Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei, glasul al 4-lea:

Viţă de cuvioşie şi stâlpare de luptă grea, floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dăruit, de-a pururi înfloritor ai fost dat credincioşilor, preasfinţite. Ci, ca cel ce eşti cu mucenicii împreună luptător şi cu ierarhii împreună locuitor, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Cetele cele dintru înălţime, ca un preot şi ca un mucenic preamărit, stând înaintea lui Hristos, cu dinadinsul roagă-L să dobândim strălucirea ta, noi, cei ce te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndelungate lupte pe pământ purtând, cuvioase, te-ai învrednicit a lua cununa Împărăţiei Cerului şi viaţa cea veşnică şi nestricăcioasă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăvit fiind cu pătimirea Celui fără de patimă, prin pătimire te-ai sârguit a alerga către Dânsul, făcându-te următor Patimilor Lui, purtătorule de Dumnezeu, înpreună locuitorule cu îngerii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împodobită fiind cu frumuseţea faptelor bune, Maica lui Dumnezeu Preacurată, pe Dumnezeu, Virtutea cea Adevărată, L-ai zămislit nouă, pe Cel Ce izvorăşte izvorul bunătăţilor.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este Sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te mlădiţă Viţei Celei purtătoare de viaţă, roade frumoase ai adus şi pe acestea împodobindu-le cu muceniceşti străluciri le-ai hărăzit Mântuitorului tuturor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostolului Pavel te-ai arătat următor, mergând, preafericite, în toată lumea, cu botezul cel de Dumnezeu lucrat şi sfinţind-o cu stropirea sângelui mărturisirii tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nu este nimeni fără prihană ca tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu; că numai tu ai născut, mai presus de cuvânt, pe Cel din veac, pe Dumnezeu Cel Adevărat şi Făcătorul tuturor, pe Dumnezeu Cuvântul.

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înconjurând tot pământul ai întins pretutindeni mlădiţa luptelor muceniceşti, picurând bucurie şi dulceaţă cu bună mireasmă, purtătorule de biruinţă, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Privind în grădina nevoinţelor tale fericite, culegem florile suferinţelor tale şi ne veselim simţirile cu mulţimea minunilor, preamărite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiu al zilei şi al Luminii Celei Neînserate ai ajuns, minunate, fiind luminat neîncetat cu Lu­mina Cea în Trei Luminători şi cu strălucirea propovăduirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie, Preacurată, Ceea ce ai fost Vas Încăpător al Curăţiei Sălăşluirii Dumnezeieşti, pierde ruşinea şi întinăciunea sufletului meu.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chinuri îndelungate de tot felul răbdând, preaînţeleptule, cu adevărat biruitor în multe lupte te-ai făcut. Şi acum ai moştenit desfătarea Fericirii Celei Nestricăcioase, care rămâne în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având credinţa, nădejdea şi dragostea ca pe o ancoră tare, te-ai adus pe tine, ca o biserică sfinţită, Cinstitei Treimi, părinte preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Perechea cea strălucitoare, de Dumnezeu împodobită, care a purtat lupte muceniceşti, dobândind acum viaţa cea veşnică, dănţuieşte şi se bucură împreună cu îngerii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vrând să mântuiască din stricăciune firea omenească cea stricată, Ziditorul şi Domnul sălăşluindu-se în pântecele cel curăţit de Sfântul Duh, S-a Întrupat.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege luptându-vă aţi primit cununi din mâna Stăpânului, împărţiri de multe feluri de daruri şi har de tămăduiri, spre a vindeca bolile credincioşilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa cea îndumnezeită, zbuciumul luptelor şi mulţimea chinurilor s-au făcut vouă încununare a bunei cuviinţe, cunună de bucurie şi de frumuseţe şi haină de nestricăciune.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Stăpână, Ceea ce ai născut oamenilor pe Domnul, Ocârmuitorul, potoleşte nestatornicia patimilor mele şi cumplita tulburare şi dă linişte inimii mele.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Mlădiţă cinstită a viţei lui Hristos te-ai făcut, Prealăudate Mucenice Clement, biruitorule în multe lupte. Pentru aceasta cu cel ce împreună ai pătimit, ai strigat: Hristoase, Tu eşti Bucuria mucenicilor.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în Babilon…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu raza muceniciei lumea ai luminat, cântând lui Hristos întru curăţia cugetului şi a sufletului: Binecuvântat eştiDoamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preasfinţita prăznuire a faptelor tale, de Cerească Lumină strălucind, luminează pe cei ce strigă: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Maică te-ai făcut Înţelepciunii Celei Preaînţelepte, Care pe toate le cârmuieşte cu înţelepciune şi firească bunătate: Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pentru Legile Părinteşti…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-vă Luceferi preastrăluciţi pe pământ, aţi luminat tăria cinstitei Biserici, preafericiţilor; iar în ceruri cu lumina faptelor voastre veseliţi praznicul celor întâi-născuţi, strigând: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu veselie prăznuim acum pomenirea cea plină de bucurie a nevointelor tale; căci fiind ca fără de trup ai îndurat furtuna chinurilor şi în locul lor ai luat după vrednicie bogată răsplătire, veşnica desfătare, strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preafericite, în locul duhului cumplitei nepăsări, te-ai îmbrăcat în veşmânt împodobit şi preastrălucit; şi chinurile le-ai schimbat, primind în locul lor petrecerea îngerească a Vieţii Celei de-a pururea, strigând: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul, Cel Ce este şi se înţelege împreună cu Tatăl din veci, la plinirea veacurilor Întrupându-Se din Fecioară, a îndumnezeit toată firea omenească, unind-o cu Sine, fără de amestecare, după ipostas; Aceluia strigăm: pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu baia Botezului celui în chipul luminii şi cu ungerea preoţiei, făcându-te desăvârşit şi cu mucenicescul sânge spălându-te, întreg, fiind luminat, bucurându-te, ai alergat la Cereştile Oştiri, de Dumnezeu binecuvântatule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce este Cununa sfinţilor mucenici, Cuvântul lui Dumnezeu, Soarele Cel Neapus al dreptăţii, a împodobit sfântul tău creştet, minunate, cu cununa darurilor. Pentru care lupte îndelungate ai răbdat, bucurându-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel fără de început, S-a întrupat şi Fiu Fecioarei S-a făcut, cu bunăvoinţa Tatălui şi cu împreună lucrarea Duhului Celui Dumnezeiesc. Pentru aceasta a înnoit chipul meu cel stricat, ca un Atotputernic.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Cu foarfeca muceniciei fiind tăiat cu adevărat, înţelepte ierarhe, ca o vie roditoare ai făcut să crească strugurii copţi şi plini de mustul Dumnezeieştii cunoaşteri şi al luptei muceniceşti, părinte. Din care împărtăşindu-se fiecare, cu cucernicie îşi îndulceşte simţurile sufletului.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ajutătoarea Nebiruită a celor întristaţi şi Solitoare Nemijlocită a celor fără ajutor întru necazuri, izbăveşte-mă din nevoi; nu mă trece cu vederea, Ajutătoarea tuturor.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Văzând pe Fiul tău Spânzurat pe Lemn, Preacurată Fecioară, sfâşiindu-ţi-se inima ta, ca o Maică strigai: vai mie, cum ai apus, Lumina mea Cea Veşnică!

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.