Troparul

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Andrei, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin.
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Sfântului Ierarh Andrei Criteanul

Cântarea I
Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duh, şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maice; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ce cununi de laude vom împodobi creștetul tău Părinte Andrei, icoana pocăinței, lumina monahilor, înțelepciunea imnografilor ? nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu să mi se dea și mie dar a mări faptele tale cele vrednice de mântuire.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Amuțirea glasului din copilărie ai purtat fără cârtire, căci urma să se reverse peste tine din belșug darul cuvântului, ca să scoți din tăcere inimile cele frânte de umilință pentru păcate.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Jugul lui Hristos ai luat fericite, din fragedă tinerețe și ai urmat calea celor ce bine au plăcut Ziditorului a toate.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Liniște inimii mele dăruiește, Stăpână, Ceea Ce cu nașterea Ta ai risipit tulburarea cea semănată de vrăjmașul neamului omenesc.

Cântarea a III-a

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceata duhovnicească, întăreşte-i; şi întru dumnezeiască slava ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lacrimi din belșug ți-ai adăpat sufletul și ai scos din fântâna inimii apa cea curată și răcoritoare care a stins văpaia patimilor multor suflete depărtate de Adevăr.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mierea cuvintelor tale Sfinte, hrănește și sufletul meu cel cumplit chinuit de amărăciunea patimilor și mă învrednicește a aduce și eu mireasma cuvintelor sfinte.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cetele demonilor ai biruit cu râurile lacrimilor tale, iar acum întru lumina neapropiată petrecând, adu-ți aminte și de mine, cel ce cu multe scârbe traversez marea cea sărată a acestei vieți.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Întinde mie mână de ajutor și mă scoate din valurile păcatului, ca să mă izbăvesc eu de cumplitele primejdii ale vrăjmașilor nevăzuți.

Apoi aceste stihiri:
Cu suflarea rugăciunii tale, Sfinte Andrei Criteanul, risipește gândurile mele cele netrebnice și îmi dă mie putere a sta fără de osândă înaintea Dreptului Judecător.

Maica Luminii, sufletul meu cel întunecat de patimi îl luminează, ca să văd și eu strălucind pe cerul inimii pe Soarele Cel mai înainte de soare.

Sedealna

Cu îngerii stând acum înaintea Ziditorului a toate, roagă-L fericite, să treacă cu vederea mulțimea păcatelor mele și să-mi dăruiască lumina pocăinței spre a alerga fără împiedicare pe calea vieții pământești și să ajung la limanul Vieții.

Cântarea a IV-a
Cel ce şade în slavă pe scaunul Dumnezeirii, pe nor uşor a venit Iisus cel mai presus de Dumnezeire, prin palma curată, şi a mântuit pe cei ce cântă: Slavă, Hristoase, puterii Tale.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din adâncul tainelor Scripturii ai scos fericite, apa cea curată a înțelepciunii, cu care ai stins focul patimilor și ai slujit fără prihană Izvorului vieții.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din gânduri rele mi-am țesut haină de ocară și cumplit mă chinui din pricina multelor mele păcate; cu strălucirea rugăciunii tale orbește Sfinte Andrei, pe vrăjmașii care mă necăjesc și către cele mai bune îndreptează-mă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu smerita cugetare ca și cu un coif păzindu-ți mintea de săgețile celui viclean, ai adus jertfă curată de rugăciune Stăpânului a toate, pe Care roagă-L să mă izbăvească pe mine din căderile în păcate.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

În brațe ai purtat pe Viața noastră, Căreia Te roagă să ne scoată pe noi din viața cea netrebnică întru păcate multe.

Cântarea a V-a

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască slava ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate, şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, tuturor celor ce te laudă pe tine pace dăruindu-le.
Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tulburarea patimilor mă scoate pe mine, fericite, cel ce ca o albină ai zburat spre înălțimile cerești, culegând nectarul înțelepciunii cu care ai hrănit sufletele flămânde de darul lui Hristos.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai întunecat decât demonii m-am făcut, slujind eu păcatului în toată vremea și lipsit fiind și de cel mai neînsemnat gând de pocăință, m-am făcut cu totul nevrednic de mila lui Dumnezeu, dar alerg cu credință la a ta mijlocire.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Biserica o ai împodobit ca și cu o porfiră cu vălul rugăciunii tale și ca pe o mireasă o ai arătat curată prin pocăință și vrednică a sta înaintea Mirelui Hristos întru rugăciune.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Caută cu ochi milostiv spre mine, cel stricat la minte, și cu gânduri smerite mă luminează, ca să aflu calea mântuirii.

Cântarea a VI-a

Venit-am întru adâncurile mării, şi m-a înecat pe mine viforul păcatelor mele cele multe; ci, ca un Dumnezeu, scoate din adânc viaţa mea, Mult-Milostive.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În cămara tainică a Împăratului tuturor petrecând, adu-ți aminte de cei care te cinstesc pe tine și ne luminează calea vieții.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având ca un far pe calea mântuirii cugetul cel smerit lesne ai biruit cursele celui rău și l-ai rușinat, călătorind sub acoperământul rugăciunii Sfinților.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca un înger ai viețuit, lăudând neîncetat pe Făcătorul a toate și pe Sfinții Săi, împreună cu care te roagă pentru izbăvirea mea din pământul patimilor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Liniște dăruiește sufletului meu celui împovărat cu grele păcate și prin pocăință mă înnoiește.

Apoi aceste stihiri:
Pe scaunul arhieriei stând cu vrednicie, ai strălucit ca lumina în sfeșnic și te-ai făcut tuturor până la marginile veacurilor lumină călăuzitoare către Ziditorului a toate.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
Trâmbiţând luminat de dumnezeieştile cântări cele cu dulceaţă, te-ai arătat luminător prealuminat lumii, cu lumina Treimii strălucind, Cuvioase Andreie. Pentru aceasta toţi grăim către tine: Nu înceta să te rogi pentru noi toţi.

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Pe Cel Care pentru mântuirea noastră S-a întrupat, roagă-L fericite Părinte Andreie, să ne dea nouă iertare păcatelor și mare milă .

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Ierarh Andrei Criteanul, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului. Ci groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ostenelile rugăciunii ai plecat spre milă pe Cel Blând și Smerit cu inima, Căruia roagă-te Sfinte, să îmi dea și mie inimă smerită pentru ștergerea păcatelor mele.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe pajiștea înțelepciunii alergând cu gând smerit, ai cules florile cuvintelor cerești cu care ai împodobit altarele sufletelor, făcându-le vrednice de primirea Împăratului a toate.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Din faptele cele moarte mă ridică pe mine, Sfinte Andrei, cel ce cu numele bărbăției ai fost numit și ai biruit taberele demonilor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Mintea mea cea stricată de înțelegerile cele lumești o curățește cu gândurile de pocăință și iarăși mă numără pe mine cu oile Blândului Păstor.

Cântarea a VIII-a
Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit. Atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile lacrimilor neîncetate ai adăpat pământul sufletului și l-ai făcut vrednic de a aduce roade multe spre bucuria Lucrătorului faptelor mântuirii.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din faptele cele moarte mă ridică pe mine, cel ce ai moștenit viața cea veșnică, Sfinte, ca să nu fiu eu înghițit de lupul cel înțelegător.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Viața mea cea ticăloasă văzând Sfinte, cu candela rugăciunii tale mă povățuiește până la răsăritul pocăinței, căci în noaptea păcatului rătăcesc și nu am om care să mă povățuiască spre cele mai bune.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Purtat-ai în brațele Tale pe Cel mai presus de ceruri, pe Care nu înceta a-L ruga să mă izbăvească pe mine de focul cel veșnic.

Cântarea a IX-a
Eva, adică prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploaia rugăciunii tale spală sufletul meu de toată întinăciunea păcatului și cu a ta rugăciune către Ploaia milostivirii îmi mijlocește mie pogorârea îmbelșugată a darului lui Hristos.

Stih: Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stinge focul patimilor mele cu a ta rugăciune și mă povățuiește către căile înțelepciunii, ca să nu mai însetez cumplit de cele duhovnicești.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Treimii ai slujit întru curăție Sfinte, cu suspinuri neîncetate și jertfe de rugăciuni, făcându-te vrednic primitor de darurile Cuvântului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu mă lăsa pe mine în viforul ispitelor, ci mă soate la lumina pocăinței, ca să dobândesc prin rugăciunile Tale mântuire, Fecioară.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, podoaba Bisericii, diamantul credinței, floarea cea rară a înțelepciunii, dă-ne nouă luminare, ca să împodobim cum se cuvine minunată prăznuirea ta .
Biserica o ai împodobit cu înțelepte cuvinte și o ai înfățișat lui Hristos ca pe o mireasă plină de miresmele cuvintelor tale.
Picură-mi și mie darul tău, ca să laud ale tale fapte minunate spre slava Bisericii lui Hristos.
Pe Soarele dreptății L-ai lăudat prin minunate cuvinte și ai primit de la El răspuns bun la judecată, căci ai fost slugă bună și credincioasă, înmulțind din destul talantul cel încredințat ție.
Sfinții foarte s-au bucurat de ale tale rugăciuni, pe care lăsându-le moștenire Bisericii, ai aprins și în noi dorul de cele cerești.
Sufletul meu pustiit de păcat îl umple Sfinte, cu semințele rugăciunii tale, cel ce te-ai arătat pom roditor de faptele Luminii.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Ierarh Andrei Criteanul şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de 3 ori)
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Sfinte Părinte Ierarhe Andrei, podoaba Bisericii, învrednicește-ne pe noi de cercetarea ta milostivă și ne solește de la Domnul Hristos pocăință curată, iertare și mare milă.

Cu ale tale stăruitoare rugăciuni păzește Biserica lui Hristos de valurile eresurilor și ne dă nouă întărire întru mărturisirea dreptei credințe.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Sursa: http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com/

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.