Troparul Sfântului Cuvios Pavel Tebeul, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Pavel. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunându-ne, credincioşilor, să cinstim cu cântări, după datorie, pe Sfântul Pavel, purtătorul de Dumnezeu, ca pe o podoabă a sihaştrilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai întâi cetăţean al pustiului, pururea Lăudate Pavel, arătându-te prin sihăstrie moştenitor al Împărăţiei Cerurilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul curăţindu-te pe tine însuţi, prin înfrânare, prea­fericite, te-ai arătat locaş lui Dumnezeu şi cu îngerii împreună locuitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu Preacurată, Ceea ce mai presus de fire ai născut, Întrupat, pe Cuvântul Cel Veşnic şi mai presus de toate, pe tine te lăudăm.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit cu cuvântul cerurile şi pământul l-ai întemeiat pe ape multe, întăreşte-mă către cântarea Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aţintindu-ţi ochiul sufletului către Dumnezeu, pe Dânsul L-ai iubit, părinte, urând cele pământeşti şi viaţă îngerească petrecând.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu razele faptelor bune ai alungat, în chip lămurit, negura patimilor, părinte, primind în inima ta luminarea Duhului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hrănindu-te cu pâinea cea cerească, ca odinioară Ilie prin corb, ai scăpat de Izabela cea închipuită la Acoperământul lui Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împăratul Slavei şi Făcătorul, înroşindu-Şi mantia Sa din roşeala sângiurilor Născătoarei de Dumnezeu, ca de purpură a făcut-o în chip Tainic.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cuvinte, din Munte Umbros, din Singura Născătoare de Dumnezeu, cu Dumnezeiască vedere Proorocul mai înainte a cunoscut că te vei Întrupa şi cutremurându-se, slăvea Puterea Ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind zidit în Casa lui Dumnezeu, ai odrăslit buna rodire a faptelor bune şi răzvrătirile trupului le-ai veştejit, cu sihăstria ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu focul dragostei lui Hristos ai ars spinii patimilor şi pe tine te-ai arătat, părinte, locaş Duhului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiagul vieţii tale celei îmbunătăţite ai alungat patimile, ca pe nişte fiare. Pentru aceasta, la moartea ta, fiarele s-au adunat ca să te îngroape.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mantie de porfiră tainică s-a ţesut Dumnezeului tuturor din Preacuratele tale sângiuri, Născătoare de Dumnezeu; cu care împodobindu-Se, ne-a unit pe noi cu Dumnezeu Tatăl.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Rugându-ne, strigăm Ţie, Doamne: mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi în afară de Tine, pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În cântări şi în postiri trăind, în rugăciuni şi în privegheri fericite, la Dumnezeu te-ai sălăşluit, Cuvioase Părinte Pavel.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta întru Domnul a fost preacinstită, PreafericitePavel şi îngroparea ta minunată.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind călătoria nevoinţeior tale, cuvioase, ai ajuns asemenea Puterilor celor de sus, părinte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Şi după naştere te lăudăm pe tine, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, că tu ai născut cu Trup, în lume, peDumnezeu Cuvântul.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lu­mina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase Dumnezeul nostru.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întinzându-ţi mâinile spre Dumnezeu, sufletul tău, cuvioase, l-ai dăruit Lui, bineplăcând Lui, ziua şi noaptea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adormirea ta au mărit-o Oștile îngerilor, cetele proorocilor şi ale sfinţilor Apostoli, cuvioase părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scăpând de furtuna patimilor, cuvioase, cu nevoinţa sihăstriei celei desăvârşite, te-ai îndreptat la limanul cel neînviforat al lui Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut, numai prin cuvânt, pe Cuvântul Întrupat, te rugăm, Fecioară, izbăveşte de cursele vrăjmaşului sufletele noastre.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Săvârşind trecerea cea secetoasă a vieţii, purtătorule de Dumnezeu, ai cufundat pe vrăjmaşii cei netrupeşti cu căinţa lacrimilor tale, Cuvioase Pavel, Părintele nostru; şi primind har de minuni, roagă-te neîncetat pentru noi.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce întru început ai întemeiat pământul şi cerurile cu cuvântul le-ai întărit, bine eşti cuvântat în veci, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetul trupului supunându-l Duhului, cuviosul striga:bine eşti cuvântat în veci Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scăpând din cursele vrăj­maşului, cuviosul, cu bucurie striga: bine eşti cuvântat în veci Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată văpaia patimilor călcând sihăstreşte, cuviosul striga: bine eşti cuvântat în veci Doamne, Dumnezeul păruiţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce ai făcut pe Fecioara cer şi dintr-însa ai Strălucit ca soarele, bine eşti cuvântat în veci Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Împăratul Slavei Cel fără de început, de Care se înfricoşează Puterile Cereşti şi se cutremură cele îngereşti, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râvnit-ai lui Ioan Înaintemergătorul, de Dumnezeu înţelepţite, sihăstrind în pustiu. Împreună cu care te-ai învrednicit a dobândi viaţa cea cu adevărat veşnică.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca roua înfrânării aistins de tot cuptoarele patimilor, părintele nostru, cu dreaptă credinţă strigând: popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rai ai făcut, cu adevărat, pustiul, înfrumuseţându-te cu toată fapta bună într-însul. Drept aceea te-ai şi învrednicit de desfătarea Raiului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Ceea ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, Prealăudată Maica lui Dumnezeu, Marie, pe Acesta roagă-L să izbăvească de primejdii pe cei ce te lăudăm pe tine, cu credinţă.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe Cel Nevăzut cu Chip Dumnezeiesc primindu-L, Neispitită de nuntă Fecioară şi Maică, cu laude mărim naşterea ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o comoară duhovnicească ascunsă, cuvioase, Dumnezeu te-a descoperit Sfântului Antonie, iar nouă te-a arătat spre mărire şi veselie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pironindu-te pe tine însuţi în frica lui Dumnezeu, cuvioase şi cu grija de moarte săvârşindu-ţi viaţa, de viaţă te-ai învrednicit, părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai câştigat îndrăzneală către Dumnezeu, roagă-te pentru cei ce cu credinţă săvârşesc această pomenire a ta, Sfinte Preafericite Pavel.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai zămislit pe Hristos, Cel Ce este fără de început împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt şi în chip de negrăit L-ai născut. Fecioară, roagă-L să ne mântuim noi.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Urând desfătările lumii, din inimă şi iubind din suflet numai pe Dumnezeu, Sfinte Preacuvioase Pavel, ai luat în stăpânire pustiul ca pe o cetate de locuit; şi închinându-ţi timpul cugetării celor adânci şi stăruitoare, te-ai arătat ca un înger vieţuind în trup. Pentru aceasta te cinstim.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Ca o Vie Nelucrată, Fecioară, Strugurele Cel Preafrumos ai odrăslit, Cel Ce izvorăşte nouă Vinul mântuirii, care veseleşte sufletele şi trupurile tuturor. Pentru aceasta, pe tine, ca pe o Pricinuitoare a bunătăţii, fericindu-te pururea, împreună cu îngerul strigăm ţie: Bucură-te cea Plină de daruri.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Curata, cea Neispitită de nuntă şi Maica Ta Hristoase, văzându-Te pe Tine mort, spânzurat pe Lemn, ca o Maică plângând grăia: pentru ce Ţi-a răsplătit Ţie aşa adunarea iudeilor, cea fărădelege şi nemulţumitoare, care s-a bucurat de multele şi marile Tale daruri, Fiul meu? Laud îngăduinţa Ta cea Dumnezeiască.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.