Troparul Sfântului şi Dreptului Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria, glasul al 2-lea:

Binevesteşte Iosif lui David, Dumnezeiescului părinte, mi­nunile: văzut-ai pe Fecioara născând; cu magii te-ai închi­nat; cu păstorii ai Slăvit şi prin îngeri înştiinţare ai primit. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Hristos Se naşte…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fericite slujitor al lui Hristos, Cel Ce S-a Întru­pat, cel ce ai fost socotit părinte al lui Hristos, cu îndrăzneală înaintea Acestuia stând, cere pace şi izbăvire de cele cumpli­te pentru cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Supus cuvintelor Dumneze­ieşti, slujitor al minunatelor lucruri, logodnic al Fecioarei, Dumnezeieştii Fiice, drept şi adevărat cu totul te-ai arătat, Sfinte Iosif şi te-ai odihnit în Cor­turile drepţilor.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Învrednicitu-te-ai a vedea pe Hristos purtat ca un Prunc în chipul nostru şi al Lui tată ai fost numit. Mărirea ta cu ade­vărat este foarte mare şi vred­nicia ta este mai mare decât toate. Pentru aceasta pe tine te lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născând cu Trup pe Hristos în cetatea Betleem, Ceea ce nu ştii de nuntă, L-ai înfăşat pe Dânsul cu scutece. Sosirea Lui a umplut de spaimă pe Dreptul Iosif, care cu frică măreşte şi se închină Puterii Sale.

Cântarea a 3-a. Irmos: Celui mai înainte de veci…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Celui Ce a Strălucit din Tatăl, în chip Tainic, mai înainte de veci şi în cele mai de pe urmă din Fecioara în chip de Negrăit S-a Întrupat, părinte ai fost numit, preamărite şi văzător al Tainei Celei Înfricoşătoare, fericite.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Acela de Care se cutre­mură Oştile cereşti ca de un Dumnezeu Nemărginit, Care S-a născut din Fecioară, Îl ţii în braţele tale, Dreptule Iosif, sfinţindu-te prin pipăirea cea înfiorătoare, înţelepte. Pentru aceasta te lăudăm.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arătându-te cu inimă curată, înţelepte, fost-ai însărcinat să primeşti în păstrare Măreţia Tainei, care mai înainte nu era cunoscută neamurilor; prin care ne-am mântuit toţi, cei ce slăvim cu credinţă pomenirea ta cea de lumină purtătoare şi Dumnezeiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cel Ce a luat Trup din Cu­ratele tale sângiuri, Fecioară Preacurată şi în peşteră S-a născut şi în iesle a fost pus, pe Dum­nezeu, Cel Ce avea înfăţişare ca noi, văzându-L Dreptul Iosif, cu cântări L-a mărit.

Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Având cuget ascultător de Dumnezeieştile Porunci şi cu totul fiind curat, ţi-ai lo­godit pe cea Singură Curată şi fără de prihană între femei, păzind curăţia Fecioriei, pentru o bună găzduire a Ziditorului.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Numai Arhanghelului Gavriil, în ceruri şi numai ţie, prealăudate, după Ceea ce este Singura care nu ştie de nuntă, vi s-a încredinţat cea mai Înspăimântătoare Taină şi mai presus de toate, Fericite Io­sif, singurul pricinuitor al stri­căciunii şi începătorul întune­ricului fiind înşelat.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

De grija cea către Dumneze­ieştile fapte aflându-te însufle­ţit şi luminoasă biserică a Făcă­torului fiind, te-ai învrednicit, Fericite Iosif, a primi din sfânta biserică pe Biserica cea Sfântă, pe Ceea ce Singură între femei este pururea Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Nevăzut a stat de faţă vă­dit risipindu-ţi toată îndoiala minţii tale şi zicându-ţi: nu te teme, Iosif, a lua acum pe Maria cea Preacurată, că ea poartă în pântece pe Cel Ce cu Dumnezeirea şi cu Puterea pe toate le poartă.

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind al păcii…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Strălucind cu blândeţea, Înţeleptule Iosif, te-ai să­lăşluit în pământul celor blânzi.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Că ai fost numit tată al lui Hristos Cel Blând, pe Care în braţele tale ţinându-L, te-ai sfinţit; şi văzându-L îmbrăcat în Trup omenesc, te-ai preamărit.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca pe un nor Dumnezeiesc ce ascunde Soarele în sânurile sale, ai dus din cetatea lui David, în Egipt pe Ceea ce este Singura Curată, ca să risipească întune­ricul nebuniei idoleşti, Logodnicule Iosif, Preasfinţitule slujitor.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Drept fiind, umblat-ai pe dreptele cărări ale Stăpânului, Care te-a judecat pe tine cu dreptate, aşa ca să slujeşti cu frică şi cu credinţă Nespusei Tai­ne a Naşterii; prin care oamenii au fost îndreptaţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Aflatu-s-a Fecioara încăpând în pântece pe Dumnezeu Emmanuel, Cel din fire Nemărginit, precum a zis odinioară Prooro­cul; ceea ce nepricepând Dum­nezeiescul Iosif, a fost învăţat noaptea, pe când dormea prea­fericitul, de la un înger.

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Dumnezeu, Cuvântul Cel Veşnic al Tatălui, Cel Ce S-a arătat nouă cu Minunata Naştere din Fecioară, primindu-L Dreptul Iosif, s-a bucurat şi minu­nată cale în Egipt împreună cu El a făcut, ascultând de Dumnezeieştile Porunci.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Stai, slujind ca un înger, Înţeleptule Iosif, pe Dumnezeu Cel Ce S-a făcut Prunc cu Trupul şi nemijlocit te-ai luminat lă­murit, primind de la Dânsul Ra­zele Cele Nematerialnice, feri­cite şi prealuminat te-ai arătat şi cu sufletul şi cu inima.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fiind cu totul sfinţit la suflet şi la trup prin atingerea de Dumnezeire, prealăudate, te-ai mutat la Locaşurile cele Nemate­rialnice, sfinţind acum pe cei ce săvârşesc cu adevărat, cu cinste pomenirea ta, Dreptule, Preasfinţite Iosif, logodnicul Preasfintei Maici a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prealăudate Iosif, văzut-ai născându-Se pe pământ, din Curata Fecioară, Prunc Tânăr, pe Cel mai înainte de început şi mai înainte de toţi vecii născut din Părintele; şi ai auzit lăudându-L pe Dânsul îngerii, înă­untrul peşterii şi L-ai văzut cul­cat în iesle.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

De veselie astăzi, Dumneze­iescul David se umple; şi Dreptul Iosif împreună cu Iacob, laudă aduce; că luând cunună pentru înrudirea cu Hristos se bucură; şi pe Cel Ce s-a născut în chip de negrăit pe pământ, Îl laudă şi strigă: mântuieşte, Îndurate, pe cei ce Te cinstesc pe Tine.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei binecredincioşi…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Văzut-ai sfârşitul Proorociilor; că pe Hristos, pe Care L-au propovăduit, Cel Ce a ieşit din Fecioara Preacurată, L-ai pipăit şi Prunc L-ai cunoscut, ca un Curat la suflet slujitor al lui Hristos.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Împodobindu-te cu viaţă ne­pătată, Preamărite Iosif, fost-ai paznic adevărat al Fecioarei Celei fără de prihană şi te-ai numit tată al Copilului, Care S-a născut, fiind mărit cu cin­stitul nume.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cel Ce a zidit cerul şi pămân­tul şi marea Se numeşte Fiu al teslarului, adică al tău, fericite, vrednicule de laudă; Părintele Cel fără de început cu adevărat mărindu-te ca pe un sfinţit lu­crător al celor mai presus de minte.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sfârşindu-ţi viaţa în sfinţenie, Preaminunate Iosif, te-ai sălăş­luit acum întru strălucirile sfin­ţilor, sfinţind pe cei ce cu cre­dinţă săvârşesc pururea sfânta şi Dumnezeiasca ta pomenire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iosif cel Drept, cunoscându-te pe tine că eşti Însemnată cu Peceţi Sfinte, Ceea ce eşti Plină de har, Curată, prin semnul toiagu­lui a dobândit să-i fii încredin­ţată de la Templu aducându-şi aminte de toiagul lui Aaron, care odinioară a odrăslit.

Cântarea a 8-a. Irmos: Minunii tale celei mai presus…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu adevărat cinstită s-a arătat, Prealăudate Iosif, moartea ta înaintea Domnului; că tu te-ai simţit întreg, cu Bine­cuvântarea cea de la Sfânta Ocro­tire a Pruncului ce S-a născut; după care ai cântat: toată făptu­ra să binecuvinteze pe Domnul.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pe Acela de Care se cutre­mură toate Cetele celor fără de trup, pe Dumnezeu şi Zidito­rul, Sfântul şi Dreptul Iosif cu îndrăz­neală şi cu toatăevlavia Îl îm­brăţişează ca pe un Prunc şi primeşte Lumină Înţelegătoare, strigând: toată făptura să bine­cuvinteze pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Rănindu-te de Dragostea Cea Preadulce, fericite şi stând ca un înger înaintea Celui Ce S-a Întrupat, asculţi, povăţuit fiind printr-un înger, de Dumnezeieştile Porunci, ca să vii din Egipt înapoi în ţara lui Israel, cu Născătoarea de Dumnezeu şi ai cântat: pe Tine, Hristoase, Te lăudăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Văzut-ai încetând umbrele Legii, prin Revărsarea de Lumi­nă a harului; şi ai privit un Nor Luminos, pe Fecioara, Răsărind cu Trup pe Soarele Cel Înţele­gător şi ca o stea pe toţi i-ai luminat, Înţeleptule Iosif, pe cei ce strigă pururea: pe Tine, Hristoase, Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Taină Uimitoare…

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ajuns-ai cinstit deopotri­vă cu toţi îngerii, proo­rocii şi mucenicii, fericite şi prieten adevărat cu înţelepţii şi cu Apostolii. Pentru aceasta fericindu-te pe tine, împreună cu dânşii, Înţeleptule Iosif, cin­stim sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Ca unul ce te cobori din neam împărătesc, ţi-ai logodit pe Curata Împărăteasă, Care avea să nască în chip de nespus pe Împăratul Hristos, tu, cel ce pe pământ ai fost ales dintre toţi pământenii, preafericite.

Stih: Sfinte şi Dreptule Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pomenirea ta, care pe tine te măreşte, fericite, adună mar­ginile pământului la veselie şi la lăudarea Cuvântului; înaintea Căruia stând pururea, roagă-te necontenit să ne izbăveacă de ispite pe noi, cei ce te lăudăm pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Păzind Fecioria Preacurată, ai pă­zit pe cea Curată, din care S-a Întrupat Cuvântul, păzind şi după naştere Nespusa Feciorie a Acesteia; cu care adu-ţi aminte de noi, de Dumnezeu purtătorule, Dreptule Iosif.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Tatălui Ceresc slujind cu ade­vărat, Dreptule Iosif, tată ai şi fost socotit al Fiului Celui fără de început, Ce S-a făcut Prunc cu Trupul. Pentru aceasta astăzi prăznuind preasfântă pomeni­rea ta, cu veselie în inimă şi te lăudăm cu credinţă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Ceata Proorocilor Dumneze­ieşte prăznuieşte Minunea ce s-a făcut cu tine, o, Fecioară: că ai născut pe Dumnezeu Întru­pat pe pământ. Pentru aceasta îngerii cu păstorii cântă astăzi şi cu credinţă magii împreună cu Iosif vestesc lui David, Dum­nezeiescului părinte, minunile.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.