iona din fiara mării.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tirania vrăjmaşului învolburându-se ca o mare împotriva mărturisirii lui Hristos, pătimitorii au stat împotriva ei ca nişte limanuri liniştite, păstrându-şi credinţa ca pe o corabie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndrăzneala Sfântului Teodul a făcut şi mai tare bărbăţia cea de o râvnă a vitejilor celor îm­preună cu el. Pentru aceasta şi strigau: mântuieşte Mântuito­rule, pe cei ce se închină Împărăţiei Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

La Betleem s-a arătat o stea, povăţuind pe cei ce aduceau din Persia daruri lui Hristos, Celui Născut din Fecioară Maică. Acestuia se închină toată făptura şi ca pe Dumnezeu Îl laudă şi-L slăveşte.

Irmosul:

Pe cei ce au ajuns la sfâr­şitul veacurilor, Iubitorule de oameni şi de întreitele valuri ale ispitelor sunt ameninţaţi să piară, să nu-i treci cu vederea pe cei ce strigă: mântuieşte-ne Mântuitorule, precum ai mântuit din fiara mării pe Proorocul Iona.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Ca un Luceafăr a strălucit cinstita pătimire a mucenicilor, care mai înainte ne-a arătat, în chip luminat, pe Cel Născut în peşteră; pe Care Fecioara L-a născut fără de sămânţă.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cei trei tineri în cuptor…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a pomenirea muceni­cilor, propovăduind ziua cea de Naştere a Mântuitorului; şi cu nevoinţele lor pentru noi începe Praznicul Împărătesc.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Neplecându-şi genunchii la idoli, mucenicii au fost ispitiţi cu focul chinurilor, strigând cu credinţă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În mijlocul locului de chinuri primejduindu-se mucenicii, purtătorii de cununi, laolaltă cu tinerii dănţuiesc, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Păstorii împreună cu filosofii privind steaua, teologhisesc pe pământ împreună cu Îngerii pe Cel Ce în chip de Netâlcuit S-a Născut din tine, Născătoare de Dumnezeu Marie, pentru a ne mântui pe noi.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel Ce S-a pogorât în văpaie…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Au stat împotriva limbilor de foc şi a morţii cei zece mucenici şi au smuls biruinţa împotriva păgânătăţii şi îm­părăţesc întru Împărăţia lui Hristos.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aprigii ostaşi împodobitu-s-au cu răsplata cântărilor de biru­inţă, luând cu bărbăţie asupra lor într-armarea lui Hristos, îm­potriva celor nevăzuţi şi împo­triva stăpânitorului lumii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Turnuri neclintite ale dreptei credinţe, alese limanuri pentru cei prinşi în furtună, rugaţi-vă neîncetat pentru toată zidirea, pentru creştini şi pentru pacea lumii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Împreună ne închinăm Tată­lui şi Fiului şi Sfântului Duh, Unime în Treime; şi împreună cu Îngerii strigăm, din gurile noastre cele de lut: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, în Treime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născătoare de Dumnezeu, zămislind Dumnezeieşte din Sfântul Duh, ai născut, Întrupându-Se întreg din tine, pe Unul din Treime şi ai rămas Fecioară, precum ai fost mai înainte de naştere.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Irmosul:

Pe Cel Ce S-a pogorât în văpaie la tinerii evrei şi cu Putere Dumnezeiască S-a arătat, pe Domnul, preoţi binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Tine, Izvorul Cel…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Comorile cele înţelegă­toare ale Domnului, cele ce pe mulţi adună, care izvo­răsc arătările lui Hristos şi mulţimea minunilor lor, să fie lăudate astăzi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ajutătorii cei statornici ai credincioşilor, apărătorii Trei­mii şi turnurile cele neclintite ale credinţei, rugaţi-vă pentru noi, purtătorilor de biruinţă, ca să ne mântuim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceata cea sfântă a muceni­cilor Tăi, se roagă pentru noi Ţie Sfântă Treime, să se dă­ruiască nouă pace în vecii ve­cilor. Amin!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Betleemul deschide mai dina­inte Edenul şi Cel Ce vine din tine, Întrupându-Se mai presus de fire, înnoieşte cu totul peAdam. Pe Acesta roagă-L, Năs­cătoare de Dumnezeu, să ne mântuiască pe noi.

Irmosul:

Pe Tine, Izvorul Cel Nemu­ritor, Care prin Sfinţi dai tămăduiri neamului omenesc, Te slăvim, Hristoase, că mântuieşti sufletele noastre.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Ocrotitorii cei luminaţi şi cinstiţi ai Cretei, tare pătimind, au pus pe fugă, cu credinţă, pe şarpele, începătorul răutăţii şi după Lege au fost încununaţi. Prăznuind astăzi pomenirea lor vrednică de laudă, slăvim cu mare glas pe Domnul tuturor.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.