Troparul Sfântului Partenie, glasul 1:

Podobie: Locuitor pustiului…

Pe slava Hellespontului şi Episcopul Lampsakului, pe Partenie, îl cinstim ca pe un mare ierarh, căci este izvor dătător de minuni şi pune capăt suferinţelor grele şi-i uşurează de înlănţuirea cancerului pe cei care strigă cu evlavie: Slavă ţie, cel slăvit întru Hristos! Slavă ţie, cel ce porţi cununa sfântă! Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acelaşi:

Pe slava Hellespontului şi Episcopul Lampsakului, pe Partenie, îl cinstim ca pe un mare ierarh, căci este izvor dătător de minuni şi pune capăt suferinţelor grele şi-i uşurează de înlănţuirea cancerului pe cei care strigă cu evlavie: Slavă ţie, cel slăvit întru Hristos! Slavă ţie, cel ce porţi cununa sfântă! Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptăţit întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi Condacele şi Icoasele:

Condacul 1, glasul al 8-lea:

Podobie: Apărătoare Doamnă…

Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine:

Bucură-te, Părinte Partenie!

Icosul 1:

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut, Ierarhule Partenie, şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat!

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat!

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului!

Bucură-te, făclie luminoasă a Hellespontului!

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei!

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni!

Bucură-te, că te-ai umplut de lumina cerească!

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului!

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos!

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru!

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind!

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 2-lea:

Viaţă curată din tinereţe având, te-ai umplut de darurile cereşti şi, făcător a multe minuni fiind, te-ai pus mijlocitor pe lângă harul Duhului, Partenie purtătorule de Dumnezeu, uimindu-i pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Viaţa ta a fost cunoscută tuturor şi împodobită cu virtuţi şi, tuturor pildă arătându-te din tinereţe prin fapte sfinte, luminezi sufletele noastre, ale celor care cu dor strigăm către tine:

Bucură-te, vistierie a obiceiurilor fără pată!

Bucură-te, icoană a adevărurilor sfinte!

Bucură-te, pildă vieţii folositoare!

Bucură-te, comoară sfântă a liniştii sufleteşti!

Bucură-te, că ai lipsit de lumină pe duşmanul puternic!

Bucură-te, că L-ai slăvit pe Hristos, Împăratul tuturor!

Bucură-te, omorâtorul patimilor răutăţii!

Bucură-te, cel luminat de Lumina liniştii dumnezeieşti!

Bucură-te, cel ce ai urmat blândeţii lui Hristos!

Bucură-te, următorul bunătăţii Lui!

Bucură-te, cel care ai dispreţuit orice stăpânire a celor pieritoare!

Bucură-te, cel care ai primit lumina de la Dumnezeu!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 3-lea:

Primind din înaltul cerului putere în împlinirea faptelor şi dumnezeiască voinţă insuflată de Dumnezeu, ai fost mai puternic decât tot ce este stricăcios prin alipirea de Cerescul Duh, fericite Partenie, şi strigai către Sfânta Treime: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Dumnezeiescul Filitos a cunoscut harul foarte strălucit al vieţii tale, purtătorule de Dumnezeu, şi te-a desăvârşit pentru preoţie cu uleiul prea sfânt al Duhului, ca să aduci jertfă nesângeroasă pentru cei care strigă:

Bucură-te, jertfitor dumnezeiesc!

Bucură-te, Sfânt învăţat în tainele Cuvântului!

Bucură-te, slujitor al Tainelor dumnezeieşti!

Bucură-te, podoabă a Sfintei Biserici!

Bucură-te, cel care luminezi cu lumină nevinovăţia!

Bucură-te, cel care ne înveţi tainele cu darul Întreitei Lumini!

Bucură-te, că ai fost primit preot purtător de Dumnezeu!

Bucură-te, că ai strălucit ca preot cu vorbire de la Dumnezeu!

Bucură-te, cel care ai tăiat spinul patimilor!

Bucură-te, cel care ai curăţat ogorul sufletelor!

Bucură-te, vas al Luminii Celei cu trei raze!

Bucură-te, izvor al sufletelor care s-au pocăit!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 4-lea:

Cu înţelepciune dumnezeiască ai fost primit următor al Apostolilor şi ai dobândit harul acestora; de atunci, sănătos l-ai făcut, Cuvioase, pe cel orbit de taur, mult fiind lăudat tu, Partenie, şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

A auzit de bogăţia multelor tale binefaceri femeia care era greu suferindă şi, venind la tine cu evlavie, a fost izbăvită de suferinţa cancerului, vestind harul tău şi strigând către tine cu credinţă:

Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi!

Bucură-te, vindecarea celor în suferinţă!

Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a celor întristaţi!

Bucură-te, însănătoşire grabnică a celor bolnavi!

Bucură-te, că ai ucis puterea cancerului!

Bucură-te, că ai vindecat-o imediat pe femeie!

Bucură-te, cel care ai slujit fără pată Domnului!

Bucură-te, cel care ai nimicit puterea lui Veliar!

Bucură-te, laudă a preoţilor evlavioşi!

Bucură-te, sprijin al multor tulburaţi!

Bucură-te, glas al milostivirii dumnezeieşti!

Bucură-te, vas al dragostei din belşug!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 5-lea:

Vas ales văzându-te prea fericitul întâistătător al Kizikului, cu dumnezeiască insuflare, te-a arătat ierarh dumnezeiesc şi păstor al Lampsakului; de atunci, Partenie, cu smerenie ai strigat către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Cu puterea dumnezeiască ai fost în stare să dobori şi să omori pe duşmanul care a venit împotriva ta ca un câine turbat şi cu evlavie ai păstorit turma ta, care cu bucurie strigă către tine, Cuvioase Arhipăstor:

Bucură-te, Arhipăstorule al Lampstakului!

Bucură-te, Ierarhule îndumnezeit!

Bucură-te, izvor nesecat de minuni!

Bucură-te, învăţător al dogmelor dumnezeieşti!

Bucură-te, chip prea neîntinat al Bunului Păstor!

Bucură-te, oaie blândă a Mântuitorului Hristos!

Bucură-te, că pe Veliar ca pe un câine l-ai nimicit!

Bucură-te, că ai văzut slava Domnului!

Bucură-te, următor al milostivirilor lui Dumnezeu!

Bucură-te, chip al vieţii fără pată!

Bucură-te, cel din cauza căruia plânge Veliar!

Bucură-te, cel prin care credincioşii dănţuiesc!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 6-lea:

Nimicind, Ierarhule, puterea demonilor, şi prin aceasta toate vrăjitoriile, şi făcând să piară, cu harul care ţi-a fost dat, practicile magiei, dăruieşti sănătate şi izbăvire tuturor celor care strigă: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Lampsakul şi ţara Hellespontului se bucură de tine şi toată Biserica cântă pentru mulţimea minunilor tale, prin care nu ai încetat să faci bine tuturor, căci lucrurile bune le dăruieşti celor care strigă cu credinţă:

Bucură-te, slava Bisericii!

Bucură-te, făclia credinţei!

Bucură-te, comoară vie a Duhului Sfânt!

Bucură-te, marea scăpare a celor bolnavi!

Bucură-te, stâlp al faptelor dumnezeieşti ale vieţii în Duh!

Bucură-te, unealtă călăuzită de Dumnezeu a vieţuirii minunate!

Bucură-te, că poţi să stârpeşti viclenia idolilor!

Bucură-te, că faci să strălucească dragostea lui Hristos!

Bucură-te, comoară a vieţii viitoare!

Bucură-te, scânteiere vie a lumii imateriale!

Bucură-te, lucrător al multor fapte minunate!

Bucură-te, flacără a milostivirilor cereşti!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 7-lea:

Mare prin fapte minunate, ajuns ierarh, ai izbăvit de rătăcirea idolilor turma ta duhovnicească, care ţi-a fost încredinţată din mâinile lui Dumnezeu, şi ai hrănit cu dogmele credinţei pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Vestind legile credinţei şi harul Evangheliei, purtătorule de Dumnezeu, i-ai întors să slujească lui Hristos pe cei care înainte erau fii ai pierzării, şi cu minuni îi întăreşti pe cei care cu evlavie strigă către tine:

Bucură-te, luminător al celor aflaţi în întuneric!

Bucură-te, părinte al celor care s-au luminat!

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine zădărnicia idolilor!

Bucură-te, cel care ai făcut cunoscută mila Mântuitorului!

Bucură-te, îndumnezeitule cunoscător al învăţăturilor dătătoare de viaţă!

Bucură-te, vestitor al milostivirilor cereşti insuflat de Dumnezeu!

Bucură-te, că îndrumi spre calea mântuirii!

Bucură-te, că risipeşti întunericul neştiinţei!

Bucură-te, cel care aprinzi flacăra sufletelor spre dragostea lui Hristos!

Bucură-te, cel care rupi săgeţile duşmanului!

Bucură-te, cel care tai rădăcinile patimilor!

Bucură-te, cel care aduci rodul virtuţii!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 8-lea:

Prin iconomie dumnezeiască ai făcut, Părinte, minuni neobişnuite spre mântuirea altora, ai nimicit puterea demonilor şi ai vindecat boli grele, tămăduindu-i cu cuvântul tău, Partenie, pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul luminat de Împăratul Cel Sfânt, ai venit la Constantin cel vestit, care, cinstindu-ţi evlavia, ţi-a dăruit o bogată răsplată, pentru care ai slăvit pe Hristos, îndemnându-i pe toţi să strige către tine:

Bucură-te, cel mare printre minunaţi!

Bucură-te, cel slăvit printre Sfinţi!

Bucură-te, cel care ai bucurat pe Domnul Cel Sfânt!

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine pe căpetenia întunericului!

Bucură-te, prieten adevărat al Atotputernicului Hristos!

Bucură-te, armă îndreptată împotriva duşmanului!

Bucură-te, cel pe care l-a cinstit Constantin cel Mare!

Bucură-te, că ai primit dar dăruit de Dumnezeu!

Bucură-te, cel care străluceşti cu lumina Harului!

Bucură-te, nimicitor al duşmanului blestemat!

Bucură-te, cel care ai adus pe mulţi la Hristos!

Bucură-te, cel care ai îndepărtat nebunia duşmanilor!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 9-lea:

Vindecând de rătăcire turma ta nestatornică, ai zidit, Sfinte Părinte, o biserică prea frumoasă Mântuitorului, ca templu viu al Dumnezeiescului Duh, iar acum, înălţând cântări către Ierusalimul ceresc, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

La cuvintele rugăciunilor tale, ca din somn s-a trezit în chip minunat Eftihianos şi de bogatul tău har, Cuvioase, s-a ruşinat duşmanul hulitor; iar noi, alergând către tine, cu credinţă fierbinte îţi strigăm:

Bucură-te, vasul Mângâietorului!

Bucură-te, cunoscătorule al vieţii necunoscute!

Bucură-te, cel care ai înviat prin rugăciune pe cel care a murit!

Bucură-te, cel care ai ucis pe duşmanul care te pizmuia!

Bucură-te, că ai vindecat pe foarte mulţi care sufereau cumplit!

Bucură-te, că mare cu adevărat te-ai arătat prin minuni!

Bucură-te, nimicitorul duhurilor necurate!

Bucură-te, tâlcuitor al învăţăturilor dumnezeieşti!

Bucură-te, cel prin care sunt alungaţi demonii!

Bucură-te, cel prin care sunt tămăduiţi cei foarte nefericiţi!

Bucură-te, slujitor adevărat al lui Hristos!

Bucură-te, biruitor al duşmanului!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 10-lea:

Descoperit a fost, Părinte, duhul cel necurat, care se ascundea de mult timp în om; şi, când i-ai spus să se sălăşluiască în tine, a plecat gemând, iar cel vindecat, lăudându-te, Îi striga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Când ai cunoscut, Părinte, boala care se ascundea în inima păstorului Irakliei, imediat pe acesta l-ai arătat milostiv, cu cuvântul tău, Partenie; de aceea, minunându-se de mărinimia ta, toţi strigau:

Bucură-te, cunoscătorul celor ascunse!

Bucură-te, cunoscătorule al celor care nu se pot spune!

Bucură-te, învăţător al milostivirii dumnezeieşti!

Bucură-te, fluviu plin de milă!

Bucură-te, cel care urmezi mila Milostivului Dumnezeu!

Bucură-te, lăcaş al blândeţii şi al Luminii care nu poate fi înţeleasă!

Bucură-te, că l-ai vindecat pe păstorul Irakliei!

Bucură-te, că ţi-ai izbăvit turma de rătăcire!

Bucură-te, icoană a bunătăţilor lui Hristos!

Bucură-te, pârâu al multor veselii!

Bucură-te, apărător al săracilor şi smeriţilor!

Bucură-te, cel care contempli Lumina cerească!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 11-lea:

Aflând de la tine vindecare, fostul slăbănog L-a lăudat pe Mântuitorul şi, îndreptat prin rugăciunea ta, vestea, Prea Fericite Partenie, minunea ta cea mare, strigând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

De harul tău dat de Dumnezeu s-a cutremurat mulţimea demonilor, prin rugăciunile tale cerul a dat ploaie pământului care era însetat, ogorul a dat rod foarte bogat, iar credinciosul arhidiacon ţi-a zis cu uimire:

Bucură-te, cel plin de roade dătătoare de viaţă!

Bucură-te, izbăvitor de patimi nevindecate!

Bucură-te, cel care îl urmezi pe Ilie Tezviteanul!

Bucură-te, cel care faci să sporească dragostea lui Hristos!

Bucură-te, râu foarte limpede al milei dumnezeieşti!

Bucură-te, crin prea frumos mirositor al harului duhovnicesc!

Bucură-te, că faci ploaia să coboare peste pământul însetat!

Bucură-te, că ne duci la corabia mântuirii!

Bucură-te, legătură a credincioşilor aduşi lângă tine!

Bucură-te, tămăduire a multora care erau bolnavi!

Bucură-te, cel datorită căruia se bucură slăbănogul!

Bucură-te, cel către care strigă mereu tot credinciosul!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 12-lea:

Luminat cu darul proorociei, ai spus dinainte, Părinte, cele ce se vor întâmpla, şi pe Ipatianos, arhidiaconul Irakliei, l-ai văzut vas al Duhului, iar după ce ai proorocit aceasta striga şi el împreună cu tine către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântându-ţi laude de despărţire, Ierarhule, cei care s-au adunat cu credinţă multă pentru călătoria ta la Dumnezeu au încredinţat mormântului trupul tău, Cuvioase, iar noi, lăudându-te, strigăm cu evlavie către tine:

Bucură-te, cel împreună cetăţean cu Îngerii!

Bucură-te, Sfântule biruitor cu cunună!

Bucură-te, temelie de nezdruncinat a Bisericii!

Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii necreate!

Bucură-te, grădină foarte plăcut mirositoare a darurilor tainice!

Bucură-te, zid nesurpat al creştinilor evlavioşi!

Bucură-te, ocrotitor care suferi împreună cu cei ce te cinstesc!

Bucură-te, apărător şi sprijinitor al ortodocşilor!

Bucură-te, cel prin care voi fi curăţit de patimi!

Bucură-te, cel prin care voi fi izbăvit de nenorociri!

Bucură-te, bucurie a sufletelor credincioase!

Bucură-te, apărare adevărată şi a mea!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 13-lea:

O, Preaminunate Părinte Partenie, Ierarhule al Domnului, revărsare de minuni uimitoare, primeşte rugăciunile noastre şi, prin solirile tale către Dumnezeu, să primim iertare de greşeli toţi care într-un glas Îi strigăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1:

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut, Ierarhule Partenie, şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat!

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat!

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului!

Bucură-te, făclie luminoasă a Hellespontului!

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei!

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni!

Bucură-te, că te-ai umplut de lumina cerească!

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului!

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos!

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru!

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind!

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi!

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 1:

Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine:

Bucură-te, Părinte Partenie!

Apoi se zice otpustul mic:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!

BIBLIOGRAFIE:

Maria Meletiou-Makri, „UN SFÂNT DIN VECHIME VIU PRINTRE NOI Sfântul Partenie din Lampsakos (Sfântul ocrotitor al bolnavilor de cancer)”, Ediţia a II-a (Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului), Editura Bunavestire, Bacău, 2008.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.