Condacul 1
Ca Ierarh al Domnului preaîndumnezeit, în Cipru păstor preabun al Bisericii şi vas strălucitor al Duhului te-ai arătat; ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, roagă-te să se izbăvească din toate nevoile cei ce-ţi strigă: Bucură-te, Părinte Epifanie!

Icosul 1
Înger în purtări cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu Părinte Epifanie; şi prin viaţa ta îngerească faci să strălucească darurile dreptei credinţe, prin care luminezi pururea pe cei ce-ţi strigă acestea:
Bucură-te, prin care harul se descoperă, bucură-te, prin care înşelăciunea se acoperă.
Bucură-te, cel ce ai părăsit a Legii preînchipuire, bucură-te, cel ce ai primit a Mîntuitorului descoperire. Bucură-te, a dumnezeieştii cunoştinţe înălţime, bucură-te, a smereniei negrăită adîncime.
Bucură-te, că harul Duhului l-ai primit, bucură-te, că înşelăciunea eresurilor ai zdrobit.
Bucură-te, luminătorul sfînt al credincioşilor, bucură-te, arzătorul nebuniei vrăjmaşilor.
Bucură-te, prin care credincioşii se întăresc, bucură-te, prin care necredincioşii se gonesc.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul al 2-lea:
Cu ochiul minţii, în chip înţelept văzînd strălucirea Noului Legămînt, umbra din Lege nu ai luat-o în seamă şi ai alergat spre lumina harului, prin care fiind luminat, Epifanie, strigi: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Prin viaţa ta cuvioasă ţi-ai cîştigat slava dumnezeiască, părăsind firea celor pământeşti; şi urmînd Mîntuitorului, te-ai umplut de darurile Lui, prin care înalţi spre iubirea celor mai presus de fire pe cei ce-ţi strigă:
Bucură-te, a vieţii virtuoase-nchipuire, bucură-te, a cereştilor fapte strălucire.
Bucură-te, cel ce ţi-ai cîştigat chemarea prin faptele tale, bucură-te, cel ce ai arătat harul prin purtările tale.
Bucură-te, al dumnezeieştilor virtuţi preaîndumnezeit învăţător, bucură-te, al darurilor dătătoare de viaţă preasfinţit mijlocitor.
Bucură-te, că ai câştigat viaţa îngerească, bucură-te, că rânduieşti stăruinţa virtuoasă.
Bucură-te, cel ce ai risipit întunecarea patimilor, bucură-te, cel ce ai dezlegat înlănţuirea demonilor. Bucură-te, cel ce cureţi întinăciunea sufletelor, bucură-te, cel ce speli necurăţia cugetelor.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 3-lea:
Cu deadinsul te-ai arătat rîvnitor al slavei Mîntuitorului, strălucind prin mulţimea virtuţilor şi, primind darul minunilor, călăuzitor al tainelor credinţei te-ai arătat, Epifanie preafericite, Treimii celei fără de-nceput cîntîndu-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Strălucit-ai în Cipru ca o stea prealuminoasă şi ca un mare şi preaînţelept Ierarh, iar razele strălucitoare ale adevărului pretutindeni le-ai întins, Epifanie; pentru aceasta, preaslăvind strălucirea ta, cu deadinsul îţi strigăm:
Bucură-te, steaua dreptei credinţe, bucură-te, stingerea necredinţei.
Bucură-te, a Bisericii din Cipru apărare, bucură-te, al dogmelor credinţei luptător preatare.
Bucură-te, organ insuflat de Dumnezeu al învăţăturilor de mîntuire, bucură-te, sabie cu două tăişuri ce tai învăţăturile străine.
Bucură-te, că cereştile daruri le-ai primit, bucură-te, că pe cele de taină le-ai descoperit.
Bucură-te, cel ce ai primit harul Duhului, bucură-te, cel ce te-ai umplut de bunătatea Domnului.
Bucură-te, cel ce vindeci patimile sufletelor, bucură-te, cel ce-alungi greutatea patimilor.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 4-lea:
Ca un dumnezeiesc Ierarh purtător de Dumnezeu, te-ai arătat plin de rîvna înţelepţilor Apostoli; căci dumnezeiescul har al Mîngîietorului din belşug s-a revărsat peste tine; pentru aceasta, Epifanie, pe credincioşi îi ridici să cînte: Aliluia!

Icosul  al 4-lea:
Harul dat ţie, Părinte Epifanie, de sus de la Mîngîietorul, cu adevărat te-a făcut învăţător înţelept al dogmelor dumnezeieşti; căci prin cuvîntul tău luminezi, Sfinte, pe cei ce strigă:
Bucură-te, cel între Ierarhi preaslăvit, bucură-te, cel între păstori preacinstit.
Bucură-te, învăţătorule al dogmelor dumnezeieşti, bucură-te, cel ce-n toate eşti asemenea puterilor netrupeşti.
Bucură-te, a Bisericii lui Hristos lumină preastrălucitoare, bucură-te, a-nşelăciunii diavoleşti înfrîngere nimicitoare.
Bucură-te, plinirea dumnezeieştii făptuiri, bucură-te, lespede-nscrisă a dumnezeieştii slujiri.
Bucură-te, podoaba strălucitoare a ciprioţilor, bucură-te, frumuseţea tuturor creştinilor.
Bucură-te, al milei lui Hristos învăţător, bucură-te, al relelor stricătoare de suflet curăţitor.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 5-lea:
Strălucind prin viaţa ta dumnezeiască, te-ai arătat slujitor al Mântuitorului în chip vădit şi Ierarh mare şi înţelept al Bisericii, întinzând dumnezeiasca Evanghelie prin cuvânt şi faptă, Epifanie, tuturor celor ce strigă: Aliluia!

Icosul  al 5-lea:
Ca un dumnezeiesc ucenic al Mântuitorului, ai îndreptat turma ta către legile mântuitoare şi biruieşti învăţăturile tuturor eresurilor prin scrierile tale; pentru aceasta, pe tine preacinstite cinstindu-te, îţi strigăm :
Bucură-te, al harului luminător, bucură-te, al tainelor dumnezeiesc învăţător.
Bucură-te, scriitorule tainic al dogmelor credinţei, bucură-te, stea tainică a iubirii Ziditorului.
Bucură-te, că în chip minunat defăimezi toate ereziile, bucură-te, că în chip înţelept ai biruit toate înşelăciunile.
Bucură-te, următorul sfânt al apostolilor, bucură-te, păstorul şi mijlocitorul ortodocşilor.
Bucură-te, păstorul preaslăvit al ciprioţilor, bucură-te, limanul liniştit al tuturor creştinilor.
Bucură-te, cel ce prin cuvânt bolile izgoneşti, bucură-te, cel ce prin fapte lumii străluceşti.
Bucură-te, părinte Epifanie !

Condacul  al 6-lea:
Punând scară viaţa îngerească te-ai ridicat spre înălţimea cerească şi te-ai apropiat de Dumnezeul tuturor şi te-ai îndumnezeit prin părtăşie dumnezeiască; pentru aceasta, Epifanie, Celui ce te-a preaslăvit ai strigat: Aliluia!

Icosul  al 6-lea:
Strălucind în faptă şi cuvânt, prin semne preaslăvite, îndrepţi, Epifanie, către păşunile vieţii, prin dumnezeiasca lucrare a lui Hristos, turma ta cuvântătoare care, săltând întru tine, cu veselie îţi strigă:
Bucură-te, îndreptătorul de lege al păstorilor, bucură-te, icoana întru toate a cuvioşilor.
Bucură-te, slujitorule preaminunat al Mântuitorului, bucură-te, Ierarhe preabun al Domnului.
Bucură-te, casă dumnezeiescului Duh şi a îngerilor oglindire, bucură-te, locaş preacinstit al Treimii întru tot vrednice de cinstire.
Bucură-te, că pe toate cele pământeşti le-ai înfruntat, bucură-te, că revărsările hrănitoare de suflet te-au cercetat.
Bucură-te, a Domnului mult cinstită încăpere, bucură-te, a credincioşilor preacaldă mijlocire.
Bucură-te, al vieţii curate sfânt îndrumător, bucură-te, spre cele mai bune dumnezeiesc învăţător.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 7-lea:
Curăţindu-ţi inima, te-ai arătat povăţuitor mare al tainelor dumnezeieşti; pentru aceasta în chip îngeresc ai slujit lui Hristos, Epifanie Cuvioase; şi acum, împreună cu cetele îngereşti, Sfintei Treimi Îi cânţi: Aliluia!

Icosul  al 7-lea:
După legile Evangheliei ca un păstor înţelept ai păstorit, înţelepte, mieii cuvântă- tori, prin purtări neprihănite înaintea lui Hristos aducându-i mântuiţi pe ei, care cu bucurie, Părinte, îţi strigă:
Bucură-te, Ierarhe preacuvioase, bucură-te, Părinte preaînţelepte.
Bucură-te, comoara dumnezeiască a nepătimirii, bucură-te, mireasma însufleţită a înfrânării.
Bucură-te, gură de Dumnezeu mişcată a învăţăturilor creştineşti, bucură-te, bogăţie nepreţuită a darurilor dumnezeieşti.
Bucură-te, că poporul tău îl păstoreşti cu-nţelepciune, bucură-te, că întorci a vrăjmaşului înşelăciune.
Bucură-te, cel ce te-ai umplut de dumnezeiasca strălucire, bucură-te, cel ce ai primit a harului bogăţie.
Bucură-te, purtătorule de grijă al sufletelor, bucură-te, dumnezeiescule îndrumător al credincioşilor.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 8-lea:
Ca cel ce te-ai înstrăinat de cele materiale prin viaţa ta străină, întâmpini cu căldură inimile credincioşilor, Părinte Ierarhe Epifanie, prin multele daruri de la Dumnezeu; căci în chip minunat luminezi, Cuvioase, pe cei ce strigă: Aliluia!

Icosul  al 8-lea:
Prin curgerile învăţăturilor tale şi prin revărsările minunilor adăpi pământul înţelenit al sufletelor; pentru aceasta, Celui ce lucrează toate rod însutit I-ai adus, Epifanie, pe cei ce îţi cântă şi îţi strigă cu credinţă: Bucură-te, cuvântătorul tainic al Treimii, bucură-te, nimicitorul grabnic al înşelăciunii.
Bucură-te, izvorul revărsărilor de viaţă purtătoare, bucură-te, stavila eresurilor de suflet vătămătoare. Bucură-te, curgere întru tot limpede din izvorul mântuirii, bucură-te, gură preaîndumnezeită a glasului Evangheliei.
Bucură-te, că mulţime de învăţături izvorăşti, bucură-te, că pe cele vătămătoare le nimiceşti.
Bucură-te, comoară a vieţii cuvioase, bucură-te, lăcaş al darurilor numeroase.
Bucură-te, prin care se înnoiesc inimile, bucură-te, prin care se nimicesc patimile.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 9-lea:
Fiind plin de lumina strălucitoare a Mângâietorului, prin viaţa ta preacurată te-ai arătat arhiereu dumnezeiesc al Bisericii, Epifanie; căci mergând pe urmele Sfinţilor Apostoli ai strigat: Aliluia!

Icosul  al 9-lea:
Îmbrăcându-te cu putere dumnezeiască, Epifanie, te-ai întărit în toate ostenelile şi, întru dumnezeiasca tărie, ai păstorit prin poruncile dumnezeieşti turma încredinţată ţie, care cu sârguinţă îţi strigă:
Bucură-te, al lui Hristos preaînţelept tăinuitor, bucură-te, al nebuniei diavoleşti biruitor.
Bucură-te, culme a smereniei văzută de toţi, bucură-te, dascăl înţelept al celor neînvăţaţi.
Bucură-te, cel preaînţelept în cuvânt şi cuvios în fapte, bucură-te, cel dumnezeiesc în virtuţi şi mare-n simplitate.
Bucură-te, că fără prihană în lume străluceşti, bucură-te, că inimile noastre prin cuvânt le luminezi. Bucură-te, că ai omorât năvălirea patimilor, bucură-te, că ai înălţat cugetarea minţilor.
Bucură-te, cămara nepătimirii cea plină de strălucire, bucură-te, sălaşul Mângâietorului întru-tot vrednic de cinstire.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 10-lea:
Curăţindu-ţi trupul şi sufletul în chip cuvios, ai primit dumnezeiasca slujire, Părinte, şi preaslăvindu-te prin minuni, îngereşte ai slujit lui Hristos, Ierarhe preafericite, pe credincioşi înălţându-i să strige: Aliluia!

Icosul  al 10-lea:
Păstor, îndrumător şi mijlocitor al Sfintei Biserici a lui Hristos din Cipru şi făclie a întregii Biserici te-ai arătat Ierarhe Preafericite, luminând prin cuvintele tale pe cei ce-ţi strigă acestea:
Bucură-te, a Ciprului dumnezeiască strălucire, bucură-te, a cuvioşilor întru tot sfântă cinstire. Bucură-te, grăitorule de Dumnezeu, înţelepte Epifanie,
bucură-te, îndreptătorule nebiruit al slujitorilor Evangheliei.
Bucură-te, dumnezeiasca podoabă a Ierarhilor, bucură-te, chipul şi asemănarea Apostolilor.
Bucură-te, că întunericul înşelăciunii-ndepărtezi, bucură-te, că mulţimea credincioşilor o luminezi. Bucură-te, sfeşnicul curăţiei vieţii pământeşti, bucură-te, rază a bunătăţii dumnezeieşti.
Bucură-te, al lui Hristos ucenic de Dumnezeu purtător, bucură-te, al credincioşilor far de Dumnezeu grăitor.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 11-lea:
Înalţă-ţi, Ierarhe, mâinile tale cuvioase către Hristos Împăratul veacurilor şi roagă-te pentru noi, cei ce cu evlavie te cinstim, Cuvioase, ca să luăm iertarea greşelilor noi cei ce-ţi strigăm: Aliluia!

Icosul  al 11-lea:
Lumina neapropiată a Treimii fără de început văzându-o, după ce ţi-ai încheiat călătoria în chip cuvios, din negura mulţimii ispitelor izbăveşti, preafericite Epifanie pe cei ce-ţi strigă cu credinţă:
Bucură-te, al Treimii tainic cunoscător, bucură-te, al creştinilor grabnic mijlocitor.
Bucură-te, cel ce de îndumnezeire luminat te-mpărtăşeşti, bucură-te, cel ce de strâmtorare pe noi toţi ne izbăveşti.
Bucură-te, cel ce vezi lumina cea întreit strălucitoare, bucură-te, cel ce risipeşti întunericul păcatelor apăsătoare.
Bucură-te, că aduni răsplătirile muncilor, bucură-te, că linişteşti asuprirea bolilor.
Bucură-te, părtaşul slavei dumnezeieşti, bucură-te, veghetorul treaz al obştii creştineşti.
Bucură-te, a cetelor netrupeşti părtăşie, bucură-te, a durerilor sufleteşti izbăvire.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 12-lea:
Intru cele de sus bucurându-te, Părinte Epifanie, cu bucurie veşnică şi dumnezeiască, păzeşte-i neîncetat mai presus de toată nevoia şi necazul pe cei ce cu credinţă se apropie de tine şi cu deadinsul strigă Mântuitorului: Aliluia!

Icosul  al 12-lea:
Usucă revărsările patimilor mele nenumărate prin rugăciunea ta către Stăpânul şi ridică-mă din toată asuprirea ucigaşului Veliar; căci, iată, nu încetez a-ţi striga:
Bucură-te, slava Bisericii, bucură-te, stâlpul evlaviei.
Bucură-te, vasul milosteniei dumnezeieşti, bucură-te, următorul Puterilor netrupeşti.
Bucură-te, zidul de nebiruit al Bisericii, bucură-te, înfruntarea eresurilor şi-a fărădelegii.
Bucură-te, îndrumarea dumnezeiască a ortodocşilor, bucură-te, mijlocirea spre Hristos a dreptcredincioşilor.
Bucură-te, prin care de patimi voi fi izbăvit, bucură-te, prin care lui Hristos voi fi dăruit.
Bucură-te, îndrumătorul mântuirii tuturor, bucură-te, a nădejdii mele ocrotitor.
Bucură-te, Părinte Epifanie!

Condacul  al 13-lea:
O, preaînţelepte Ierarhe, Părinte Epifanie, a întregii Biserici strălucire, primeşte această cântare a noastră şi cere pururea iertarea păcatelor celor ce cu râvnă aleargă la tine şi cu tărie strigă Sfintei Treimi: Aliluia! (de trei ori)

Apoi primul Icos şi Condac.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.