Troparul Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Nicandru, Episcopul Mirelor şi Ermeu, preotul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cetele israelite…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Praznic cinstit al cinstiţilor luptători, pomenire sfinţită a sfinţilor mucenici săvârşind astăzi preasfinţită Biserica lui Hristos, cu cântări sfinţite se înfrumuseţează, lăudându-i pe dânşii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Nicandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind uns şi cinstit cu ungerea preoţiei, Ierarhe Nicandru, prin credinţă o ai făcut mai cinstită cu vopselele sângiurilor tale, strigând cu veselie: să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trecând calea muceniciei şi în aceasta aievea arătând veselia cea adevărată, v-aţi îmbogăţit cu harul minunilor şi cu dăruiri cereşti, mucenicilor, cu un glas strigând: să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Hristos, Cel Nemărginit în sânurile Tatălui, Se cuprinde cu trupul în sânurile Maicii Sale, păzind-o pe dânsa după naştere cu adevărat Fecioară, mai presus de gând. Căruia cu un glas strigăm: să cântăm Dumnezeului nostru, că S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Biserica cea stearpă…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Nicandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întinzând mrejele cuvintelor, ai vânat, făcând minuni, pe cei din rătăcire, aducându-i pe ei dar de mult preţ Celui Ce a strălucit din Fecioară, Sfinte Nicandru.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Nicandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viţă foarte bine roditoare te-ai făcut, din grădina lui Tit luminătorul critenilor, care ne aduce struguri cuvântători, din care ne izvorăşte nouă dulceaţă de mântuire, Sfinte Nicandru, Fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împreună cu Sfântul Ermeu aţi ogorât cu plugul Crucii inimi înţelenite, înţelepţilor şi le-aţi făcut roditoare, Sfinte Nicandru, pentru aceea vă fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nici mintea îngerească nu poate tâlcui naşterea ta cea mai presus de minte, că ai zămislit în pântece, Preacurată, pe Cuvântul Minţii Celei Dintâi, Care a întărit toate cu cuvântul.

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut din păgâni şi adunarea cea cu mulţi fii a slăbit. Minunatului Dumnezeului nostru să-I strigăm: Sfânt eşti, Doamne.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade în Slavă…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Căruţă v-aţi arătat Cuvântului, purtându-L pe Dânsul cu cugetul. Pentru aceea fiind legaţi de cai şi târâţi cu chinuri fără seamăn, nu v-aţi lepădat de El, nu v-aţi biruit, grăbindu-vă în chip vădit către Cărarea cea Cerească.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind închişi în temniţe şi legaţi cu lanţuri, aţi izbăvit cetatea şi poporul din legăturile rătăcirii şi i-aţi legat cu legătura dragostei, Celui Ce S-a legat trupeşte pentru noi din bunătatea Sa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind închişi mucenicii, slăveau pe Stăpânul împreună cu îngerii, cei pururea lăudaţi, hrănindu-se cu pâine cerească. Pentru aceea nu se îngrijeau de durerile trupului, fiind ei mai tari decât chinurile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce şade pe Scaun Înalt şi Înfricoşător, făcându-Se Prunc, şade în braţele Maicii, îndreptând chipul cel căzut şi dăruind îndumnezeire celor din Adam.

Cântarea a 5-a. Irmos: Lumina Ta, Doamne…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Nicandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre luminarea credinţei ai povăţuit popoarele, care au părăsit întunericul nebuniei idoleşti şi s-au făcut fii ai luminii prin mijlocirea ta, Sfinte Nicandru.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu luminile cele luminătoare ale Duhului, au trecut întunericul chinurilor fără stricăciune, risipind negura necredinţei, luminătorii cei slăviţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-se Sfântul Tit de apele Sfântului Pavel, te adapă pe tine arătându-te râu care îneci pâraiele cele tulburi ale necredinţei, Sfinte Nicandru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut pe Mielul şi Domnul cu Trup, Fecioară, Cort Neîntinat, Dumnezeiescule Chivot, Sfeşnic Cinstit, luminează sufletul meu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având picioarele pironite cu piroane mucenicii s-au arătat următori patimilor Mântuitorului, Celui Ce S-a pironit pe Cruce şi a mântuit toată lumea din stricăciune.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Marea de chinuri aţi trecut-o, mucenicilor, cu cârmuirea Sfântului Duh Cel Atotputernic, prealăudaţilor şi aţi ajuns către Limanul cel Dumnezeiesc, umplându-vă de mărire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca cel ce porţi numele biruinţei, ai biruit toată împotrivirea bărbaţilor celor ucigaşi, Sfinte Ierarhe Nicandru, pururea pomenite şi ai luat cununile măririi, stând înaintea lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ai şters Fecioară, ocara strămoaşei Eva, născând pe Cel Ce ne încununează pe noi cu binecuvântări şi ai prefăcut, Ceea ce eşti Bună, întristarea ei în bucurie.

Irmosul.

Strigat-a mai înainte, închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Proorocul Iona în chit rugându-se: din stricăciune mă scapă, Iisuse, Împărate al Puterilor.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Cu adevărat prin Dumnezeiasca ungere a preoţiei şi prin sângele cel cu adevărat sfinţit al muceniciei fiind străluciţi, măriţilor, v-aţi unit cu Cetele îngerilor celor netrupeşti, bucurându-vă. Pentru aceasta prăznuim cinstită pomenirea voastră, rugându-vă ca să se dea curăţire tuturor, cu rugăciunile voastre, sfinţilor.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam oarecând…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Nicandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Taina ta cea sfinţită vopsind-o, fericite, întru vopsele de sângiuri, ai făcut-o mai luminoasă, Sfinte Nicandru, strigând pururea: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vorbind cu foc din dragostea cea fără îndoială către Ziditorul, nu aţi fost arşi, fericiţilor, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văpaia cuptorului care era gătită vouă spre pedepsire, aţi schimbat-o în rouă, cu Duhul Cel Ce lucrează toate, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul, Cel Ce S-a Întrupat în chip de negrăit, ai născut, Preacurată Fecioară, Care izbăveşte din moarte pe cei ce strigă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Nicandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai ajuns să fii cinstit ierarh nu cu sânge străin, ci cu sângele tău, intrând în Biserica cea de sus, Sfinte Nicandru şi cântând: Binecuvântaţi şi lăudaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În scaunul preoţilor lăudând pe Domnul, Măritul Ermeu şi împodobindu-se cu sângele muceniciei, striga cu tărie: Binecuvântaţi şi lăudaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Cu sfinţenie săvârşind mai înainte cele sfinte, v-aţi arătat jertfe cinstite şi v-aţi adus spre miros de bună mireasmă Domnului, strigând: Binecuvântaţi şi lăudaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Usucă noianul relelor mele, Ceea ce ai născut Noianul Milostivirii, pe Mântuitorul şi Domnul, Fecioară, Căruia strigăm: toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mântuitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Nicandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întins fiind pe lemn cu tărie, înţelepte şi cu făclii fiind ars, ai primit rouă cerească prin mână îngerească, Mucenice Nicandru; iar pe cei ce ardeau i-ai dat morţii, cu rugăciunile tale cele purtătoare de viaţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-v-aţi privelişte înfricoşătoare, fiind dezbrăcaţi, legaţi de cai şi preamult târâţi, v-aţi arătat sănătoşi; şi fiind daţi focului, v-aţi arătat nearşi, fiind păziţi cu Dumnezeiescul Duh, purtătorilor de lupte.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi Sfinţita Mitropolie a Mirelor prăznuieşte chemând toată cetatea la ospăţ, întru această pomenire a voastră, prealăudaţilor, în care aţi săvârşit sfinţită nevoinţa voastră, cu cuget viteaz.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deschisu-s-au vouă cerul şi îngerii la intrarea voastră au dat glas de bucurie, iar cetele cuvioşilor şi ale drepţilor s-au bucurat. Cu care împreună sălăşluindu-vă, aduceţi-vă aminte de toţi cei care vă pomenesc pe voi, Sfinţilor Sfinţiţilor Mucenici Nicandru şi Ermeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luminează-mă cu lumina ta, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, care ai născut Lumina Cea Neapropiată. Risipeşte norii sufletului meu şi te rog scoate-mă din întuneric şi mă învredniceşte de Dumnezeiasca mântuire, ca să te laud pe tine, Ceea ce eşti pururea Lăudată.

Irmosul:

Eva, prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De Frumuseţea Fecioriei tale…

Purtând numirea biruinţei, mucenice, ai biruit împotrivirea bărbaţilor celor fără de Dumnezeu şi închinăciunile lor le-ai stins, Sfinte Nicandru, având nevoitor împreună cu tine pe Măritul Ermeu şi dimpreună cu el ai răbdat toată chinuirea, fericite; şi acum moşteniţi odihna cea nemuritoare, rugându-vă să ne mântuim noi.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De Frumuseţea Fecioriei tale…

Toată viaţa mea a trecut în multă lenevire, Preacurată şi acum m-am apropiat de vremea ieşirii mele şi mă tem de vrăjmaşii mei. Să nu-mi răpească sufletul meu şi să mă trimită în adâncimea piericiunii. Ci, milostiveşte-te spre robul tău, Fecioară şi mă izbăveşte de osânda lor, Mireasă a lui Dumnezeu.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De Frumuseţea Fecioriei tale…

Moarte de ocară, Îndurate, ai răbdat de bunăvoie prin Răstignire; pe Care văzându-Te Ceea ce Te-a născut, Hristoase, se rănea. Şi rupându-şi inima se tânguia ca o Maică. Cu ale cărei rugăciuni pentru milostivirea milei Tale, îndură-Te şi mântuieşte lumea, Cel Ce ai ridicat păcatul lumii.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.