Troparul Sfintei Muceniţe Glicheria, glasul al 4-lea:
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Glicheria, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Glicheria
Fecioara astăzi…
Pe Fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea Maria iubind, ţi-ai păzit fecioria ta nestricată, şi din dragostea cea către Domnul îndemnându-te, cu bărbătesc cuget ai pătimit până la moarte. Pentru aceasta Glicheria, cu îndoită cunună, te-a încununat pe tine Hristos Dumnezeu.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Veniţi popoarelor…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sfânta Muceniţă Glicheria,umplând astăzi paharul cel de taină de bunătăţi şi de minunile ei, cheamă pe toţi credincioşii la băutură de veselie.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fiind luminată cu strălucirile muceniciei, stai înaintea Mirelui tău celui curat, muceniţă, cerând să se izbăvească de greşelile pierzătoare de suflet, cei ce te laudă pe tine.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Către chinuri, către dureri, către bătăi de multe feluri, fără frică ai mers muceniţă; căci ai avut ajutor şi împreună lucrător harul Duhului.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Toţi ne-am îmbogăţit de cunoştinţa lui Dumnezeu, cei ce te cunoaştem şi te cinstim stăpână, pe tine Maica lui Dumnezeu şi Doamnă, întărind cu cuvintele, şi cu faptele pecetluind.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Aducându-ţi sângiurile ca nişte aromate şi mir lui Hristos, purtătoare de chinuri, te-ai adus lui bună mireasmă, revărsând tuturor tămăduiri, muceniţă.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Veselitu-s-a prin gând Stăpânul întru chinurile tale, ceea ce eşti podoaba mucenicilor. Pentru aceea te-a dat pe tine dumnezeiască veselie în inimile credincioşilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu, mântuieşte-mă de amărăciunea patimilor, Glicheria, ca să cânt şi să laud nevoinţele tale cele vitejeşti.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
S-a rupt zidul cel din mijloc al blestemului celui de demult, şi vrajba s-a pierdut prin naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu dăruită şi noi oamenii ne-am unit cu îngerii.
Irmosul:
Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul, şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, celor ce Te lăudăm pe Tine.

Cântarea a 4-a. Irmos: Doamne auzit-am…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ucigând fiarele cele nevăzute ale patimilor, Glicheria, de fiarele cele văzute nu te-ai înspăimântat.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Văzând înaintea ochilor pe Domnul pe care îl propovăduiai, purtătoare de nevoinţe, ai trecut cu vederea toate cele ale simţurilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu picăturile sângiurilor tale, s-a stins focul deşertăciunii, şi pâraiele mulţimii zeilor s-au înecat, preafericită.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cei ce cu dreaptă credinţă te au pe tine părtinitoare şi nădejde sufletului, nu se vor ruşina, Fecioară stăpână.

Cântarea a 5-a. Irmos: Lumina celor dintru…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Primind înlăuntrul cugetului frica de Dumnezeu, ai născut duhul mântuirii de mărturisire şi de mucenicie, ceea ce eşti cu cuget viteaz, chinuindu-te minunat cu tărie, şi biruind puterile cele potrivnice.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ceea ce s-a unit cu Tine prin curăţie, râvnind patimii Tale celei cinstite şi fericite, cu osârdie a pătimit aruncându-se în foc, Dătătorule de viaţă, Hristoase, strigând: afară de Tine pe alt Dumnezeu nu ştiu.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Scoţând din izvorul mântuirii tămăduire pururea vie, te-ai aprins de setea muceniciei, şi cu grăbire ai alergat, şi bând te-ai odihnit prin dorirea dragostei celei desăvârşite, mireasă a lui Dumnezeu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ceea ce eşti nor luminos al Soarelui, străluceşte-mi lumină, ca să-mi risipească întunericul păcatului. Dă-mi mână şi mă ridică pe mine care zac în noroiul patimilor, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce singură eşti chemarea cea din nou a lui Adam celui căzut.

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Luminându-te cu strălucirile Duhului, şi cu frumuseţile curăţiei fiind împodobită, stai acum înaintea Stăpânului Hristos, preamărită.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Săvârşind chinuirea cea cu adevărat bună, şi isprăvind călătoria dreptei credinţe, ai primit de la Dumnezeu cununa dreptăţii cea după vrednicie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Strălucind, muceniţă, ca un soare de la Apus, prin har luminează inimile credincioşilor şi cu razele pătimirii arde taberele demonilor celor întunecaţi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ştiindu-te pe tine veselie de cunoştinţă, Fecioară, lepăd acoperământul necunoştinţei patimilor, prin rugăciunile tale, Stăpână. Slavă puterniciei tale, Preacurată.
Irmosul:
De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…
Pe Fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea Maria iubind, ţi-ai păzit fecioria ta nestricată, şi din dragostea cea către Domnul îndemnându-te, cu bărbătesc cuget ai pătimit până la moarte. Pentru aceasta Glicheria, cu îndoită cunună, te-a încununat pe tine Hristos Dumnezeu.

Cântarea a 7-a. Irmos: Chipul cel de aur…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Văzând frumuseţea lui Hristos ca într-o oglindă înţelegătoare a curăţiei, dumnezeieşte ai dorit de dânsa, pururea pomenită. Şi prin chinuire alergând după Dânsul, cântai: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fiind îmbrăcată cu podoabă frumoasă, împestriţa cu vopselele sângiurilor, ai arătat podoaba dreptei credinţe purtătoare de chinuri, tuturor celor ce laudă cu credinţă şi cântă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Aruncată fiind în cuptor, nu ai ars, căci Cel ce a mântuit în Babilon pe cei trei tineri, a schimbat focul în rouă, preamărită.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Iată, Preacurată, că te măreşte toată firea pământenilor, foarte minunându-se de taina naşterii tale, Preacurată, şi cu bucurie strigând Celui ce a răsărit din tine: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Având iubit pe Hristos Mirele cel înţelegător al curăţiei, te-ai împodobit pe sine-ţi cu curăţia cugetului şi cu osteneli dumnezeieşti, şi cu Dânsul te-ai logodit prin mucenicie, purtătoare de chinuri, Glicheria.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Zdrobirea membrelor tale, înţeleaptă, a subţiat măiestriile vrăjmaşilor, şi curgerea sângiurilor a uscat pâraiele cele rele ale necredinţei, arătând nouă noian de minuni.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Tu te-ai arătat cu adevărat via cea cu mult rod a săditorului făpturii, Glicheria, purtând strugurii ce s-au stors în teascurile muceniciei, şi varsă vinul umilinţei, celor ce cu credinţă lui Hristos strigă: Tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L,popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Mântuieşte-ne şi te milostiveşte spre noi ceea ce mai presus de cuvânt ai născut pe Milostivul, văpăile gândurilor, şi arşiţa patimilor, prin rugăciunile tale, Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară.
Irmosul:
Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântindu-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti, şi văpaia întru răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile, şi îl preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Cuvântul…
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ridicându-te mai presus de toată dorirea trupească, pentru dragostea Mirelui tău, cinstită, ai poftit viaţă fără de trup. Pentru aceea dimpreună cu îngerii văzând după înţeles pe Hristos iubitul tău îl slăveşti, ca pe unul mai iubit decât toate.
Stih: Sfântă Muceniţă Glicheria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
După chinurile cele multe, curatul tău duh ţi-ai dat Domnului, la a cărui suire s-au veselit cetele cereşti şi Hristos te-a încununat cu dreapta Lui cea preaputernică, căci după lege te-ai nevoit, muceniţă Glicheria.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Dănţuieşti acum bucurându-te, împreună cu îngerii înaintea feţei Ziditorului tău, luminându-te cu razele ce pururea curg de acolo; adu-ţi aminte dar şi de noi cei ce cu credinţă săvârşim mărită pomenirea ta, Glicheria, purtătoare de chinuri prealăudată.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ceea ce te pleci glasurilor celor ce cu fierbinţeală şi se roagă, care eşti scăparea credincioşilor, izbăveşte, milostiveşte-te, Stăpână, păzeşte de vătămare şi de toată viclenia vrăjmaşilor pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te slăvesc pururea.
Irmosul:
Pe Dumnezeu, Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam, cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se, pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude îl slăvim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat…
Văzând mai înainte veselia celor înţelegătoare şi defăimând nestatornicia celor văzute, ţi-ai întărit gândul întru nădejdile cele dumnezeieşti. Drept aceea cu bucurie ai alergat către priveliştea pătimirii şi ai surpat pe şarpele şi ţi-ai împletit cunună de biruinţă frumoasă şi neveştejită, o, Sfântă Muceniţă Glicheria.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.