Troparul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Pentru mărturisirea Dumnezeieştii credinţe, alt Pavel pe tine Biserica te-a arătat râvnitor între preoţi. Strigă împreună cu tine şi Abel către Domnul şi sângele cel drept al lui Zaharia. Părinte cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întăritor credinţei, învăţător Bisericii şi stâlp nemişcat al mărturisirii, luminător cu multe lumini ale harului şi gură de foc suflătoare te propovăduim pe tine, Sfinte Pavel.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Pavel, soarele cel preamare al lumii, te arată pe tine, de trei ori fericite, ca al doilea Sfânt Pavel, ca pe un foc ce arde toate eresurile şi ca pe o secure ce taie necredinţa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

După Lege te-ai luptat, grăitorule de Dumnezeu, primejdii răbdând pentru Dumnezeiasca cuvântare ca un ierarh credincios. Şi cu vinele dogmelor tale ai sugrumat pe Arie cel cu mintea deşartă, ca pe o fiară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Veniţi să lăudăm toţi pe Preacurata Maria, care Singură a împodobit omenirea, pe cea care a născut pe Dumnezeu Întrupat şi a rămas Fecioară Curată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi…

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te fiu prin Dumnezeiescul har, pe Fiul Cel din fire Singur, pe Cel dimpreună fără de început cu Tatăl nu L-ai pogorât întru zidire, Sfinte Pavele, urmând dogmele Sfântului Pavel purtătorul de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gura, cu limba şi cu inima ai propovăduit tu pe Hristos: Înţelepciunea şi Puterea lui Dumnezeu şi Cuvânt Ipostatic, Sfinte Părinte Pavel, gânditorule de Dumnezeu cuvioase, defăimând pe Arie cel de rea credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Duhul lui Dumnezeu Cel Sfânt, al Puterii Celei mai presus de fiinţă, prin Care noi ne îndumnezeim, cu dreaptă cugetare, preaînţelepte, L-ai mărturisit Dumnezeu din fire, a toate Lucrător şi Atotputernic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Tatălui Celui fără de început şi mai presus decât toată începătoria acum a luat început Întrupându-Se din tine, Curată şi S-a făcut sub vreme Cel mai presus de toţi anii.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru Dumnezeiască mărirea ta, învredniceşte-i pe ei de cununile măririi.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Dumnezeiescul Sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al Întrupării Tale celei din Fecioară, proorocul Avacum înţelegându-l, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstea cea nepreţuită, a pus Ziditorul, cu dreapta Sa cea purtătoare de viaţă, pe creştetul tău cununa mărturisirii, ca unui purtător de biruinţă, Sfinte Pavel, arătătorule de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum te-ai nevoit pentru dogmele cele de dreaptă credinţă, preaînţelepte, ai luat răsplătirile acum, dobândind lemnul vieţii, Fericite Pavel, arătătorule de Dumnezeu, minunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învrednicitu-te-ai a dănţui în pământul cel ceresc, unde dănţuiesc picioarele celor blânzi, fiind nevoitor luminat şi apărător al adevărului, Preacinstite Pavel.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De o Fiinţă cu Tatăl ca un Fiu văzându-Te, Mântuitorule, Întrupându-Te Te-ai născut din Fecioară, de o fiinţă cu noi, vrând să mântuieşti neamul omenesc.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta. Că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani; Cel Ce dă viaţă tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semnătura şi putreziciunea eresului ai încetat, punând doctorie prealucrătoare, de Dumnezeu înţelepţite părinte, mărturisirea ta, lumina dogmelor tale, curăţirea gândului şi râvna cea Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îndestulare s-a vărsat harul Sfântului Duh pe buzele tale, preafericite, aflându-te cu adevărat apărător tare al Ortodoxiei; de aceea ai luminat adunările cele Dumnezeieşti ale dreptmăritorilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Necredinţa lui Arie şi hula lui Macedonie azvârlindu-le, Sfinte Pavel, cu ţesătura dogmelor şi învăţăturilor tale cele de Dumnezeu insuflate, precum David de demult pe cei de alt neam, i-ai sugrumat pe aceştia şi cu tărie i-ai osândit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel fără de început şi împreună Veşnic, acum S-a făcut sub vreme, luând Trup însufieţit şi înţelegător din tine, Fecioară Curată, Neispitită de nuntă, dăruind pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Venit-am întru adâncurile…

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arie cel ce a grăit către Cel Preaînalt cuvinte de hulă şi pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu L-a micşorat întru făptură, a fost osândit ticălosul de tine, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Macedonie cel fără de minte, fără de Dumnezeu şi fără de pricepere, care a micşorat pe Dumnezeiescul Duh, a fost surpat prin împotrivirea ta cea tare, descoperitorule de cele Dumnezeieşti, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şarpele cel amăgitor, înmulţitorul cetei eresurilor, a fost omorât cu cuvintele tale cele învietoare, arhiereule al lui Dumnezeu preafericite, grăitorule de cele Dumnezeieşti, preasfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudăm, Fecioară Maica lui Dumnezeu, Naşterea ta cea mai presus de fire şi Curăţia ta cea Neîntinată. Că întru tine cu minune s-au adunat Naşterea şi Fecioria şi cele Nestricate.

Irmosul:

Venit-am întru adâncurile mării şi m-a înecat pe mine viforul păcatelor mele celor multe. Ci, ca un Dumnezeu, scoate din adânc viaţa mea, mult Milostive.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Luminând pe pământ, ca o stea din cer luminătoare luminezi acum Biserica cea a toată lumea, pentru care şi pătimind, sufletul tău, Sfinte Pavel, ţi l-ai pus şi ca al lui Zaharia şi al lui Abel, lămurit strigă sângele tău către Domnul.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai, gânditorule de Dumnezeu, Sfinte Pavel, către Locaşurile cele Cereşti şi apropiindu-te către Dumnezeu, fiind îndumnezeit prin împărtăşire, te-ai făcut Dumnezeiesc, cântând, cuvioase: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând învăţătură de la cuvintele tale, Sfinte Pavel, Prealăudate, ne-am învăţat a cinsti netăiat Dumnezeirea Cea în Trei Sori Nedespărţită, Căreia şi cântăm: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cât este de sfinţită, Dumnezeiască şi plăcută lui Dumnezeu mărturisirea ta; că lămurindu-te ca aurul, te-ai adus lui Dumnezeu jertfa bine primită, cuvioase, veselindu-te cu urmarea patimilor Mântuitorului nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tuturor oamenilor Una te-ai arătat Mijlocitoare a Dumnezeieştii mântuiri, născând, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, pe Mântuitorul tuturor, Căruia toţi strigăm: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi…

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvoarele dogmelor tale curg şi adapă toată Biserica, iar cu cinstitul tău sânge, părinte, ai sfinţit pe cei ce ţi-au urmat ţie cu credinţă dreptmăritoare şi strigă: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La limanul cel lin ai ajuns acum, lepădându-te de întreitele valuri ale vieţii, că ai avut cârmuitor pe Domnul, Care îndrepta toată călătoria ta, Sfinte Pavel, Preafericite, pe Cel Ce cu semnul toate le face; pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Sălăşluindu-se întru tine Lumina Cea cu Trei Străluciri a Dumnezeieştii Treimi, te-a făcut pe tine lumină a doua, care luminezi adunarea dreptcredincioşilor, iar ceata ereticilor o întuneci, părinte şi strigi: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Urmând graiurilor proorocilor, Fecioară, te vestim pe tine Născătoare de Dumnezeu, că ai născut Prunc mai vechi decât toţi, Care s-a chemat Emmanuel, Căruia şi strigăm: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit. Atunci fiind închipuită, iar acum săvârşită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc…

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul mă aduc pe mine, Dumnezeiescule, la Dumnezeiescul tău acoperământ. Că tu ca un sfinţit mucenic, luând de la Hristos putere a dezlega greşelile, rupând lanţul greşelilor mele, miluieşte-mă cu rugăciunile tale şi mă luminează cu lumina cea Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te cu râvnă, Sfinte Pavel, Preaalesule, te-ai arătat minte, făcându-te acum ascultător cuvintelor celor negrăite şi ca un părtaş obiceiurilor, în Rai te-ai făcut părtaş şi izbăvirii, luând cununa Împărăţiei lui Hristos cea Preafrumoasă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un viteaz ostaş, te-ai arătat acuzator a tot eresul, Dumnezeiesc apărător al Ortodo xiei, sfinţite mucenice, fiind luminat arătat cu Razele harului, pururea Lăudate Pavel şi strălucit cu Lumina Treimii Celei Nezidite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îmbrăcându-Se Cuvântul cu Trup din tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană şi Întrupându-Se, a vieţuit în lume ca un Milostiv, rămânând nu mai puţin decât întâi fără de trup. Şi pe cel ce odinioară a chinuit pe toţi, l-a surpat cu Dumnezeiască Putere.

Irmosul:

Tot neamul pământesc să salte cu Duhul fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfinţita prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Ca unul ce eşti la nume şi următor vasului celui ales, părinte, ai răbdat primejdii şi prigoniri pentru credinţă şi ai ajuns la Roma ca şi el, cuvioase, propovăduind pretutindeni cinstea cea întocmai a Treimii. Drept aceea săvârşind călătoria, în Armenia după vrednicie ai luat cununa de la Domnul, ruşinând pe Macedonie şi pe Arie cel fără de Dumnezeu. Pentru aceasta roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Întărind dogma cea Dumnezeiască, ai zdrobit graiul cel fără de Dumnezeu, Sfinte Pavel, de Dumnezeu înţelepţite, ruşinând pe Arie. Că ai propovăduit pe Fiul de o Fiinţă cu Tatăl, întărind pe credincioşi. Părinte cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Nu s-a despărţit de Firea cea Dumnezeiască Întrupându-Se în pântecele tău, ci, făcându-Se Om, a rămas Dumnezeu, Cel Ce după naştere te-a păzit pe tine Maică Fecioară ca mai înainte de naştere, Preacurată, Însuşi Domnul. Roagă-L pe El neîncetat să ne dăruiască nouă mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Mieluşeaua Cuvântului cea Neîntinată, Fecioara Maică, cea fără de stricăciune, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Ce a Răsărit dintr-însa fără de dureri, tânguindu-se precum se cădea unei maici, striga: vai mie, Fiul meu, cum pătimeşti? Vrând să scapi pe om din necinstea patimilor.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.