Troparul Sfântului Prooroc Daniel şi al Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Proo­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat…

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cuvântul Cel fără de început, Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, Care S-a arătat în chip Tainic în cuptor, cu Dumneze­iască cuviinţă să-L preaslăvim.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tinerii cei de bun neam, de­făimând cu tărie cuvintele tira­nului celui păgân, n-au voit a se spurca cu bucatele haldeilor ce­lor fărădelege.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sufleteşte v-aţi hrănit cu cu­vântul, iar trupeşte hrănindu-vă cu mâncărurile care cresc sin­gure, v-aţi arătat mai frumoşi la înfăţişare împăratului, decât cei ce duceau viaţă de desfătări.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioara din neamul lui David, care a odrăslit, născând pe Izbăvitorul, a vindecat veninul şarpelui, cel vărsat amarnic în urechile Evei.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegere de Dumnezeu în­văţată câştigând, Stăpâne, Tinerii lui David au păzit cu Dumnezeiască insuflare Legile cele părinteşti.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Focul n-a ars preacuratele trupuri ale celor binecredincioşi, că s-au adăpat cu postul cel hrănitor de suflet.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă obştească plină de strălucire au cântat cei trei Tineri, în mijlocul cuptorului, în chip minunat fiind răcoriţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să ne arăţi nouă, Stăpâne, naşterea cea din trup Fecioresc, ai mântuit în cuptor trupurile cele fecioreşti.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocul Daniel cel preaînţelept, Dumnezeieşte luminat fiind la minte, a dezlegat cu har Dumnezeiesc visurile îm­păraţilor.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Străluceşte cu minuni în cup­tor nevoinţa Tinerilor, că a ro­bit pe tiranul spre cunoştinţa Ta, Atotputernice.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Organele de cântare cele cu sunet plăcut şi armoniile cele plăcute ale cântării nu au amă­git pe cei viteji şi chipului celui de aur nu i s-au plecat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tinerii din Babilon cinstesc cu cântări pe Dumnezeiescul tău Fiu, Ceea ce eşti cu totul Lăudată, pe Care L-au cunoscut în cuptor.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţaţi fiind în Lege, Mân­tuitorule, robii Tăi, Marele Prooroc Daniel împreună cu cei trei Tineri, de Dumnezeu înţelepţiţi, nu s-au lepădat; ci, primind tărie de la Tine, Făcătorule de bine, pe tiran vitejeşte l-au pus pe fugă.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În chip duhovnicesc a înţeles Proorocul Daniel, Iubitorule de oameni, Tainele Tale; că pe Tine Te-a văzut cu limpezimea minţii şezând pe nor, ca un Fiu omenesc şi ca un Judecător şi Împărat al tuturor neamurilor.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata voastră, Tinerilor, s-a arătat mai frumoasă decât strălucirea aurului şi decât pia­tra de safir; că înflăcărându-vă cu râvna dreptei cinstiri de Dumnezeu vă preumblaţi cu bucurie în cuptor şi luaţi parte, bătând din palme, la dănţuirea lumii întregi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeiescul Daniel te-a zugrăvit mai înainte în chip lă­murit, Munte, Fecioară; iar cei trei Tineri văzând văpaia răco­rită, au lăudat cu dulci cântări pe Cel Dumnezeiesc Născut al tău, ca pe Mântuitorul, Zidito­rul şi Domnul.

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor şi viforul…

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind patimile fireşti cu puterea cuvântului, oblăduitori v-aţi făcut peste ţările neamurilor haldeilor. Că fapta cea bună dă cinste celor ce o dobândesc, înţelepţilor urmaşi ai lui David.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moarte purtătoare de viaţă îmbrăcând Proorocul Daniel, de demult, pe balaurul cel prearău, socotit de haldei, păgâneşte, ca un dumnezeu, prin mâncare l-a ucis, iar pe preoţii păgânilor i-a nimicit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, roagă pe Judecătorul şi Fiul tău, să-mi fie mie Milos­tiv şi Izbăvitor din nevoi în ziua judecăţii, cu rugăciunile tale, Maică; că numai întru tine mi-am pus nădejdea.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Luminându-se cu duhul inima ta cea curată, vas de proorocie te-ai făcut; că ai văzut cele ce erau departe, ca şi cum ar fi fost de faţă şi pe lei i-ai îmblânzit, fiind aruncat în groapa lor. Pentru aceasta pe tine te cinstim, Proorocule, Fericite Daniel.

CONDAC, glasul al 3-lea.

Chipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit; ci, într-armându-vă cu Fiinţa Cea Nestricăcioasă, de trei ori fericiţilor, în locul pregătit de luptă prin foc v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat: grăbeşte, o, Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei…

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Glas de Dumnezeu cinsti­tor s-a înălţat către Atotstăpânitorul, din mijlocul fo­cului. Că Azaria pornind dans Dumnezeiesc, cântare a cântat, zicând: Binecuvântat este Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Alăuta Tinerilor a Vestit pe Atotţiitorul şi Dumnezeul tutu­ror, Cel văzut de dânşii lămurit în cuptor, Căruia cântare I-au cântat, zicând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei trei Tineri ce au fost aruncaţi în cuptor văzându-i stăpânitorul, când a zărit Chipul Celui de al patrulea, pe Acela L-a propovăduit Fiu al lui Dum­nezeu şi tuturor a strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul pă­rinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Având mintea luminată de Dumnezeiasca Strălucire, Proorocule Danie­l, de Dumnezeu fericite, mai îna­inte ai văzut naşterea Fecioarei, închipuită în chipuri Tainice şi ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori cuptorul…

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vrednicia lui Avraam nevoindu-vă a o păstra, aţi câştigat, cuvioşilor, temeiul cel preacunoscut al credinţei şi al nădejdii lui, răbdarea şi statornicia în ispite, strigând neînce­tat: preoţi binecuvântaţi-L, po­poare preaînălţaţi-L pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte luminători strălu­cind şi pământul cer făcându-l şi cu lumina dreptei cinstiri de Dumnezeu, luminându-l, por­nind dănţuire obştească, au cântat Stăpânului şi Izbăvito­rului din ispite: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îndrăzneală stingând cup­torul cel aprins şi încleştând fălcile leilor, urmaşii lui David, bucurându-se acum cântă Ţie, Stăpânului, Celui Ce i-ai izbăvit pe ei din ispite: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Proorocul Daniel cel Preaînţelept este îndrumat în cunoaşterea taine­lor, Preacurată, iar cei trei Tineri, de Dumnezeu înţelepţiţi, zugrăvesc de mai înainte naşterea ta, văzând prin anumite semne pe Cei Ce în chip negrăit a ieşit din pântecele tău; pe Care tinerii Îl binecuvintează, preoţii Îl laudă, popoarele Îl preaînalţă întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare…

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ajuns-aţi la sfârşitul cel dorit şi staţi înaintea Ce­lui Ce este culmea doririlor în Cămările Cereşti, preafericiţilor.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-vă, culegeţi secerătura frumoasei voastre ară­turi, celei cu lacrimi, rodind spicul nestricăciunii.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stih: Sfinţilor Tineri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a vouă strălucirea acum, după vrednicie şi veselia inimii a înflorit, că v-aţi sălăş­luit acolo, de unde a fugit în­tristarea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Păşunea morţii ai împiedi­cat-o, Fecioară, născând pe Dătătorul de viaţă şi Domnul, Cel Ce face vii pe cei ce te mă­resc pe tine cu credinţă.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Prooroc, vestind de mai îna­inte cunoştinţa celor viitoare, te-ai arătat, Sfinte Daniel, că naşterea cea din Fecioara şi venirea lui Hristos, mai dinainte ai însem­nat-o tuturor. Pentru aceasta, prăznuind astăzi preasfântă po­menirea ta, întru veselia inimii, cu credinţă te lăudăm pe tine.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu harul proorociei îmbogăţindu-te, naşterea cea din Fecioară ai zugrăvit-o şi ai dez­legat în chip lămurit visurile împăraţilor; iar în groapă arun­cat fiind, ca un mucenic, în chip minunat ai învăţat, fericite, pe lei a posti. Pentru aceasta în­chinarea celor fără de Dum­nezeu ai dărâmat-o, pe balaur l-ai ucis, deosebindu-te de cei­lalţi în chip strălucit, vrednicule de laudă Proorocule Daniel. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăru­iască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Icoana Preasfintei Treimi, cu închipuire de nematerialnice vopseli, în mijlocul văpăii, Tinerii o au zu­grăvit cu condeiul credinţei şi slăvită pogorârea Cuvântului în chip Tainic o au văzut şi tu­turor o au propovăduit. Pentru aceasta şi Roua Duhului din cer primind, izvorăsc haruri credincioşilor, celor ce strigă cu un glas către Tine: Hristoase Dumnezeule, dăruieşte iertare de greşeli robilor Tăi, care prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea lor.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Bucură-te, Tronule al lui Dumnezeu, cel în chipul focu­lui! Bucură-te, Fecioară, Scaun Împărătesc, Pat cu aşternut de porfiră, Cămară de aur porfiriu, Hlamidă vopsită purpuriu, Locaş Preacinstit, Car Purtător de Fulger, Sfeşnic Prealuminos! Bucură-te, de Dumnezeu Năs­cătoare, Cetatea cea cu două­sprezece ziduri de apărare şi cu poartă cu aur ferecată, Cămara de mire cea cu chip luminos, Masă Strălucitoare ca aurul, Cortul de Dumnezeu Împodobit! Bucură-te, Mărită Mireasă, din care picură Soare! Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Podoaba sufletului meu, Preacurată!

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Mieluşeaua, dacă Te-a văzut pe Cruce pe Tine, Mieluşelul şi Păstorul său, ca o Maică sfâşiindu-se, striga şi zicea: cum pătimeşti fără dreptate, Dumnezeule Preabun şi de voieai primit pătimirea cu trupul? Pentru aceea măresc, Îndelung Răbdătorule, iconomia Ta, cea cu adevărat nespusă şi Dumnezeiască, prin care ai zi­dit lumea din nou. Slavă Răstig­nirii Tale, Hristoase, pentru care toate împreună măresc noianul cel nemărginit al îndurărilor Tale.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.