CONDACUL 1:

Sfintei maicii noastre Parascheva, imnuri  să-I cântăm aducând toţi împreună cântări, căci străluceşte în lume cu minunile şi dăruieşte vindecare celor ce aleargă cu credinţă la cinstită biserica ei şi strigă:Bucură-te, muceniţă Parascheva, mult pătimitoare!

ICOSUL 1:

Îngerii din cer s-au mirat de îndrăzneala ta, Parascheva; cum fără de frică noaptea şi ziua lucrând, învierea lui Hristos ai propovăduit tuturor, iar noi ţie îţi strigăm:

Bucură-te, limpede lucrare a harului !
Bucură-te, înţeleaptă odihnă a naturii !
Bucură-te, că slăbiciunea femeiască n-ai băgat-o în seamă !
Bucură-te, că pe Hristos tuturor ai vestit !
Bucură-te,  că harul apostolilor către Hristos ai luat !
Bucură-te, că te-ai arătat asemenea bărbăţiei !
Bucură-te, că ai rupt mărăcinii cei idoleşti !
Bucură-te, că ai semănat pământul cu credinţă !
Bucură-te, că ai adus lui Hristos copaci înfrunziţi cu bună umbră !
Bucură-te, că pe mulţi ai adus mântuiţi la Dumnezeu !
Bucură-te, prin care necredinţa s-a sfărâmat !
Bucură-te, prin care s-a făcut cunoştinţă de Dumnezeu !

Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

CONDACUL  al 2-lea:

Văzându-te pe tine ascultătoare la sfintele Lui porunci Domnul tuturor, te-a împodobit cu dumnezeiască strălucire,  iar pentru dragostea Lui arzând înălţare ai avut; pentru aceasta, Parascheva, şi Mirelui tău cu năzuinţă ai strigat: Aliluia !

 

ICOSUL al 2-lea:

Înţelepciune având cinstita tânără, şi-a păstrat în curăţenie sufletul şi Mirelui ei luminat l-a arătat şi de dragostea Lui arzând ai căpătat virtuţi către care noi strigăm:

Bucură-te, a lui Hristos prietenă arzătoare !
Bucură-te, dragostea cea dorită către Hristos !
Bucură-te, că toate cele lumeşti ai urât !
Bucură-te, că pe Hristos mult L-ai dorit !
Bucură-te, ceea ce dai tuturor ajutor !
Bucură-te, ceea ce aduci bucurie celor întristaţi !
Bucură-te, tămâie cu bun miros din care se hrănesc credincioşii !
Bucură-te, aghiasmă însufleţită prin care scapă mulţi !
Bucură-te, cea mare întru nevoinţe !
Bucură-te, cea mai mare în ascultare !
Bucură-te, a lui Hristos prietenă adevărată !
Bucură-te, a Acestuia mare muceniţă !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 3-lea:

Păzind toate poruncile, sfântă fecioară Parascheva, de Mirele Hristos te-ai lipsit şi ai fost un singur duh cu El, numai întru Hristos trăind, pe Hristos iubind, suflare condusă de Hristos, lumină şi dragoste căreia-ţi cântăm aşa: Aliluia !

 

ICOSUL al 3-lea:

Având în inimă focul cel cu dragoste către Hristos, nu puteai să priveşti închinarea idolească; pentru aceasta ai mers în sate şi oraşe propovăduind tuturor pe Hristos, iar noi ţie îţi strigăm:

Bucură-te, luminată propovăduitoare a Treimii !
Bucură-te, plăcută cântare a credinţei !
Bucură-te, că furia celor fărădelege ai potolit !
Bucură-te, că pe necredincioşi din întuneric i-ai izbăvit !
Bucură-te, înţelepciune, că înşelarea înţelepţilor ai dezlegat prin predica ta !
Bucură-te, smerenie, că lumea ai luminat cu sfântă strălucirea ta !
Bucură-te, ceea ce nerodirea pământului ai arat !
Bucură-te, că lui Dumnezeu te-ai arătat roditoare !
Bucură-te, izvor care ai izvorât minunat din Eden !
Bucură-te, băutură care ai răcorit pe cei născuţi din Adam  !
Bucură-te, cea prin care înşelăciunea s-a sfârşit !
Bucură-te, cea prin care credinţa s-a răspândit !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 4-lea:

Râvnă dumnezeiască având şi flacără către Hristos Care ţi-a încălzit cugetarea, arzătoare ai devenit şi precum vulturul cel ce zboară la înălţime ai trecut prin toate oraşele şi satele, predicând pe Hristos celor ce nu ştiau să cînte: Aliluia !

 

ICOSUL al 4-lea:

Auzind de a ta faimă, Parascheva, tiranul Antonin te-a chemat pe tine şi ascultându-te, peşte mut şi fără de glas s-a făcut, neputând să spună cum ai căpătat aşa bărbăţie şi înţelepciune, tânără şi blândă fiind. Iar noi ţie îţi strigăm:

Bucură-te, vasul înţelepciunii lui Dumnezeu !
Bucură-te, podoaba şi lauda fecioarelor !
Bucură-te, unealtă a puterii lui Hristos !
Bucură-te, trâmbiţa dumnezeirii Lui !
Bucură-te, că prin tine s-a îndreptat toată înşelăciunea !
Bucură-te, că pe tine tot harul te-a acoperit !
Bucură-te, hora apostolilor cea veselă !
Bucură-te, că cetele îngerilor le-ai îndulcit !
Bucură-te, privighetoare a sufletului cea cu multe voci ale virtuţilor !
Bucură-te, rândunică melodioasă şi cu sunet sfânt !
Bucură-te, prin care adevărul s-a arătat !
Bucură-te, prin care minciuna s-a vădit !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 5-lea:

Surprindere şi uluire l-a cuprins pe tiran văzându-te pe tine în cazanul care ardea că stăteai acolo răcorindu-te, dar după minune ai dezlegat nelămurirea lui, prieten al lui Hristos făcându-l pe cel dintâi duşman care striga aşa: Aliluia !

 

ICOSUL al 5-lea:

Îndreptându-ţi paşii tăi către alte oraşe, sfântă Parascheva, de o seamă cu apostolii te-ai făcut, pe Hristos dorind, Mirele tău, ai propovăduit celor ce şedeau în umbră şi care s-au luminat strigând ţie acestea:

Bucură-te, nimicirea demonilor !
Bucură-te, dreaptă apărătoare de amăgitori !
Bucură-te, că înşelăciunea ateismului ai stins !
Bucură-te, că ai împrăştiat întunericul necredinţei !
Bucură-te, că celor ce te laudă pe tine har le dăruieşti !
Bucură-te, că ţie se închină cei cărora le dai vindecare !
Bucură-te, tămăduire îmbelşugată a bolnavilor !
Bucură-te, vedere a celor ce nu văd deloc !
Bucură-te, prin care necredinţa se îngroapă !
Bucură-te, prin care satana se doboară !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 6-lea:

S-au spăimântat oamenii împreună cu îngerii de răbdarea şi bărbăţia ta, căci nu o dată sau de două ori, ci de trei ori ai stat la judecată, chinurilor dăruindu-te toată  Mirelui tău strigând Lui: Aliluia !

 

ICOSUL al 6-lea:

Strălucind ca un luminător în lume, ai uimit pe toţi cu minunile tale şi întorcându-i pe ei la lumina lui Hristos, împreună cu Asclepie împăratul şi cu cei botezaţi de tine strigaţi aşa :

 

Bucură-te, făclie mult luminoasă !
Bucură-te, mieluşeaua lui Hristos cea blândă !
Bucură-te, că eşti zid nouă celor ce te cinstim !
Bucură-te, că eşti putere poporului binecredincios !
Bucură-te, a lui Dumnezeu mai înainte afierosită !
Bucură-te, cea aleasă a Acestuia !
Bucură-te, ceea ce înainte de moarte ai făcut lucruri mari !
Bucură-te, ceea ce după moarte faci lucruri minunate !
Bucură-te, că lumea toată ai luminat cu învăţăturile tale !
Bucură-te, că tuturor ai strălucit !
Bucură-te, pururea lucrătoare a Preasfintei Treimi !
Bucură-te, ceea ce ai tăiat învăţăturile demonilor din rădăcini !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

 

CONDACUL al 7-lea:

Mult ai iubit pe Hristos, martiră, căci cu multe feluri de chinuri te-au chinuit cei trei tirani, chinuri la care gândindu-se şi cel mai neînduplecat dintre ei, I se îndoieşte inima; dart tu ai răbdat toate acestea cu bucurie şi cu năzuinţă cântînd: Aliluia !

 

ICOSUL al 7-lea:

Tânără fiind cu vârsta, multe înfrânări ai arătat cuvioasă fecioară Parascheva, căci şi la linguşeli te-ai arătat neclintită şi precum altcineva ar pătimi ai suferit în cinstita-ţi înţelepciune, iar noi pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te că ai neglijat a tinereţii floare !
Bucură-te, că nu ţi-ai deplâns frumuseţea trupului tău !
Bucură-te, că nu ai arătat cruţare pentru viaţa ta !
Bucură-te, luptătoare neîmpăcată cu trupul !
Bucură-te, ceea ce te-ai arătat a fi deasupra desfătărilor pământeşti !
Bucură-te, ceea ce te-ai arătat a fi mai presus de bunurile materiale !
Bucură-te, că ai urât toate cele lumeşti pentru Hristos !
Bucură-te, că numai la El ai năzuit cu căldură !
Bucură-te, că pe tine îngerii te-au preaslăvit !
Bucură-te, că de tine se îngrozesc demonii !
Bucură-te, mireasmă binemirositoare a lui Dumnezeu !
Bucură-te, povăţuitoare a muritorilor spre mântuire !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 8-lea:

Cu totul străine şi uimitoare sunt pătimirile tale, sfântă Parascheva purtătoare de chinuri, nemărginite şi mari sunt, asemenea cu apostolii făcându-te şi împreună vieţuitoare cu cuvioşii şi cu martirii dimpreună cu care cînţi: Aliluia !

 

ICOSUL al 8-lea:

Având inima plină de Cuvântul lui Dumnezeu, ai suferit pentru El înfricoşătoare pătimiri care întrec orice închipuire, faţă de care noi ne minunăm şi strigăm ţie:

Bucură-te, a Treimii casă preasfântă !
Bucură-te, templu al celor două firi !
Bucură-te, gură lăudată a Mângâietorului !
Bucură-te, foc cu limba ascuţită !
Bucură-te, ceea ce eşti mândria celor de sus !
Bucură-te, a lumii de jos cuviinţă dumnezeiască !
Bucură-te, podoaba dulce a celor înţelegătoare !
Bucură-te, laudă veselă a inimilor !
Bucură-te, porumbiţă albă împodobită cu har !
Bucură-te, mieluşeaua cea prea frumoasă a lui Hristos !
Bucură-te, prin care satana s-a ruşinat !
Bucură-te, prin care Hristos S-a slăvit !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 9-lea:

Ai primit tot harul către Hristos,cea purtătoare de chinuri, căci tuturor le dai ceea ce îţi cer, izbăvindu-i de toate bolile îngrozitoare şi de orbirea ochilor pe toţi cei care se apropie de tine şi tămăduindu-i pe demonizaţi, pentru care strigăm lui Dumnezeu: Aliluia !

 

ICOSUL al 9-lea:

Văzându-te ritor mult glăsuitor de înţelepciunea lui Dumnezeu şi făcând multe minuni pe pământ, popoarele au venit către adevărata credinţă a Treimii şi veselindu-se din inimă strigau ţie acestea :

Bucură-te a puterilor cereşti asemănătoare !
Bucură-te, a trăsnetelor pământeşti potolitoare !
Bucură-te că te-ai făcut slavă pământului şi cerului !
Bucură-te că bucurie ai adus îngerilor şi oamenilor !
Bucură-te, a credincioşilor înţelepciune !
Bucură-te, veselie a harului vestită !
Bucură-te, lumina celor întunecaţi !
Bucură-te, calea celor rătăciţi !
Bucură-te, predicatoare a minunilor lui Hristos !
Bucură-te, martiră a patimilor Lui !
Bucură-te, a noastră mângâiere !
Bucură-te, a tuturor cuvântătoare !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 10-lea:

Văzând demonii că biruieşti meşteşugurile lor, cu jale amară tânguiau înfrângerea lor şi acestea ziceau: “Cum a învins pe cei fără de trup ceea ce poartă trup şi este femeie neputincioasă iar lui Dumnezeu îi cântă: Aliluia !”?

 

ICOSUL al 10-lea:

“Ce-mi este mie bogăţia şi slava?”, ai strigat Parascheva tiranului Tarasie, “mie bogăţia şi slava si viaţa bună este Hristos ; deci nu întârzia să-mi pregăteşti toate chinurile!” pentru care noi te îmbrăţişăm strigând”

Bucură-te, cea cu dragoste nebună după Hristos !
Bucură-te, ceea ce mult ai dorit pe Hristos !
Bucură-te, a dragostei sfinte foc nestins !
Bucură-te, a Stăpânului gingăşie veşnică !
Bucură-te, că fără frică ai pătimit rele pentru Dumnezeu !
Bucură-te, că biruinţe multe ai adus la Hristos !
Bucură-te, că iubind, împreună ai fost iubită !
Bucură-te, că cinstit ai murit pentru toţi !
Bucură-te, că toate lăsând, pe Hristos ai primit !
Bucură-te, slavă şi har de la El găsită !
Bucură-te, floarea nestricăciunii !
Bucură-te, frumuseţe nematerialnică !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 11-lea:

Primeşte, sfântă Parascheva, sfânt sufletul tău, hora sfinţilor martiri şi cuvioşi, venind în ceruri şi împreună cu îngerii cântare de biruinţă lui Dumnezeu cântă cu bucurie: Aliluia !

 

ICOSUL al 11-lea:

Lumina cea greu de văzut a Sfintei treimi o vezi acum prin harul lui Dumnezeu, numaidecât pe Dumnezeu închipuind şi slavei dumnezeieşti fiind purtătoare, te bucuri la nesfârşit, iar noi ţie îţi strigăm:

Bucură-te, că vieţii veşnice te-ai făcut părtaşă !
Bucură-te, că de lumina cea preacurată te-ai apropiat !
Bucură-te, că închipuieşti lumina cea de necuprins !
Bucură-te, a Treimii strălucire însufleţită !
Bucură-te, bogată indrăznire către Dumnezeu !
Bucură-te, prietena cea mai bună a Acestuia !
Bucură-te, că împreună ai pătimit cu Hristos !
Bucură-te, că acum te bucuri de slavă împreună cu cei slăviţi ai Lui !
Bucură-te, ceea ce în împărăţia cerurilor petreci !
Bucură-te, ceea ce de veşnica slavă te-ai împărtăşit !
Bucură-te, că eşti slăvită în cer şi pe pământ !
Bucură-te, că te-ai şi logodit cu Făcătorul tuturor !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 12-lea:

De mari daruri ne-am învrednicit, sfântă Parascheva, căci apărătoare, păzitoare şi doctor avându-te, ne-am îmbogăţit, totdeauna făcând voia lui Hristos Căruia-I strigăm: Aliluia !

 

ICOSUL al 12-lea:

O preaînţeleaptă, cânţi împreună cu îngerii în ceruri cântarea cea întreit sfântă Dumnezeului Întreit, Căruia te şi rogi mereu pentru noi fiii tăi. Pentru aceasta, cu bucurie te întâmpinăm şi cu mulţumire strigăm:

Bucură-te, cea împreună vorbitoare cu îngerii cei nematerialnici !
Bucură-te, cu toţi sfinţii împreună vieţuitoare !
Bucură-te, că pe Dumnezeu cu îngerii slăveşti !
Bucură-te, că neamul omenesc împodobeşti !
Bucură-te, că horele sfinţilor le înveseleşti !
Bucură-te, că împreună cu aceştia ai îndrăznire către Hristos !
Bucură-te, că te-ai încununat cu cunună cerească !
Bucură-te, căci cu cetele cele de sus te-ai unit !
Bucură-te, mir bineînmiresmat ce izvorăşti credincioşilor !
Bucură-te, izvor al tămăduirilor la care aleargă credincioşii !
Bucură-te, vindecătoare a bolilor !
Bucură-te, că izgoneşti patimile !
Bucură-te, sfântă muceniţă Parascheva, mult pătimitoare !

 

CONDACUL al 13-lea:

O preadulce Maica noastră şi mireasa cea veselă a lui Hristos, Dumnezeul nostru, primeşte această rugăciune a noastră ca şi gânguritul pruncilor şi slavei celei veşnice învredniceşte pe cei ce cântă: Aliluia !
(Acest condac se citeşte de trei ori; apoi se citeşte iarăşi Icosul întâi:…şi Condacul întâi:…)

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.