TROPARUL Sfântului Mucenic Hristofor, glasul al 4-lea:

Cu haine din sângiuiri împodobindu-te, stai înaintea Domnului împăratul puterilor, Hristofore pururea-mărite, unde cu cetele celor fără de trupuri şi ale mucenicilor cânţi dulce cântare întreit-sfântă şi înfricoşătoare; pentru aceasta prin rugăciunile tale mântuieşte turma ta.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânta-voi Ţie, Doamne…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi toţi purtătorii de Hristos, cu cuget dumnezeiesc şi cu dreaptă credinţă să lăudăm astăzi pomenirea lui Hristofor, mărturisitorul adevărului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu bărbăţie te-ai luptat împotriva înşelăciunii şi a îngrozirii tiranilor, şi întărindu-te cu putere, ai călcat pe vrăjmaşul, mucenice, purtătorule de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Isaia cel mărit văzându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te-a vestit toiag, iar floare pe Cuvântul, Cel ce S-a întrupat din tine, preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu arma Crucii, mucenice purtătorule de chinuri, ai răbdat durerile desfătându-te şi veselindu-te cu cel dorit totdeauna.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trupul ţi se tăia cu chinurile, iar sufletul tău cel iubitor de Dumnezeu se hrănea cu dragoste, cugetând la desfătarea împărăţiei, Hristofore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Adevărat s-a împlinit glasul Isaiei, căci Fecioara a născut întrupat pe Dătătorul de viaţă şi Mântuitorul sufletelor noastre.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit, şi cei neputincioşi s-au încins cu putere; pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venirii Tale celei pe pământ…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moştenirea cerurilor ai primit, mucenice, căci pe pământ te-ai chinuit pentru Hristos, şi rătăcirea idolilor cea cu credinţă diavolească, bărbăteşte o ai stins.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ispită cu femei ţi-a adus ţie, mucenice, ca şarpele odinioară strămoşului Adam; dar biruindu-se, s-a ruşinat tiranul, meşteşugindu-şi împotriva sa laţuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prunc ni s-a dat nouă din proorociţă, Maica lui Dumnezeu, Cel ce S-a născut fără durere. A Cărui stăpânire este pe umărul Său, precum dumnezeiescul Isaia a propovăduit.

Cântarea a 5-a. Irmos: Lumina Ta Doamne…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lumina credinţei ai vânat popoare, şi nebunia tiranilor celor fără de Dumnezeu o ai pierdut, împotriva înţelepciunii celei de pe pământ îmbrăcându-te cu putere de sus.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dacă ai ales arătat desfătarea cerurilor mai bună decât cea de pe pământ, înţelepte Hristofor, cu tărie ai suferit durerile chinurilor, întărindu-te cu Crucea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Isaia arătat Te-a văzut pe Tine, Doamne, şezând pe nor, pe preacurată şi prealăudată Maica Ta cea pururea fecioară, surpând idolii egiptenilor.

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicând război nu către sânge, nici către trup, Hristofor biruia începătoriile potrivnicilor şi pe demoni, întărindu-se cu puterea cea nevăzută a Fiului lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubind, purtătorule de chinuri, cu bună-cuviinţă dorirea cea desăvârşită, nu simţeai durerile şuviţându-te, pururea întărindu-ţi cugetul de Stăpânul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Măritul Isaia văzând pe Fecioara că a luat în pântece şi a născut întrupat pe Cuvântul şi Fiul lui Dumnezeu, precum a zis, acum se veseleşte.

Irmosul:

Strigat-a mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, proorocul Iona în chit rugându-se: Din stricăciune mă izbăveşte, Iisuse, împărate al puterilor.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii…

Săvârşind nevoinţa muceniciei, ai primit de la Dumnezeu cununa biruinţei, fericite Hristofor; pe Care roagă-L, din nevoi să ne izbăvim noi.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Avraam…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergând Hristofor pe calea muceniciei cu răbdarea, locuieşte în locaşurile cele cereşti, strigând: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văpaia necredinţei cu roua dreptei credinţe o a stins Hristofor, şi cu cântări strigai: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Isaia văzând naşterea Fecioarei cea mai presus de fire, şi strălucirea curăţiei, striga: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii în Vavilon…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Valul nebuniei idoleşti care lovea cu semeţie, s-a sfărâmat de împotrivirile cele cu tărie ale mucenicilor, celor ce au primit primejdii pentru Hristos, şi cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Îmbrăcându-te frumos cu haină mohorâtă împărătească, vopsită din sângiurile tale, mucenice Hristofor nebiruite, dănţuieşti împreună cu cetele îngerilor şi Ziditorului tău îi cânţi: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioara Maica prunca, ţine în braţe ca pe un prunc pe Cuvântul cel ce dă viaţă tuturor, şi toate le-a făcut, precum mai înainte a zis Isaia, care cu bucurie strigă: Bine cuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinam Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Tinerii în Babilon, cu dumnezeiască râvnă fiind aprinşi, îngrozirea tiranului şi a văpăii bărbăteşte o au călcat, şi în mijlocul focului fiind aruncaţi, rourându-se au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala…

Stih: Sfinte Mucenice Hristofor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind luminată cunună, ca un biruitor, pururea pomenite Hristofor, împărăteşti împreună cu Stăpânul, Cel ce te-a întărit pe tine în chinuri şi ţi-a întins ţie mână purtătoare de viaţă, ca să biruieşti pe începătorul răutăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Spălându-te frumos cu sângele muceniciei te-ai luminat preamărite, şi acum cu bucurie ai intrat în cămara fecioarelor împreună cu Mirele; deci nu înceta a cere lumii pace, mucenice slăvite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe jăratecul cel înţelegător, pe care l-a văzut Isaia, porţi în braţele tale, preacurată mireasă a lui Hristos Dumnezeu, unindu-se cu chipul nostru, şi dăruind lumii mântuire; pentru aceea toţi te fericim.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus, iar tu Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea…

Apucând în cuget cunoştinţa dreptei credinţe şi lepădând întunericul necunoştinţei, mucenice, ai călcat pe şarpele cel începător de rele. Căci aprinzându-ţi-se cugetul de dragostea cea dumnezeiască, ai stins trufia cea neîndumnezeită a idolilor. Pentru aceasta după vrednicie ai primit cununa, răsplătirea chinuirilor tale, şi dăruieşti tămăduiri, Hristofore, mult pătimitorule; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu credinţă prăznuiesc pomenirea ta.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.