Troparul

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nicodim, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Slava… Si acum… asemenea:
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Sfântului Nicodim Aghioritul

Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea noastră neputincioasă nu poate a cuprinde mulţimea darurilor tale, căci minte luminată de Duhul având, ai stat cu smerenie înaintea Minţii Celei Dintâi primind strălucirile înţelepciunii celei de sus.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dascăl al isihasmului, carte vie a tainelor Cuvântului, veselia monahilor, cum te vom numi pe tine, cel ce ai adus rod bogat în via Luminii ?

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cunună a isihaştilor şi călăuzitor al iubitorilor de înţelepciune către limanul darurilor Duhului fiind, roagă-te să aflăm şi noi darul pocăinţei.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Poarta mântuirii deschide-mi mie, Ceea Ce prin naşterea Ta ai închis porţile iadului.

Cântarea a III-a

,,Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un cerb ai alergat spre limanul muntelui Athos şi ca o albină ai adunat din florile minţii Cuvioşilor Părinţi nectarul înţelepciunii spre a aşeza în cărţi mierea cea scumpă a cuvintelor dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin smerenie şi ascultare ai uimit pe fraţi şi i-ai povăţuit pe ei prin pilda vieţii să urmează căile anevoioase ale desăvârşirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu mierea rugăciunii minţii ţi-ai îndulcit ostenelile neîncetate ale trupului şi te-ai înălţat către munţii faptelor bune.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Acoperământul milostivirii tale dăruieşte-l nouă, ca Una Ce eşti tuturor acoperământul nepreţuit în ceasul judecăţii Cuvântului .

Apoi aceste stihiri:
Cu frumuseţea înţelepciunii încingându-te, ai strălucit ca un soare cu razele smereniei, luminând sufletele celor însetaţi de Adevăr.

Maica Domnului, ca Una Ce ai dăruit lumii pe Binecuvântarea Tatălui, cu binecuvântări încununează pe robii Tăi, cei ce Te cinstesc pe Tine .

Sedealna

Ca un luceafăr luminezi bolta Ortodoxiei, mulţimea scrierilor tale ca nişte stele călăuzind pe oameni în noaptea acestei vieţi trecătoare.

Cântarea a IV-a

,,Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre paza desăvârşită a simţurile ne-ai călăuzit, Sfinte Nicodim, însuţi biruind toate patimile trupeşti cu puterea Duhului lui Hristos.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Canoanele Sfinţilor Părinţi ca pe nişte trepte ale Bisericii le-ai închipuit spre slava Pietrei vieţii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Rugăciunea lui Iisus ca pe o răsuflare ai avut-o şi ai ajuns să Îl vezi pe Răsăritul cel de sus pe cerul inimii tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lumina mântuirii dăruieşte-ne nouă, Ceea Ce ai arătat lumii pe Soarele dreptăţii, Care a spulberat întunericul morţii .

Cântarea a V-a

,,Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Comorile Filocaliei le-ai adus la lumină spre bucuria duhovnicească a căutătorilor de sfinţenie care ţi-au adus ţie mulţumiri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu post aspru ţi-ai împletit rugăciunea şi din izvorul smereniei te-ai adăpat, căutând pe Cel Ce este Izvorul desăvârşirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Spre deasa împărtăşire ai sfătuit pe cei vrednici, ca să nu se lipsească ei de darul lui Hristos în luptele duhovniceşti.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu secerea rugăciunii Tale taie neghinele gândurilor mele celor rele, ca să aduc spic plin de roade duhovniceşti .

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfruntat-ai cu bărbăţie năvălirile taberelor drăceşi, pe care le alungă cu săgeţile rugăciunilor tale de la cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfântul Simeon Noul Teologi foarte l-ai cinstit, ca pe un iscusit dascăl al rugăciunii inimii, cu al cărei dor şi tu te-ai întraripat.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe insula pustie te-ai adăpostit şi în marea luptelor duhovniceşti te-ai aruncat cu vitejie, nimicind pe nevăzuţii vrăjmaşi.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Porţile pocăinţei deschide-mi mie Fecioară, Ceea Ce ai născut fără sămânţă pe Cel Ce a zdrobit porţile morţii .

Apoi aceste stihiri:
Nu te depărta de noi Sfinte, cei ce suntem mult păcătoşi, ci cu rugăciunile Tale îmblânzeşte dreapta mânie a Domnului .
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Cu curăţie sufletească dumnezeiască întrarmându-te şi cu neîncetata rugăciune, şi ca o suliţă tare în mâini ţinând-o, ai junghiat taberele drăceşti, Nicodim, Părintele nostru, neîncetat roagă-te pentru noi toţi.

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Canoanele închinate Maicii Domnului ca pe o comoară le-ai lăsat moştenire celor ce au evlavie către Cea plină de dar şi în toate primejdiile aleargă către ocrotirea Ei.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale cuviosului Nicodim Aghioritul, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tainele războiului nevăzut nouă ni le-ai descoperit, ca un părinte iscusit şi milostiv către cei ce au râvnă spre îmbunătăţirea vieţii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din darul învăţăturilor tale tuturor ai dat cu dragoste, voind a-i aduce pe toţi către cunoaşterea adâncimilor înţelepciunii dumnezeieşti.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Spre paza simţurilor pe mulţi ai povăţuit, ca să se izbăvească ei de căderea cea cumplită în adâncul păcatelor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu înceta a mijloci nouă grabnică izbăvire din nevoi, ca Una Ce cu legătura rugăciunii Tale ai legat pe mulţi spre urmarea Cuvântului.

Cântarea a VIII-a

,,Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin tine s-au odihnit inimile Sfinţilor, căci cu aripile rugăciunii ai atins înălţimile neajunse ale munţilor duhovniceşti.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Nicodim, ajută-mă pe mine a urma calea cea dreaptă a pocăinţei, ca să nu fiu eu tras pe căile pierzării de chiar patimile care mă stăpânesc.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Multe suferinţe trupeşti ai răbdat, mai înainte de sfârşit, dar Hristos te-a înălţat întru slava Sa după ce ai adormit.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu smerenie cădem înaintea Ta şi Te rugăm să ne mijloceşti nouă mare milă şi iertarea Cuvântului.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dulceaţa cuvintelor tale ai mângâiat multe inimi şi le-ai izbăvit de veninul cel necruţător al întristării.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicodim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos ai propovăduit şi călătoria bine ai săvârşit, mutându-te întru lumina Treimii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca unul ce ai lăsat Bisericii darurile scrierilor tale celor spre folosul mântuirii multor suflete, adu-ţi aminte şi de noi şi scrie şi în inimile noastre cu condeiul Duhului cuvânt de înţelepciune.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Toate cetele îngereşti s-au mirat, văzându-Te pe Tine purtând în pântece pe Cel mai presus de ceruri, pe Care roagă-L să ne ridice din adâncul păcatelor.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, veselia monahilor, înţelepciunea iubitorilor de sfinţenie, mintea cea înaltă a Bisericii, canonul credincioşilor, floarea cea neveştejită a rugăciunii, cu mireasma darurilor tale alungă de la noi mirosul cel greu al patimilor .
Dăruit-ai bisericii mulţime de cărţi spre luminarea credincioşilor, acestea trecând peste valurile timpului şi scoţând din adâncul păcatelor pe cei căzuţi .
Ochii minţii ţi-ai luminat şi ai văzut pe Soarele dreptăţii, Cel Ce te-a ajutat a trece noaptea acestei vieţi întru lucrarea virtuţilor .
Pidalionul tău şi astăzi este canon de îndreptare tuturor şi cârmă a Bisericii lui Hristos întru care şi noi slujim ca mădulare vii.
Sfântul munte cu dragoste cinsteşte ziua prăznuirii tale, căci ai strălucit cu învăţăturile şi cu nevoinţele vieţii tale mai mult decât alţi Părinţi spre slava lui Dumnezeu.
Îndreptează-ne pe noi Sfinte, la lumina poruncilor lui Hristos, ca unul ce te-ai arătat soare călăuzitor multor suflete pe cărarea desăvârşirii.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Nicodim Aghioritul şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Veseleşte-te Sfinte Nicodim, cel ce eşti ancoră a rugăciunii celor cufundaţi în adâncul grijilor lumeşti şi iscusit dascăl către viaţa cea îmbunătăţită .

La smerenie pe toţi ai îndrumat, ca să scape de cursele celui viclean şi să stingă focul patimilor celor de multe feluri, de a căror tiranie izbăveşte-ne şi pe noi.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.