Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 3-lea:

Pe cei ce după fire nu au fost fraţi de trup, pe aceştia Darul Cel Dumnezeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Sfinţii Mucenici Serghie şi pe Vah, cinstită şi cre­dincioasă pereche. Fără de arme şi fără de haine în locul nevoinţei pe vrăjmaşul au înfruntat, rugându-se neîncetat pentru sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dum­nezeiască cuviinţă întru tărie s-a preamărit; că aceasta, Nemuritorule, ca o Puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Serghie sluga lui Hristos, luând împreună rugător şi aju­tător pe Mucenicul Vah pururea pomenitul, cu care dimpreună ai săvârşit patimile cu cuget Dumnezeiesc, daţi-mi cuvânt de înţelepciune mie, ca să vă laud pe voi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra cea neclintită a cre­dinţei lui Hristos punându-vă temelia, sfinţilor mucenici, fiind întăriţi la lupta cea bună, v-aţi arătat sprijinitori şi stâlpi ai dreptei credinţe.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Crezând cuvintelor lui Hristos şi uitându-vă către El neabătut, aţi defăimat toată dulceaţa cea trecătoare, sfinţilor, fiind cu­prinşi de Dragostea Cea Veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lepădându-vă de neam, de patrie şi de cinste pentru Hristos, acum vă veseliţi; şi îmbrăcându-vă cu îmbrăcăminte femeiască şi cu înţelepciune bărbă­tească, v-aţi înfrumuseţat cu hainele nestricăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te Maica lui Dum­nezeu, să fie Blând şi Milostiv credincioşilor Cuvântul pe care L-ai născut, Cel Ce a venit la noi trupeşte; că pe tine te-am do­bândit Ocrotire şi Mântuire.

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi Cel Ce ştii neputinţa…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce Însuşi ştie toate ca un Dumnezeu, mai îna­inte de a se face, văzând ple­carea voastră cea către El, v-a umplut, fericiţilor, de cuvântul înţelepciunii şi de unoştinţă Dumnezeiască, ca pe nişte os­taşi ai Lui.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Alegând a lupta pentru Legea lui Hristos, ca nişte slugi ale Lui, v-aţi lepădat de mărirea ce se strică şi trece şi de toată lumea şi de ţiitorul lumii, cu gândul cel înţelegător de Dumnezeu, purtătorilor de chinuri mucenici, pentru dragostea Ce­lui Ce v-a zidit pe voi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu pornirile gândului celor curate, stând acum înaintea lui Dumnezeu şi umplându-vă de Razele cele de acolo şi îndulcindu-vă de Fericirea Cea Negrăită cu adevărat, apăraţi-ne pe noi de încercări, răbdătorilor de patimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind ţinut de moarte mai înainte, Adam, acum s-a izbăvit prin naşterea ta, Singură Mirea­să a lui Dumnezeu; că mai pre­sus de fire şi de cuvânt ai născut, Curată, Viaţa Cea Ipostatică, unindu-Se cu Trup după Ipostas.

Irmosul:

Însuţi, Cel Ce ştii neputinţa fiinţei omeneşti şi după milostivire Te-ai închipuit într-însa, încinge-mă cu Putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea Însufleţită a Măririi Tale Celei Nepovestite, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Munte Umbrit cu harul cel Dumnezeiesc, privindu-te Avacum, cu ochii cei de departe văzători, mai înainte a vestit pe Sfântul lui Israel ce era să iasă dintru tine, spre mântuirea şi înnoirea noastră.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doi luminători de la Apus au răsărit, făcându-şi alergarea împotriva rău credinciosului care stăpânea atunci pământul. Şi au ajuns Hristoase către Ră­săritul Tău cel Luminos şi de mântuire.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nici sabia, nici focul, nici goana, nici bătăile, nu v-au des­părţit pe voi de cunoştinţa cea dreptcredincioasă către Dum­nezeu; că viaţă aţi socotit a fi sfârşitul cel pentru Dânsul şi desfătare fericită şi nepieritoa­re, o, vrednicilor de laudă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminătorii cei cu adevărat nerătăciţi, luminează întărirea Bisericii lui Hristos, cu Lumina Dumnezeieştii Străluciri şi ve­selesc sufletele credincioşilor, trimiţându-le razele minunilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescul Vah şi Preaalesul Serghie, luminează la în­toarcerile anilor şi îndeamnă duhovniceşte către ospăţ pe iu­bitorii de mucenici, cei ce cu bună credinţă îşi pun înainte faptele lor cele mari.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sabia care păzea uşa Edemu­lui, acum dă voie credincioşilor şi-i primeşte luminat, văzându-i însemnaţi cu Sângele Cel Cinstit şi cu harul Celui Ce S-a Născut din pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cel Ce ai luminat cu luminarea venirii Tale, Hristoase şi ai Strălucit cu Crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoş­tinţei Dumnezeirii Tale şi inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce aţi alungat înşelăciunea cu arma adevărului şi răbdând cu tărie chinurile tiranilor, v-aţi făcut biruitori, încununându-vă de la Hristos; acum după vred­nicie vă veseliţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întăriţi cu Putere ne­biruită şi cu harul Preasfintei Treimi, nu­mărul de doi mucenici, a sur­pat pe stăpânul întunericului şi pe cei robiţi de el; pentru aceasta, cu cinste se fericesc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu răbdarea şi cu bărbăţia sufletească şi cu întărirea gân­dului, doi măriţi mucenici, au biruit toată iuţimea mâniei pri­gonitorilor şi cu îngerii se sălăşluiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsărit-ai, Maică a lui Dum­nezeu, ca o Dimineaţă pe Soarele Cel Neînserat, purtând în braţe pe Cel Ce S-a unit cu Trup după Ipostas: pe Dreptul Adevăr. Pentru aceasta, pe tine toţi te mărim.

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Moaştele mucenicilor din destul izvorăsc izvoare de tămăduiri, ca să luăm cu osârdie noi, credincioşii şi să fericim pe răbdătorii de chi­nuri, pe Lăudatul Serghie şi pe Sfântul Vah, pururea pomenitul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Urând adunarea celor fărădelege şi surpând înşelăciunea lor, Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah au mers cu statornicie pe Calea cea cerească şi au ajuns la Limanul cel lin al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se deschid, purtătorilor de chinuri mucenici, Uşile cele Ce­reşti, prin cinstita urmare a Patimii lui Hristos, Dum­nezeului nostru, care li s-a dă­ruit şi care goneşte taberele demonilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Socotindu-te pe tine Maică a lui Dumnezeu Preacurată, cu adevărat, te propovăduim; că, netâlcuit, ai născut, Fecioară, pe Însuşi Fiul Cel fără de în­ceput, Care a Strălucit din Tatăl mai înainte de veci.

Irmosul:

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este mântuitor, socotitu-ne-am ca oile de junghiere, mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru; că Tu eşti celor neputincioşi Tărie şi Îndreptare.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Mintea asupra vrăjmaşilor bărbăteşte v-aţi într-armat, sur­pând toată înşelăciunea lor; şi biruinţă de sus luând, mucenici prealăudaţi, cu un cuget stri­gaţi: bine şi frumos este a fi împreună cu Hristos.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Pe tine Născătoare de Dum­nezeu, Cuptor Înţelegător te cunoaştem credincioşii; că precum Cel Preaînalt a mântuit pe cei trei tineri şi pe mine tot omul în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor Cel Lăudat şi Preamărit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, pereche mărită a purtătorilor de lupte. Bucură-te, că aţi biruit cu strălucire ameninţările tiranilor! Bucură-te, că aţi săvârşit călătoria cea fe­ricită! Bucură-te, că staţi lămurit înaintea lui Dumnezeu, doi­me de Dumnezeu fericită!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul luminaţi umblând pe pământ, aţi întunecat ochii demonilor şi feţele prigonito­rilor cu lumina harului şi cu strălucirile patimilor, lăudând pe Dumnezeu Cel Lăudat şi Preamărit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind locaşuri însufleţite ale lui Dumnezeu Celui Viu şi fiind vii, pătimitorilor, cu Puterea lui Dumnezeu întărindu-vă, aţi bi­ruit tabăra vrăjmaşilor, prea­fericiţilor, lăudând cu cântări pe Hristos Cel Tare în războaie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată, Tu te-ai făcut Bi­serică şi primind Preasfinţit Chivot, pe Făcătorul, pe Cel Neajuns cu mintea şi Necuprins cu înţe­legerea şi L-ai Încăput în pân­tecele tău, pe Dumnezeul pă­rinţilor Cel Lăudat şi Preamărit.

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a răcorit odinioară cu rouă văpaia tinerilor, a întărit pe mucenicii care stă­teau în nevoinţe şi cântau: Bine­cuvântaţi toate lucrurile Dom­nului pe Domnul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţeşte s-au lepădat pur­tătorii de chinuri de amăgirile cele pierzătoare de suflet ale ti­ranilor, strigând şi cântând lui Hristos: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Dom­nul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tari păzitori ne-a pus nouă Hristos, pe Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi pe Vah, pe cei cu adevărat purtători de cununi, care ne păzesc şi cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Îndreaptă-mi, Stăpâne Hristoase, calea virtuţii cu rugăciu­nile mucenicilor şi cu înlesnire mă învredniceşte să strig Ţie: Binecuvântaţi toate lucruri­le Domnului pe Domnul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fericimu-te pe tine, Adevă­rată Maica Dumnezeului nos­tru, aducându-ţi ţie, dimpreu­nă cu Îngerul: Bucură-te, Preacurată şi fără prihană Stăpână! Că prin tine neînce­tat toate lucrurile pe Domnul laudă şi-L preaînalţă întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor, tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba dreptei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul; lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul naşterii Tale…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul aţi câştigat pe Hristos, că toată lumea aţi părăsit-o pentru El; şi acum, mucenicilor, v-aţi sălăşluit în ceruri, văzând şi Cetele Puteri­lor celor de sus şi lumina băr­baţilor celor fericiţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pereche preaaleasă, dă harul cel de sus şi iertare greşelilor celui ce-ţi aduce laudă cu dra­goste, rugând pe Cel Însuşi Mi­lostiv; către Care năzuind, aţi dispreţuit râvna celor pământeşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza Dumnezeirii Celei în Trei Lumini, fiind luminaţi mu­cenicii cei nebiruiţi, s-au lepă­dat de necredinţa mulţimii de zei şi n-au ţinut seamă de frica de tirani şi acum se îndestu­lează de dulceaţa Raiului, cea fără de stricăciune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Săvârşind călătoria cea bună şi nevoindu-vă a păzi dreapta credinţă, v-aţi învrednicit a câştiga Împărăţia cea Neclin­tită, prealăudaţilor mucenici şi aţi fost împodobiţi cu coroana frumuseţii şi cu bună cuviinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, cât sunt de minunate mi­nunile tale cele mai presus de minte! Că numai tu ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, făcându-Se Om cu Trup mai presus de fire, Maică Fecioară; pe Cel Ce cu înţelepciune ţine toată lu­mea cu Dumnezeiasca voie şi o chiverniseşte şi o cuprinde pe ea.

Irmosul:

Chipul Naşterii tale celei Preacurate, l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum te rugăm, ca să stingi cuptorul ispi­telor cel sălbăticit asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Veniţi, iubitorilor de mu­cenici, să cinstim florile cele în­ţelegătoare ale credinţei, măr­găritarele Domnului, pe Sfinţii pătimitori Serghie şi Vah; pe cei ce înşelăciunea vrăjmaşului cu vitejie au călcat şi toată pu­terea idolilor la pământ au sur­pat-o. Pentru aceea, ca nişte vrednici, luând cununile biru­inţei de la Cer, dănţuiesc dim­preună cu îngerii; şi noi cu cre­dinţă strigăm: rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Îmi aduc aminte de judecată şi mă tem, că am făcut lucruri vrednice de ruşine eu, smeritul, dar mă rog Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată; mai înainte de a nu ajunge la porţile morţii întoarce-mă şi mă îndreptează către calea pocăin­ţei; pentru ca, închinându-mă cu mulţumire, să laud puterea ta cea nemăsurată şi Dumneze­iasca Sprijinire, Preasfântă Mireasă a lui Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să-mi dăruiască curăţire de păcate şi mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: PeÎnţelepciunea şi Cuvântul…

Stând tu, Fecioară, lângă Cruce şi văzând pe Fiul tău şi Dumnezeu Răstignit, Preacura­tă, ridicându-ţi faţa şi udând-o cu lacrimi ziceai: O! Cum voi suferi acestea şi celelalte ocări, oţetul şi fierea, loviturile cu trestia, cu palma şi cu pumnii şi împungerea coastei, eu, care Te-am născut fără durere? Acum durerile Tale amărăsc sufletul meu, văzându-Ţi Pati­mile, Îndelung Răbdătorule, cele ce, voind, le-ai suferit.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.