Rugăciunile începătoare

Troparul

Ca un apărător al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraţilor ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Slava… Si acum… asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Sf. Mare Mc. Gheorghe

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru la izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu suspinuri negrăite ai lucrat pământul inimii şi l-ai udat cu ploaia sângiuirilor muceniceşti, ca să culegi mai apoi spicele darurilor Cuvântului, cu care hrăneşte-ne şi pe noi la masa cea duhovnicească întru prăznuirea ta.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mare apărător al popoarelor creştine te-a arătat înţelepciunea lui Dumnezeu, căci turnurile inimilor credincioşilor se întăresc cu rugăciunea ta şi ostaşii lui Hristos cu nădejde se aruncă în lupta pentru Adevăr, cinstindu-te pe tine cu credinţă, cel ce eşti icoană nestrămutată a biruinţei împotriva vrăjmaşilor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Chinurile cele de multe feluri ai răbdat, căci erai mai mult mistuit de dorul cel înţelegător al Treimii, înaintea Căreia stând, roagă-te să ne izbăvească pe noi de aruncarea în focul cel veşnic.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cort al Înţelepciunii pe Tine Te ştim noi, cei ce alergăm la rugăciunea Ta, Preacurată, ca să ne deschizi nouă cămările Împărăţiei cerurilor cu cheia milostivirii Tale.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având cugetul întărit pe Piatra Hristos, ai defăimat toată deşertăciunea idolească şi de ameninţarea morţii nu te-ai temut, voind a pătimi cu dor pentru Cel Ce a biruit moartea, către Care roagă-Te să ne învieze pe noi din mormântul răutăţilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu suliţă ai fost împuns în pântece pentru mărturisirea Celui Ce suliţă a răbdat ca să izvorască neamului omenesc iertare şi să dăruiască tuturor prin tine bogate îndurări şi daruri cereşti.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Roata cea cu fiare ascuţite a rupt trupul tău, dar prin ajutor îngeresc ai rămas sănătos, iar acum te rogi ca să se tămăduiască trupurile noastre cele sfâşiate de dureri cumplite.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Păzeşte-mă de cursele celui viclean Stăpâna mea, şi pornirile patimilor mele le îmblânzeşte ca întru pace să-Ţi aduc jertfa laudelor îngereşti.

Apoi aceste stihiri:

Cu florile gândurilor dumnezeieşti veniţi să ne apropiem de cel ce cu rugăciunea a lucrat pământul multor inimi şi a adus la Hristos pe cei ce erau în întunericul necredinţei.

Maica Luminii, deschide-mi porţile pocăinţei mai înainte de a fi prins de balaurul cel înţelegător şi aruncat în focul cel veşnic.

Sedealna

Toată suflarea îngerească şi poporul binecredincios îţi aduce cununi de laude, Mucenice, pentru că pe vrăjmaş ai biruit desăvârşit şi te-ai mutat către cereştile lăcaşuri, rugându-te să se izbăvească din cursele lui şi cei ce te cinstesc pe tine.

Cântarea a IV-a

,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceată de mucenici ai adus Împăratului Hristos prin mărturisirea cu bărbăţie a adevărului şi prin minunile lucrate cu tine, ca să meargă ei înainte lăudând nevoinţele tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ieşit-ai sănătos din varniţa în care fusesei aruncat, iar acum din adâncul păcatelor scoate-mă pe mine, cel împovărat cu multe răutăţi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Roagă-te, Sfinte, ca cei ce îţi împletesc ţie cununi de laudă să afle binecuvântarea Treimii şi să se izbăvească de cursele vrăjmaşului ce ne pândeşte în toată vremea.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Inima mea o arată oglindă a Înţelepciunii, ca să Te măresc pe Tine todeauna cu credinţă.

Cântarea a V-a

,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai fericite, încălţămintea cea care avea cuie de fier, dar paşii sufletului tău erau întăriţi de Cel Ce pământul l-a sfinţit cu dumnezeieştile sale picioare, ca să îndrepteze pentru rugăciunile tale şi paşii inimii noastre pe cărarea pocăinţei.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vine de bou uscate ai fost bătut pentru Cel Care a venit să dezlege dobitocia patimilor noastre prin pătimirea Sa, pe Care şi roagă-L, Mucenice, să mă scoată pe mine din patima cea dobitocească ce în toată vremea necăjeşte sufletul meu.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Prin a ta rugăciune ai înviat un mort dintre cei de demult, arătând că eşti slujitor al Stăpânului vieţii, Care din mormânt a înviat a treia zi ca să ne scoată pe noi din mormântul păcatului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Maica Vieţii, primeşte cununi de laude din mâinile nevrednice ale slujitorilor Tăi şi de la Hristos Dumnezeu ne soleşte cununa vieţii celei veşnice.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te-ai făcut Sfinte, solitor de cununa muceniciei pentru multe suflete care au crezut în Hristos prin minunile tale, iar acum prin ale tale rugăciuni câştigă-ne şi pe noi pentru viaţa cea veşnică.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe boul lui Glicherie ai înviat şi te-ai făcut acestuia pricinuitor de cununa muceniciei; nu ne trece cu vederea nici pe noi în necazuri, ci ne scoate din gropile păcatelor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Numele lui Hristos s-a preaslăvit întru tine, purtătorule de chinuri, căci paharul pătimirii Domnului l-ai băut şi în cetele mucenicilor ai fost numărat, ca să te rogi pentru sufletele noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Înviază sufletul meu omorât de păcat cu strălucirea rugăciunii tale şi orbeşte ochii inimii mele dinspre toate gândurile răutăţii, ca să văd întru lumina Învierii pe Hristos strălucind.

Apoi aceste stihiri:

Purtătorule de grele chinuri, sufletul meu cel chinuit de patimi îl leagă cu fâşiile rugăciunilor tale, turnând peste el şi untdelemnul iubirii de oameni, ca să-ţi aduc ţie cu mulţumire mirul laudelor dumnezeieşti.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele faptelor bune adunându-ţi ţie; că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri, şi luptându-te până la sânge, pe Hristos ai dobândit şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşeli.

Prochimenul, glas 4:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: „Toata nadejdea…”

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Deschis-ai uşa muceniciei, fericite, multor sufletele ţinuite mai înainte în temniţa slujirii idoleşti, iar acum uşa iertării lui Hristos deschide-mi mie cu cheia rugăciunii tale.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind încununat cu puterea lui Hristos, ai ruşinat pe idolii cei mincinoşi şi ai făcut pe demoni a mărturisi pe Adevăratul Stăpân al lumii, Căruia s-au închinat cei mai înainte întuencaţi de înşelăciune.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

S-au sfărâmat idolii cei deşerţi, nerăbdând defăimarea ta Sfinte, iar acum nimiceşte pe cei ce ne necăjesc pe noi trimiţând săgeţile rugăciunii tale.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe împărăteasa Alexandra ai adus-o pe cărarea muceniciei, iar acum în palat veselitor odihnindu-te, nu înceteziba aduce jertfe de rugăciuni Împăratului tuturor ca să ne miluiască pe noi.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Inima mea cea clintită de viforul păcatului o întăreşte pe piatra smeritei cugetări, ca să Te măresc pe Tine cu credinţă.

Cântarea a VIII-a

,,Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimle sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecatu-te-ai cu milostivire spre întristarea văduvei şi pecetea minunii tale s-a arătat chiar prin scrisul de pe stâlp; fiind însuţi tu stâlp al Bisericii lui Hristos, sprijineşte-ne şi pe noi în ceasul grelelor încercări.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celor ce cu credinţă te cinstesc le răsplăteşti cu darurile Cuvântului şi din focul cel veşnic scoţi pe cei osândiţi, ca unul ce ai îndrăzneală către Cel pentru Care însuţi ai fost judecat.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe tânăr ai răpit din mâna agarenilor, iar acum răpeşte-mă şi pe mine Sfinte, din mâna celui viclean, ca să nu ajung eu mâncare demonilor în cele mai de jos ale pământului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Miluieşte pe robul în necazuri şi inima mea o curăţeşte de spinii patimilor, ca să te cinstesc pe tine cu flori de gânduri dumnezeieşti.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oglindă a frumuseţii lui Hristos fiind, sufletul meu cel urâţit de păcat îl înfrumuseţează cu razele rugăciunilor tale, preafericite Gheorghe.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stinge săgeţile de gând cu care vrăjmaşul caută să ne doboare în adâncul deznădăjduirii şi învredniceşte-ne şi pe noi a te lăuda cu inimă curată şi mulţumitoare.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cine poate număra mulţimea minunilor tale şi cine poate pătrunde adâncul judecăţilor dumnezeieşti ? Ca un ştiutor al voii Stăpânului, soleşte-ne nouă povăţuire luminată pe calea mântuirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Îngrădeşte inima mea cu stâlpii rugăciunilor Tăi Preacurată, ca să nu mă mai bântuiască urzelile vrăjmaşului în toată vremea.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:

„Ceea ce esti mai cinstita…”.

Bucură-te, cununa preaslăvită a mucenicilor lui Hristos, ruşinea cea mare a demonilor, întărirea credincioşilor, scăparea celor asupriţi de necazuri, cel ce înfrumuseţezi primăvara noastră duhovnicească întru lumina Învierii Domnului, arată şi inima mea înfloritoare de gânduri dumnezeieşti.

Ca unul ce ai fost străin de teamă, fiind îmbrăcat în platoşa credinţei nestrămutate în Hristos, cu bărbăţia întăreşte sufletul meu cel slab, ca să stau fără frică în lupă împotriva vrăjmaşului nevăzut.

Ca un bun ostaş al lui Hristos te-ai lepădat de orice dorire pământească, cu gândulul râvnind cămările cele de sus, pe care roagă-te să le dobândească cei ce te cinstesc pe tine .

Ca o pasăre ai zburat cu aripile muceniciei către Cel Ce acoperă lumea cu aripile milostivirii Sale şi acum te şi rogi să fim păziţi noi sub aripile rugăciunii tale de vrăjmaşii cei înţelegători.

Întăreşte inima mea pe piatra credinţei, ca luând într-ajutor şi pomenirea ta, să calc peste toate cursele răutăţii şi să moştenesc partea celor mântuiţi.

Ca unul ce te veseleşti întru slavă la masa mucenicilor şi încununezi cu darurile netrecătoare ale Cuvântului pe cei ce te cinstesc pe tine, ia aminte şi la smeritele noastre cereri şi ne scoate din tulburarea vrăjmaşului.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina…

Ca un ostaş viteaz al lui Hristos şi a lumii cetate nebiruită de daruri dumnezeieşti, ca un sprijinitor al celor din nevoi şi izvor de minuni cereşti, picură.ne şi nouă îndurările cele nenumărate ale Cuvântului.

Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: „Cand de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Potoleşte întristarea sufletelor noastre, Sfinte Gheorghe şi îndulceşte marea cea sărată a acestei vieţi, ca înotând cu braţele nădejdii şi ale credinţei să ajungem la limanul iubirii dumnezeieşti.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Sursa: http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com/

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.