Troparul Sfântului Apostol Tit, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici şi mă voi arăta, luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul Duhului, care cu toate felurite de daruri te-a îmbogăţit pe tine, te-a trimis Dumnezeiesc propovăduitor şi Apostol, ca să propovăduieşti la margini Întruparea Cuvântului, pururea pomenite Apostole Tit.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Raza Darului Celui Dumnezeiesc primind înăuntru, ca soarele ai strălucit, preaînţelepte, luminând sufletele celor din întuneric, scoţându-le din păcat şi din robia înşelăciunii mântuindu-le.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Apostolul Pavel Preaînţeleptul, plin fiind de darurile Duhului, te-a ales pe tine şi slujitor şi Dumnezeiesc învăţător şi propovăduitor al credinţei, Dumnezeiescule Tit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să izbăvească marginile lumii de înşelăciune, a strălucit Domnul din pântecele tău, Mireasă a lui Dumnezeu; pe Acela roagă-L şi întotdeauna îmblânzeşte-L, Doamnă, să mântuiască pe cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Cântarea a 3-a.Irmos: Nu în înţelepciune…

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu prin înţelepciunea care face nebuni pe cei ce iau aminte de ea, ci prin cunoştinţa cea adevărată, ai gonit necunoştinţa din sufletele celor ce alergau la tine, fericite.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Holda a toată moştenirea neamurilor, fiind năpădită de spinii necredinţei, cu secera cea Dumnezeiască ai curăţit-o, semănând seminţele cunoştinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O Dumnezeire în Trei Feţe propovăduind, ai gonit negura mulţimii de zei, fericite, aducând marginile spre cunoştinţă Dumnezeiască.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Sfântă decât îngerii şi mai Înaltă decât toată făptura, te-a făcut pe tine Cel Ce cu Trup S-a născut din tine; pentru aceasta, pe tine, ca pe Stăpâna tuturor, te cinstim.

Irmosul:

Nu în înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci cu Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatnică, Hristoase; că nu este Sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a.Irmos: Cel Ce şade întru slavă…

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scoţând bogăţie din vistieriile cele nedeşertate, preaînţelepte, de bogăţia adevărului ai umplut minţile cele sărăcite şi ai înviat inimile cele omorâte, gonind negura necunoştinţei, pururea pomenite Apostole Tit.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mreaja Apostolului Pavel, prin orânduiala darului, te-a vânat pe tine, Sfinte Apostole Tit, cel ce voiai ca, mai pe urmă, cu undiţa cuvântului tău, cu osârdie să tragi din adâncul înşelăciunii neamuri multe, către dreapta credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urmând ca un miel Măritului Apostol Pavel, celui Dumnezeiesc, ai izgonit din mijloc pe lupii cei răi, cuvântătorule de Dumnezeu; şi ai sfărâmat capiştile idolilor, ridicând pe pământeni Bisericii Dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Cortul cel Neîntinat, Uşa Luminii, Masa şi Năstrapa cea cu totul de aur, Muntele cel Netăiat şi Umbrit este Fericită ca Una care a născut pe Ziditorul.

Cântarea a 5-a. Irmos: Necredincioşii nu vor vedea…

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un doctor preaales, ca un slujitor al darului, cu sarea cea dulce a Dumnezeieştilor tale cuvinte, fericite, ai oprit rana răutăţii, care păştea sufletele păgânilor.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supunându-te cu dragoste însuflărilor Apostolului Pavel, împreună cu dânsul ai străbătut cele de sub cer, preaînţelepte, bine vestind cuvântul cunoştinţei, preacinstite propovăduitorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un înţelept propovăduind pe Cuvântul că este deopotrivă lucrător şi împreună şezător cu Părintele, ai plecat pe cei deşerţi cu mintea, ca să lepede toată înşelăciunea idolilor, grăitorule de Dumnezeu, Apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu minte curată să cinstim pe cea Preacurată, Frumuseţea lui Iacov şi înfrumuseţându-ne cu faptele cele Dumnezeieşti, cu dreaptă credinţă să o lăudăm, ca pe o Maică a Dumnezeului nostru.

Cântarea a 6-a.Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă…

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostolul Pavel soarele lumii cel neapus, pe tine, fericite, te-a trimis ca pe o rază dătătoare de lumină, ca să luminezi inimile celor ce dormeau în întunericul necunoştinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcutu-te-ai plin de apele cele curgătoare de viaţă şi cu râurile dogmelor celor Dumnezeieşti ai înecat pâraiele necunoştinţei, adăpând adunările neamurilor, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neamurile neamurilor te cântă pe tine, Prealăudată, căci mai presus de cuvânt ai născut pe Cuvântul Prealăudat lui Dumnezeu; pe Care Îl slăvesc cetele îngerilor şi ale oamenilor.

Irmosul:

Jertfi-voi cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Arătându-te împreună vorbitor cu Apostolul Pavel, împreună cu dânsul nouă mai înainte ai vestit Cuvântul, Apostole, grăitorule de Tainele Dumnezeiescului dar, Fericite Apostole Tit. Pentru aceasta, strigăm către tine: nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a.Irmos: Cel Ce ai izbăvit în foc…

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţând Apostole Tit a cânta o Dumnezeire, a cinsti o Domnie, de nebunia mulţimii zeilor, a mântuit pe oamenii care cu bună credinţă grăiesc: Dumnezeule al părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce cu suflet mort cinsteau materia cea neînsufleţită, fiind învăţaţi de tine, ucenice şi tăinuitorule al celor negrăite, au cunoscut pe Dătătorul de viaţă, Dumnezeu, Cel Ce a fost omorât pentru noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai, mărite, ca un slujitor al adevărului şi surpător al minciunii; şi ca un ucenic al Apostolului Pavel, ai suferit prigoniri şi primejdii împreună cu dânsul, cântând: Dumnezeule al părinţilor, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumuseţându-te cu bunătăţile, stai de-a dreapta Împăratului tuturor, Cel Ce S-a Întrupat din sângiuirile tale, Nenuntită, rugându-te neîncetat să ne izbăvim noi de toată nevoia.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor…

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile sângiuirilor tale s-a stins focul cel străin al înşelăciunii, bolile s-au gonit, demonii au fost izgoniţi prin rugăciunea ta cea către Dumnezeu, Apostole Tit. Pentru aceasta, te lăudăm pe tine, ca pe o Dumnezeiască slugă a lui Hristos, Împăratul tuturor.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul fiind sfinţit lui Dumnezeu şi cu darurile cele Dumnezeieşti fiind strălucit, Preaînţelepte Tit, lămurit ai arătat tuturor pe Cuvântul Cel Mântuitor; Care ne-a izbăvit pe noi, cei ce cu credinţă adevărată binecuvântăm şi preaînălţăm pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Făcutu-te-ai vas preacurat al luminii, luminând tot pământul cu razele cele Dumnezeieşti, vrednicule de minune, Apostole Tit. Şi întunecând împotrivirea vrăjmaşilor celor fără de lege, grăiai: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sabia care se învârtea de demult fuge acum de mine, Fecioară. Căci ai născut pe Cuvântul îmbrăcat cu Trup şi cunoscut în două firi; de Care se cutremură cetele îngerilor şi pe care-L slăvesc oamenii în veci.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala neascultării…

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mirându-se Apostolul Pavel de toată dragostea şi nădejdea ta cea către Mântuitorul, te-a atras împreună călător, propovăduind neamurile împreună cu tine Sfinţita Evanghelie. Pentru aceasta, împreună cu dânsul, te cinstim pe tine, Apostole.

Stih: Sfinte Apostole Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetăţeanule cel mare al Cretei şi Dumnezeiescule întâi şezător pe scaunul ei; luminător preastrălucit şi ceresc, prin Dumnezeiescul dar goneşti bolile credincioşilor şi izgoneşti demonii, cugetătorule de Dumnezeu, Apostole Tit, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca soarele ne-a strălucit nouă pomenirea ta, fiind luminat înfrumuseţată toată, cu Strălucirile Duhului, izgonind norii patimilor; pe care săvârşind-o cu credinţă, păzeşte-ne Preafericite Tit, vrednicule de minune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu mijlocirile tale, Preacurată Fecioară, dezleagă lanţurile greşelilor mele, risipeşte-mi întunericul sufletului meu, alină valul patimilor mele, zdrobeşte pe cei ce mă războiesc în zadar; miluieşte-mă, pururea Fecioară.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântarea ai înflorit. Pentru aceasta, toţi te mărim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu soarele Pavel, ca o stea împreună călătorind, pururea pomenite Apostole Tit, în chip vădit aţi luminat pământul şi aţi risipit întunericul. Iar, intrând în ostrovul cretanilor, fericite, de Dumnezeu cugetătorule, prin moarte ai lăsat tuturor, ca nişte raze neapuse, ostenelile şi cuvintele tale. Prin care, strălucindu-ne, cu preamărire te cinstim pe tine şi cu un glas grăim către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu cel în chip de foc; Bucură-te, Pruncă, Jilţul cel Împărătesc, Patul cel Aşternut cu porfiră; Cămara cea cu porfiră de aur, Hlamida cea cu roşu vopsită cea Purtătoare de Fulger, Sfeşnicul cel mult Luminos; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Cetatea cea cu douăsprezece ziduri; Uşa cea cu aur Poleită şi Cămara cea Strălucită cu chipul; Masa cea Luminoasă de aur, Locaşul cel cu podoabă Dumnezeiască. Bucură-te, Preamărită Mireasă, picată din soare; Bucură-te, Singura Mângâiere a sufletului meu.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: PeÎnţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, dacă L-a văzut Mieluşeaua pe Cruce, s-a tânguit lăcrimând şi cu amar grăia: lumea se bucură luând izbăvire, iar pântecele meu se aprinde văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Îndelung Răbdătorule, Doamne; Adâncule al milei, milostiveşte-Te şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă Dumnezeieştile Tale Patimi.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.