Rugăciunile începătoare, Troparul

Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulcești de ospățul cel veșnic; cu nebunia cea părută ai rușinat nebunia acestei lumi, prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării prin minuni, Fericită Xenia, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.
Psalmul 50: Miluiește-mă, Dumnezeule…

Canonul Cuvioasei Xenia

Cântarea I
Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Crucea nebuniei ai ridicat fericită, pentru dragostea lui Hristos, iar acum mie, celui înnebunit de gândurile cele rele, dă-mi slobozire grabnică acum, ca să te cinstesc pe tine cu evlavie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Moartea cea neaşteptată a soţului tău te-a făcut pe tine a muri lumii şi sufletul înnoindu-ţi prin pocăinţă te-ai învrednicit de mari daruri de la Hristos, pe care roagă-L să nu lepede în focul cel veşnic sufletele celor ce te cinstesc pe tine .

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Ca una ce ai murit pentru plăcerile lumii şi în hainele soţului răposat te-ai îmbrăcat, ajută-mă pe mine a mă îmbrăca în haina cea curată a pocăinţei, lepădând eu toate peticele patimilor osânditoare.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Fiind căzut eu pe cărările patimilor, zac necercetat, dar Tu Preacurată, după pilda samarineanului milostiv, mă ridică şi în cămara rugăciunii Tale tămăduieşte-mi rănile cele sufleteşti.

Cântarea a III-a
,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu ”.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
În haine de ofiţer te-ai îmbrăcat, arătând în chip tainic că te-ai făcut ostaş al Împăratului ceresc, pe Care roagă-L să ne ridice pe noi cei biruiţi în lupta cea duhovnicească, la înălţimea pocăinţei.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sărăcia cea de bună voie ai primit, ca inima ta să sărăcească în gândurile grijilor lumeşti, iar acum pe mine, cel ce sunt sărac de toată fapta cea bună, cu toiagul pocăinţei mă îndreptează fericită, la limanul Adevărului.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Pe cei săraci ai păzit sub aripile rugăciunii tale, iar acum întinde-ne nouă acoperământul milostivirii Cuvântului, ca să nu rămânem lipsiţi de a sa mângâiere şi lepădaţi din cămara de nuntă.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Întunericul minţii mele îl risipeşte cu raza rugăciunii Tale şi-mi dă mie a grăi cu pricepere laude spre împodobirea icoanei fecioriei Tale desăvârşite

Apoi aceste stihiri:
Pe cărarea nebuniei pentru Hristos ai alergat Cuvioasă Xenia, şi întru înţelepciunea cea de sus ai sporit, pe toţi luminând şi povăţuind către viaţa cea mai bună, către care îndreptează şi gândul meu cel amorţit în somnul patimilor.
Maica Cuvântului, nu trece cu vederea pe nevrednicii robii Tăi, cei ce întru nepricepre Te laudă pe Tine, ci întinde-ne mână de ajutor în necazuri şi ne scoate din groapa deşertăciunilor, ca şi de focul cel veşnic să ne izbăvim şi să aflăm prin Tine mare milă.

Sedealna
Ocările celor necredincioşi ai răbdat, dar mâinile îngereşti îţi împleteau cununi de laude, căci cu adevărat asemenea Celui Singur Smerit ai trecut prin furtuna defăimărilor şi ai ajuns acum întru slava cerească.

Cântarea a IV-a
,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Grăbeşte Cuvioasă Xenia, cu rugăciunea ta către Hristos şi dă-mi mie slobozire din temniţa întunecată a patimilor, ca să aflu lărgimea pocăinţei şi mare milă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu darul proorociei te-a încununat Hristos, pe tine, cea defăimată de cei întunecaţi de neştiinţă, iar acum dă-mi mie a vedea întru lumina Duhului mulţimea fărădelegilor mele, ca să mă izbăvesc de vederea focului celui veşnic.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Tot oraşul Saint-Petersburg ai luminat cu razele rugăciunilor tale, căci ca un soare mai mic alergai în urma Soarelui Hristos, către Care îndreptează privirea minţii noastre întunecată de multe deşertăciuni lumeşti.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Întunericul lenevirii mele îmi înmulţeşte mie tânguirea în întunericul cel veşnic, dar eu nu bag de seamă; pentru aceasta, mai înainte de a pieri, străluceşte-mi Preacurată, lumina pocăinţei.

Cântarea a V-a
,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii ”.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
În patul a multe neputinţe zăcând eu, cer acoperământul rugăciunii tale, iar tu, ca ceea ce ai dobândit îndrăzneală de la Hristos, risipeşte tulburarea ispitelor ce m-au cuprins .

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Astăzi tot pământul rusesc îţi aduce cântare de laudă, căci cu adevărat ca un luceafăr străluceşti în ceata Sfinţilor ruşi şi pe toţi chemi din negura greşelilor la lumina pocăinţei.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cu puterea rugăciunii oraşul cel aglomerat ţi-a slujit ţie ca o pustie, unde sădind florile cugetărilor smerite, te-ai învrednicit a umple pe toţi de smerenia ta, de a cărei mireasmă nu mă lipsi pe mine, cel biruit de multa mândrie.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Numai Tu ai purtat în braţe ca o Maică pe Cel necuprins de legătura gândului îngeresc, pe Care însă roagă-L să pecetluiască inima mea cu adevărul Său.

Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Arşiţa şi gerul ai răbdat pentru Soarele dreptăţii Care strălucea pururea pe cerul inimii tale, iar acum din focul ispitelor şi din împietrirea cea rece a inimii scoate-ne pe noi, fericită Maică Xenia.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Îmbrăcămintea şi hrana primite le-ai dăruit celor săraci, căci tu aveai sufletul înveşmântat în haina cea caldă a rugăciunii şi te hrăneai cu înţelegerile cele tainice ale slavei Ziditorului, pe care roagă-l să mă cerceteze cu mila Sa pe mine, cel osândit pentru a mea răutate .

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 
Pietre ai cărat noaptea pentru biserica cimitirului care se clădea, având întărire pe Piatra vieţii, cu Care ajută-ne a zdrobi şi noi pruncii gândurilor rele, ca să se înalţe întru smerenie biserica inimii noastre.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
De focul veşnic mă tem, dar a înmulţi răutăţile nu încetez; pe mine, cel căzut în prăpastia multor păcate, ridică-mă cu mâna Ta, punându-mi înaintea spre contemplare icoana pocăinţei.

Apoi aceste stihiri:
Doctorului celui întristat pentru pierderea soţiei i-ai trimis ca mângâiere pe o fecioară din Ohta, binecuvântându-i pentru legătura cununiei. Trupului meu celui întristat de boală dă-i în ajutor un suflet curăţit prin pocăinţă, ca să-l îndemne la lucrarea faptelor mântuirii.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
Luminat saltă astăzi oraşul Sfântului Petru, că mulţimea celor scârbiţi află mângâieri, nădăjduind la rugăciunile tale, fericită Xenia, că tu eşti lauda şi întărirea acestui oraş.

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul…

Evanghelia dupa Matei:
Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:
Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: “Toata nadejdea…”

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Cu ploaia rugăciunii tale ai stins focul ce cuprindea casa femeii binecinsitoare, iar acum trimite norul rugilor tale ca să slobozească ploaie binecuvântată spre stingerea focului patimilor mele .

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale , ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a
Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca o stea împodobind oraşul Saint-Petersburg, ai gonit întunericul necredinţei şi ai povăţuit pe toţi către peştera inimii întru suspinurile pocăinţei.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Întru lipsuri şi prigoniri ai petrecut, dar ţi-ai ridicat privirea minţii către Cel Ce poate a milui pe cei lepădaţi de lume şi lumina înţelepciunii Acestuia ai urmat.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Masă duhovnicească întinde înaintea celor ce te cinstesc pe tine, ca întru tăria sufletului să ne ostenim a secera spice de cuvinte întru luminată prăznuirea ta.

Stih:  Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nu aflu odihnă, fiind eu împovărat cu multe păcate grele, dar la acoperământul milostivirii Tale alerg: Mântuieşte-mă Preacurată, cu îndurările Fiului Tău !

Cântarea a VIII-a
În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe mine, cel învechit în răutate, cu a ta rugăciune mă scoate la lumina pocăinţei, ca păzind cu osârdie poruncile Domnului să aflu minunată milostivire de la Hristos.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
În ceasul judecăţii să îmi fi mie apărătoare, căci în toată vremea rău judecând pe cei de aproape însumi am câştigat Judecător prea drept în ceasul osândirii mele.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cetatea ta te cinsteşte cu adâncă evlavie şi se împodobeşte cu minunile tale ca şi cu nişte raze dumnezeieşti, cu care luminează şi cetatea sufletelor noastre.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nu cutez eu a cere Ţie daruri mai presus de minte, ştiindu-mă cu totul nevrednic; numai Te rog ca la judecată să-mi fii apărătoare nebiruită, ca să nu mă înghită pe mine, cel adăpat cu multe păcate, focul cel veşnic.

Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cerut-ai fericită, a fi pomenită de oameni, ca să dobândească ei prin rugăciunile tale mântuire, dar nu ne uita nici pe noi, cei pururea tulburaţi de primejdii cumplite.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Îndemnul tainic al Duhului de a sluji lui Hristos l-ai plinit Cuvioasă, cu osârdie, însă ajută-ne şi pe noi a sluji întru curăţia inimii Celui Ce cheamă pe toţi la plinirea desăvârşirii.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Ca una ce petreceai nopţile în rugăciune, înfruntând încă şi gerul şi ispitele demonilor, învaţă-ne şi pe noi a ne ruga, străjuindu-ne cărarea inimii cu a ta rugăciune.

Stih:Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Primeşte neputincioasa rugăciune a robilor Tăi şi ne ridică spre vieţuire mai bună, ca să ne învrednicim de primirea în cămara cea tainică a Mirelui Hristos.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru¬rea fe¬ricită și prea nevinovată și Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:
“Ceea ce esti mai cinstitaă…”.
Bucură-te, cinstită floare din cununa Sfinţilor nebuni pentru Hristos, vasul cel plin de mirul înţelepciunii duhovniceşti, picură şi asupra mea dar spre a mări cu evlavie vieţuirea ta cea mai presus de înţelegerea omenească.
Ca o ocrotitoare tainică a fecioarelor şi sprijinitoare a soţiilor pe cărările ascultării, nu trece cu vederea pe cei ce cu dragoste prăznuiesc a ta sfântă pomenire spre dobândirea mântuirii.
Întru sărăcia cea desăvârşită te-ai îmbrăcat pentru Cel Ce a sărăcit pentru noi şi ai aflat în ceruri comoară bogată, de unde ne trimite nouă razele înţelegerilor dumnezeieşti.
Nu ai cruţat nici o osteneală pentru mântuirea sufletelor şi de răutate îndemnând pe oameni a se feri, pe Crucea iubirii te-ai răstignit împreună cu Cel Ce ne cheamă pe toţi în jurul mesei iertării.
Deschide-mi mie Sfântă, uşa pocăinţei, mai înainte de a mă înghiţi moartea cea cumplită şi iertare îmi soleşte, ca să nu fiu eu aruncată în focul cel mai de jos pentru neascultarea mea.
Se veselesc îngerii de nevoinţele tale cele nevăzute şi oamenii cu inimi pline de umilinţă te măresc, plecându-şi genunchii sufletelor înaintea icoanei tale ca să le dăruieşti lor prin rugăciunile tale ajutor în cele de trebuinţă, pace sufletelor şi mare milă.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, Preacuvioasa Maică Xenia şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfaântaă Treime…Tatăl nostru…
și după ecfonis cântăm Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne întâmpină…

Întristarea inimii mele o depărtează cu a ta sfântă rugăciune şi cu legătura păcii întăreşte sufletul meu cel aspru prigonit de lupii cei înţelegători ai patimilor, ca să te cinstesc cu mulţumire totdeauna.

Apoi cântăm aceasta stihiră glas 2, podobie: “Când de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Cuvioasă Xenia, ceea ce ai purtat cu bucurie jugul cel uşor al lui Hristos şi ai primit în inima ta mângâierile tainice ale Duhului, sufletul meu cel încercat în focul multor ispite îl înrourează cu rugăciunea ta, dăruindu-mi mie strălucirile virtuţilor încercate în răbdare .
Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.