Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Sfânta Ana, odrăslind Rod ce alungă întristarea, pe Singura pururea Fecioară, pe care o şi aduce astăzi cu bucurie, făgăduiţele rugăciuni împlinindu-şi în Templul Domnului, ca pe Ceea ce este Biserică a Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică Curată.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul Sfânt şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat, prăznuind şi voi cânta Intrarea ei, bucurându-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În Sfânta Sfintelor, cea Preasfântă şi fără de prihană înainte merge a locui, ca să fie Biserică Sfinţită lui Dumnezeu, Celui Preasfânt şi înaintea ei merg tinerele fecioare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfatul cel mai dinainte de veci, al Dumnezeului nostru Celui mai înainte de veci, s-a împlinit, mai înainte mergând tu a fi hrănită în Sfânta Sfintelor, spre a fi Locaş Cuvântului, Fecioară cu totul fără de prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeieştii tăi părinţi, pe tine, Ceea ce aveai să fii Născătoare de Dumnezeu, te-au dus să fii hrănită în Sfânta Sfintelor, împlinind rugăciunea cu care s-au rugat, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dă putere, Stăpână, neputinţei inimii mele şi o întăreşte, că se clatină de patimi, ca să te fericească pe tine cu credinţă şi cu dragoste, cea pururea Fericită şi cu totul fără prihană.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i şi întru Dumnezeiască intrarea ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Începând a merge înaintea Fecioarei, fecioarele, făclii ţinând, au arătat lămurit ceea ce avea să fie. Că dintr-însa avea să se nască Luminarea cunoştinţei, care a dezlegat întunecarea înşelăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Râvnind de demult cu Dumnezeiesc gând, Sfânta Ana a împlinit făgăduinţa şi te-a aşezat în Sfânta Sfintelor pe tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, care aveai să zămisleşti şi să naşti în Duh Minunat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Soarele şi-a întins razele, văzând pe Norul Luminii întins cu voia lui Dumnezeu înăuntru, în Sfânta Sfintelor, din care avea să plouă iertare celor înţeleniţi cu greşelile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mă îndumnezeieşte Dumnezeu, sălăşluindu-Se întru tine pentru îndurare, Preacinstită Curată, pe mine, cel furat prin mâncare mai înainte de înşelăciunea şarpelui. Şi în locul stricăciunii iarăşi desfătare nestricăcioasă îmi dăruieşte.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Dumnezeiescul Sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al Întrupării Tale celei din Fecioară, proorocul Avacum înţelegându-l, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfinţite limbi mai înainte te-au vestit, Curată, că aveai să fii Locaş Firii Celei Neîncăpute. Pentru aceasta pe tine cetele fecioarelor te-au petrecut la cele Sfinte, făclii purtând.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Laudă au dobândit Sfinţii Ioachim cu Ana, împreună mergând şi ducându-te pe tine în Sfânta Sfintelor cu veselie; Ceea ce eşti Biserica lui Dumnezeu Preasfântă, Preacurată Stăpână, cu totul fără prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dezleagă-se osândirea strămoşilor, că iată a înflorit Viţa care ne-a rodit nouă Strugurele Cel Nestricat, Cel Ce aduce vin de veselie marginilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Una, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, Cuvântul, Ziditorul aflându-te, S-a sălăşluit în pântecele tău, lucrând a noastră mântuire cu harul, Preacurată, pentru mila cea negrăită.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de cinstită Intrarea ta; că tu, Fecioară, Care nu ştii de nuntă, înăuntru ai intrat în Templul lui Dumnezeu, ca o Preacurată Biserică, tuturor celor ce te laudă pe tine, pace dăruindu-le.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Norii să răspândească dreptate astăzi; căci ca în cer se întinde Dumnezeiescul Nor în Biserica lui Dumnezeu, care picură Dulceaţa ce scoate toată amărăciunea sufletelor noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neobişnuită este zămislirea ta, neobişnuită este şi naşterea ta, neobişnuită este arătarea ta, Fecioară şi ducerea ta înăuntrul Templului. Neobişnuite şi uimitoare sunt toate ale tale, care covârşesc cuvântul şi gândul, Preacurată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine toată te-a sfinţit Preasfântul Duh, Ceea ce ai petrecut înăuntrul Bisericii şi te-ai hrănit cu hrană cerească, Mireasa Tatălui cea Preafrumoasă. Pentru aceasta ai fost şi Cuvântului Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spre tine toată nădejdea mea o pun, Fecioară, la îndurările tale alergând. Vătămării diavoleşti arată neîmpărtăşit sufletul meu cel căzut şi slăbit de înecările desfătărilor.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârşind acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întărindu-se cu Dumnezeiescul har, Dumnezeieştii Părinţi ai Fecioarei pe aceasta, ca pe o Porumbiţă fără prihană, au adus-o cu dragoste în Sfânta Sfintelor a fi hrănită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înaintea ta, Ceea ce aveai să primeşti Lumina, care iese din lumină, fecioare cinstite, aprinzând făclii, au mers cu chip luminat la Dumnezeiescul Templu dănţuind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cămara cea Plină de Mărire, Marea Glăsuire a proorocilor, Tronul cel Sfânt înăuntru în Sfânta Sfintelor se aşează, Împăratului tuturor gătită fiind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Laud, Fecioară, zămislirea ta, laud naşterea ta cea de negrăit, laud Acoperământul tău, prin care scap de toată vătămarea, la limanul tău alergând.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

De veselie astăzi lumea toată s-a umplut, întru Strălucitul praznic al Născătoarei de Dumnezeu, strigând: Acesta este Cortul cel Ceresc.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului. Ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând. Prealăudate, Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca pe un Soare Purtător de Lumină te-au primit înăuntru în Biserica cea Sfântă pe tine, Ceea ce ai strălucit Rază de mântuire marginilor, Curată Fecioară, care aveai să fii Biserică Preasfântă Fiului lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu mâinile bateţi toţi, văzând pe Ceea ce nu ştie de nuntă purtând semnele mântuirii. Căci cu mână de înger s-a hrănit, ca Ceea ce avea să nască, în chip Tainic pentru noi, Pâinea Cea Cerească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toate sufletele drepţilor cele de dedesubt te-au binevestit şi mai înainte te-au arătat pe tine, Porumbiţă de aur, care porţi încetarea potopului celui înţelegător şi în Sfânta Sfintelor cu dreaptă credinţă ai dănţuit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca o Frumoasă pe Cel frumos ai născut, Care urâţenia noastră a întors-o la chipul cel dintâi, Fecioară cu totul fără de prihană, Căruia şi cântăm: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Ascultă, Pruncă Fecioară Curată, să spună Gavriil voia Celui Preaînalt cea de demult adevărată: fii gata spre primirea lui Dumnezeu; că prin tine, Cel Necuprins cu oamenii va petrece. Pentru aceasta şi bucurându-mă strig: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ascultă şi înţelege, bătrânule Înţelepte Zaharie, Sfânta Ana a zis: cu voia lui Dumnezeu pe Această Pruncă Curată, ce o am, cu suflet voios o primeşte; că printr-însa va să fie mântuirea şi în Templul cel Sfânt du-o pe ea, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Binecuvântat este Singur Domnul, strigat-a preotul; intrările vieţii acum lămurit le arată nouă, văzută făcând Cămara care a încăput pe Dumnezeu; întru Care vrea să locuiască Hristos, Împăratul a toate, către Care tot pământul strigă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, bătrânule preaînţelepte, a zis Sfânta Ana cu evlavie: pe Această Preabună Pruncă, pe care mi-a dat-o Dumnezeu, în chip strălucit primeşte-o şi prooroceşte că Singură va să aducă în fiinţă propovăduirile, cu care proorocii strigă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum am cunoscut prealămurit, femeie, a zis înţelepţeşte bătrânul, că Pom răsare în mijlocul Templului, care va înflori cu adevărat Dumnezeiască Roadă, Care va aduce în Rai pe oamenii cei goniţi în stricăciune, care vor striga cu bucurie: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvânt de tăinuiri nespuse a zis luminat bătrânul sufletului tău, Pruncă Preacurată: acest Templu Dumnezeiesc vei locui; că, de înger fiind hrănită, pe Îngerul Sfatului Celui mare vei naşte, căruia îi cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glasul lui Gavriil cântăm ţie cu bucurie, Fecioară Curată: Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Pricina bucuriei tuturor. Bucură-te, Curăţirea sufletelor, Ceea ce ai născut Curăţirea noastră şi Răscumpărarea noastră a celor ce cântăm Lui: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind Sfântă Intrarea în Templu a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu Curată, pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată Muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu, cu făclii luminoase înăuntru întru cele sfinte este adus, din care Piatra s-a tăiat şi capiştele şi chipurile cele demonice le-a zdrobit şi pe oameni, în locul acelora, îi face biserici şi locaşuri cinstite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Juratu-S-a Domnul şi acum a împlinit, dându-ne nouă din seminţia lui Iuda pe pururea Fecioara, din al cărei pântece a Răsărit Pomul vieţii, Care mântuieşte de mâncarea cea aducătoare de moarte pe cei ce s-au supus căderii prin mâncare şi au fost furaţi cu amăgirea şarpelui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu gură luminoasă Sfânta Ana a strigat în Templul lui Dumnezeu: Ţie închin pe această Pruncă, pe care mi-ai dat-o, Stăpâne! Din care, pentru milostivirea cea negrăită, Purtător de Trup arătându-Te, vei mântui lumea pe care ai zidit-o. Măreşte-o pe Dânsa ca pe o Maică a Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, a luminat ziua mântuirii celor ce erau în noaptea celor cumplite; Uşa cea Cerească, deschizând uşile Bisericii, cu făclii este adusă înăuntru întru cele Sfinte, să fie hrănită de Sfântă Putere, spre a sta Locaş Sfânt lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Luminează, Curată, ochii sufletului meu, Ceea ce ai născut Lumina. Ca să nu mă acopere întunericul cel adânc al păcatului, nici să mă acopere adâncul deznădăjduirii, ci Însăţi pe mine mă miluieşte şi mă îndreptează la limanul voii lui Dumnezeu.

SEDELNA Praznicului Înainteprăznuirii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Cinstita Intrare a Fecioarei, astăzi mai înainte prăznuind-o luminat credincioşii, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe dânsa să o lăudăm neîncetat, ca pe Ceea ce este cu totul fără prihană.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.