Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina, al Sfinţilor Mucenici Victor şi Vichentie şi al Sfintei Muceniţe Ştefanida, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Mina, glasul al 4-lea:

Ca pe cel ce eşti împreună vorbitor cu cei fără de trup şi cu purtătorii de nevoinţă împreună petrecător, adunându-ne cu credinţă, te lăudăm pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina, cerând pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celui ce cinstesc pomenirea ta şi puternicele tale lupte, roagă-te să mi se trimită de sus strălucire de lumină dătătoare, ca să alunge norul necunoştinţei mele.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea nemurirea ce va să fie, ai voit a muri osândit, mucenice, râvnind patimilor Celui Ce cu moartea a surpat moartea, Sfinte Mina, Fericite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nesuferind, pururea pomenite, a vedea cum era ocărât Dumnezeu, te-ai îndepărtat petrecând în munţi, gătindu-te pe tine spre luptă şi spre războire, pe care le-ai săvârşit cu gând întărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca o Masă Însufleţită ai încăput întru tine Pâinea vieţii noastre, ca un Rug nu te-ai ars, purtând Focul şi ca o Vie Neadăpată odrăsleşti Strugurele Cel Nelucrat, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune, în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Îpostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărâtându-se tiranul de cuvintele tale cele preaînţelepte, te chinuia pe tine fără de milă cu vine de bou crude, socotind că te va pleca cu acelea, Sfinte Mina, Fericite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Uitându-te cu ochii gândului către Domnul, ai suferit greutăţile cele apăsătoare ale chinurilor trupului, cu vitejia gândului, Sfinte Mina, Preaminunate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neînspăimântându-te de durerea cea mare a chinurilor, având râvnă Dumnezeiască, ai mers către lupte, strigând: necăutându-mă nimeni, am venit mânat de mine însumi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din porţile iadului m-a scos Cel Ce S-a Întrupat din tine, primind moarte de bunăvoie pentru mine cel omorât de mâncarea cea rea a lemnului, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor uşor a venit Iisus, Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu stropirea sângiurilor tale ai stins jăratecul mulţimii de zei, tabăra demonilor s-a cufundat, iar Biserica lui Dumnezeu s-a adăpat, Mucenice Preafericite Mina, lăudându-te pe tine.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu spânzurarea pe lemn închipuieşti Patima Crucii, care a omorât pe şarpele cel amar, mucenice; iar răbdarea jupuirilor ţi-a pricinuit ţie desfătările cele din cer, preaviteazule.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-ai ispită de dureri peste fire, luptătorule, căci cu dragostea cea Dumnezeiasca biruindu-ţi firea ta, nu-ţi făceai uitare, Sfinte Mina, îndemnându-te a sârgui către chinuri, bucurându-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai pe Dumnezeu, Care S-a Întrupat în chip de negrăit, zidindu-Şi casă din sângiurile tale; pe Cel Ce este Cunoscut în două firi şi în două voinţe, după cuviinţă Dumnezeiască, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Necredincioşii nu vor vedea Slava Ta, Hristoase, dar noi de noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Unule Născut, Strălucirea Slavei Dumnezeirii Tatălui, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai cu razele cele luminoase ale muceniciei, întunecând necredinţa cea întunecată, preaînţelepte şi ai luminat mulţimea credincioşilor, Pătimitorule Mucenice Mina, Prealăudate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pierit-a toată gândirea vrăjmaşilor cu răbdarea ta cea tare; că nici foamea, mărite, nici biciuirea, nici arsura, nici răul spinilor n-au slăbit osârdia ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născându-Se mai presus de fire din tine, Mântuitorul mă înnoieşte pe mine cel stricat, izbăvindu-mă din blestemul cel de demult, Maică a lui Dumnezeu Preacurată; pe Acela roagă-L ca să ne mântuim noi.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Strigat-a, mai înainte, închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, proorocul Iona în chit rugându-se: din stricăciune mă scapă pe mine, Iisuse, Împărate al Puterilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără de dureri ai rămas când ai fost ars în foc şi când ţi s-au frecat coastele cu târsâni de păr; că fiind împreună cu tine harul cel Dumnezeiesc, te întărea pe tine, Sfinte Mina.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat înaintea divanurilor tiranilor când ai fost judecat, dar vădind înşelăciunea lor, Sfinte Mina, pururea pomenite, pe tine te-ai dat a fi stâlp de dreaptă credinţă credincioşilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sudorile pătimirilor tale, ai uscat înşelăciunea idolilor şi pe tine te-ai făcut locaş Cinstitei Treimi, luptătorule, vredniciile de minune, Mare Mucenice Mina.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecă patimile cele nevindecate ale sufletului meu, Preacurată, cu doctoria bunătăţii tale, Ceea ce ai născut celor ce sunt în lume pe Bunul Mântuitor Hristos.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Din oastea cea vremelnică te-a răpit şi părtaş celei nestricăcioase te-a arătat pe tine, purtătorule de chinuri, Sfinte Mare Mucenice Mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce este pentru toţi mucenicii cunună nestricăcioasă.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce ai mântuit în foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe haldei, care fără dreptate vânau pe cei drepţi, Prealăudate Doamne, binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rănile împreună ai lepădat hainele cele de piele ale păcatului şi te-ai îmbrăcat cu podoaba care nu mai primeşte învechire, fericite, pe care a ţe­sut-o harul cel ce s-a arătat.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu aprinderea luptelor tale celor tari şi cinstite, s-a făcut cenuşă necredinţa cea spinoasă şi vicleană şi cu curgerile sângiurilor tale, se stinge văpaia necunoştinţei celei înălţate, preafericite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având daruri îndestulătoare, izvorăşti şi faceri de minuni pentru cei ce săvârşesc cinstitul tău praznic, Sfinte Mina, vrednicule de minune şi dimpreună lucrezi cu toţi cei care cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Binecuvântat este Rodul Cel Binecuvântat al pântecelui tău, pe care bine-L cuvintează toate Puterile cereşti şi adunările pământenilor; Cel Care ne-a mântuit pe noi din blestemul cel de demult, Binecuvântată.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum săvârşită, pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai ca o pâine cocându-te în mijlocul focului celui aprins, ca o jertfa fără prihană, ca o junghiere deplin arzându-te, ca o jertfire însufleţită şi dând bună mireasmă Dumnezeiască pe care Dumnezeu a mirosit-o, Sfinte Mina, slugă a lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Târât fiind, mucenice şi cu spini ghimpoşi împuns, ai sfărâmat boldurile vrăjmaşului şi cu sabia fiind tăiat ca într-o uimire, cu armele credinţei ai tăiat capetele celor fărădelege, cântând: Binecuvântaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezlegat fiind de trup cu tăierea săbiei, mai desăvârşit te-ai legat, mucenice, cu dragostea Stăpânului tău şi îndumnezeindu-te acum, îl vezi faţă către faţă, Mucenice Mina şi Lui Îi cânţi: pe Domnul lăudaţi-L făpturile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În pântecele tău sălăşluieşte, mai presus de cuvânt, Cel Ce cu cuvântul a zidit toată lumea; şi se vede Prunc, născându-Se din tine, Preacurată, Cel născut din Tatăl mai înainte de veci; pe Care toată lumea-L binecuvintează şi-L preamăreşte întru toţi vecii, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Eva, prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, ai înflorit lumii binecuvântare. Pentru aceasta toţi te mărim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul a acoperit acum trupul tău cel tare, care s-a luptat, fericite. Iar cerul îţi poartă duhul, veselindu-se cu duhurile mucenicilor şi luminându-se cu mărire luminată. Pentru aceasta cu toţii te fericim pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu îngerii locuieşti întru lumină, că ai iubit vieţuirea întocmai cu îngerii, Sfinte Mina şi cu gând curăţit vezi veselia Domnului luminându-te din destul cu revărsările de lumină cele de acolo, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând pe Hristos, de Care L-ai dorit, prealăudate, te îndumnezeieşti şi ajungând la dorirea cea mai înaltă, ai încetat de a mai dori, Mucenice Mina. Adu-ţi dar aminte de noi, cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta cea preasfântă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai nouă, Maică Fecioară, pe Dumnezeu Cuvântul cu Trup după ipostasul nostru; pentru aceea te propovăduim cu inima şi cu limba cu adevărat Născătoare de Dumnezeu şi grăim către tine glasul Arhanghelului Gavriil, strigând: Bucură-te, Stăpâna tuturor.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Egiptul care mai înainte era biruit de cumplitul întuneric al necunoştinţei de Dumnezeu, Înţelepţite Mucenice Mina, pe tine te-a răsărit luminător a toată lumea, care goneşti cu tot dinadinsul noaptea necredinţei, fericite, cu razele Dumnezeieştilor tale pătimiri. Pentru aceea luminat prăznuind ziua ta cea purtătoare de lumină şi cinstită, cu osârdie strigăm ţie, podoaba pătimitorilor: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu credinţă prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Făcutu-te-ai Cort Dumnezeiesc al Cuvântului, Ceea ce eşti Una Preacurată Fecioară Maică, întrecând cu curăţia pe îngeri; curăţeşte-mă cu apele cele Dumnezeieşti ale rugăciunilor tale pe mine cel ce sunt ţărână, care m-am întinat cu păcate trupeşti mai mult decât toţi, dându-mi Curată, mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Mieluşeaua Cuvântului cea Nespurcată, Maica cea Neîntinată, văzând spânzurat pe Cruce pe Cel Ce a odrăslit dintr-însa fără de durere, tânguindu-se striga ca o Maică: vai mie, Fiul meu! Cum pătimeşti vrând să izbăveşti din patimile necinstei pe om?

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.